تبیین نقش راهبردی عملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد شرکت: مطالعه صنعت مواد غذایی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در عصر رقابتی کنونی، شرکت­ها به منظور کسب مزیت رقابتی و ارتقای موقعیت بازارشان می‌بایست بر قابلیت­ها و منابع کلیدی خود تمرکز نمایند. در واقع، رقابت ­پذیری شرکت­ های تولیدی بر توسعه شایستگی­ های آن‌ها متکی است. در این میان، مدیریت زنجیره تأمین به عنوان ابزاری قدرتمند جهت ارتقای رشد شرکت­ها و خلق مزیت رقابتی در نظر گرفته می­شود. عملیات مدیریت زنجیره تأمین نقش حیاتی در تصمیمات مدیریتی ایفا می­ کند تا آنجا که می ­تواند اثرات قابل ملاحظه­ ای بر سودآوری و موفقیت عملیاتی شرکت­ها اعمال نماید. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه چگونگی اثرگذاری عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت است. به دلیل بررسی اکتشافی شاخص­ های متفاوتی از متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین در این تحقیق، از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی، عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر اساس سه عامل عملیات تدارکات، عملیات تولید، و عملیات توزیع گروه­ بندی گردید و تأثیر این عوامل بر عملکرد شرکت با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از آن است که عملیات تدارکات اثری بر عملکرد شرکت نمی­ گذارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان می­ دهد که عملیات تولید و توزیع دارای اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد شرکت است و موجب بهبود عملکرد می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Strategic Role of Supply Chain Management Operations in Firm Performance Improvement: A Study of Iranian Food Industry

نویسندگان [English]

  • S.M. Hosseini 1
  • N. Sheikhi 2
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
2 MA in Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Facing a globally competitive age, firms should focus on their own key capabilities and resources to achieve competitive advantages and enhance their market position. In fact, the competitiveness of manufacturing firms is relied on development of competencies. Supply chain management (SCM) is considered as a powerful tool for driving growth and creating competitive advantages. Supply chain management is a concept that involves different perspectives and has been the subject of numerous studies in different academic fields and empirical examinations. Among other related issues, the operations involved in supply chain management play a critical role in managerial decisions and can exert significant leverage on profitability and operational success. The aim of this research is to study how supply chain management operations affect firm performance. The compiled data for this study were analyzed by structural equations modeling using PLS-Graph software. In analytical statistics of this paper, whereas different indices of supply chain management operations have been reviewed explanatory, for identifying the latent variables, EFA was applied using SPSS software. The results indicate that procurement operation has no direct positive impact on firm performance. Also, according to the findings, production and distribution operations influence firm performance directly and positively and result to improvement in firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain management operations
  • Procurement operations
  • Production operations
  • Distribution operations
  • Firm performance
1. حسینی، سید محمود، محمدی، امیرسالار، پیشوایی، میرسامان (1389)، راهبرد زنجیره تأمین و انتخاب سامانه تولید، نشریه مطالعات مدیریت راهبردی، 2، 89-112.
2. چک لیست (خرداد 1389)، "کنترل موجودی کالا"، ماهنامه میثاق مدیران، 52، 27-28
3. وجدی وحید، مریم (1383)، "مدیریت زنجیره تأمین"، پایگاه اطلاع رسانی همکاران سیستم.
4. Ales, G. (2009). Current issues and challenges of supply chain management. International conference on Automation & information. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) ISSN: 1790-5117(pp. 2-4).
5. Bagozzi, R.P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94.
6. Berg, J.P. van den, & Zijm, W.H.M (1999). Models for warehouse management: Classification and examples. International Journal of Production Economics, 59, 519-528.
7. Brookshaw, T., & Terziovski, M. (1997). The relationship between strategic purchasing and customer satisfaction within a total quality management environment. Benchmarking for Quality Management & Technology, 4 (4), 244-258.
8. Chandra, C., & Grabis, J. (2007). Supply chain configuration: Concepts, solutions, and applications. Springer Science & Business Media, LLC.
9. Chen, I.J., & Paulraj, A. (2004). Towards a theory of supply chain management: the constructs and measurements. Journal of operations management, 22(2), 119 150.
10. Chen, L-H., & Liaw, S-Y. (2006). Measuring performance via production management: a pattern analysis. International Journal of Productivity and Performance Mannagement, 55 (1), 79-89.
11. Chen, M.S., & Lai, G.C. (2010). Distribution systems, loyalty and performance. International Journal of Retail & Distribution Management, 38 (9), 698-718.
12. Chin, W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern Methods for Business Research, 295 (2), 295-336
13. Chopra, S., & Meindl, P. (2001). Supply chain management. Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall, Inc, 33-37.
14. Cooper, M.C., & Ellram, L.M. (1993). Characteristics of supply chain management and the implications for purchasing and logistics strategy. International Journal of Logistics Management, 4 (2), 13–24.
15. Copacina, W.C. (1997). Supply chain management: The basics and beyond. St Lucie Press/APICS Series on Resource Management.
16. Das, A., Narasimhan, R., & Talluri, S. (2006). Supplier integration-finding an optimal configuration. Journal of Operations Management, 24 (5), 563–582.
17. Evans, J.R., Anderson, D.R., Sweeney, D.J., & Williams, T.A. (1984). Applied production and operations management. West Publishing Co., St Paul, MN.
18. Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18 (1), 39−50.
19. Gefen, D., Straub, D.W., & Boudreau, M. (2000). Structural equation modeling techniques and regression: Guidelines for research practice. Communications of the Association for Information Systems (AIS), 4 (7), 1-77.
20. Hugos, M. (2003). Essentials of supply chain management. John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
21. Killen, K.H., & Kamauff, J.W. (1995). Managing purchasing–making the supply team work. McGraw-Hill. New York, NY.
22. Kim, S.W. (2006). The effect of supply chain integration on the alignment between corporate competitive capability and supply chain operational capability. International Journal of Operations & Production Management, 26(10), 1084-1107.
23. Kim, S. W. (2009). An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance. The International Journal of Production Economics, 119, 328-346.
24. Koh, S.C.L., Demirbag, M., Bayraktar, E., Tatoglu, E., & Zaim, S. (2007). The impact of supply chain management practices on performance of SMEs. Industrial Management & Data Systems, 107 (1), 103-124.
25. Kotler, PH., & Armstrong, G. (1997). Principles of marketing. New Jersey: Prentice Hall.
26. Li, S., Rao, S.S., Ragu-Nathan, T.S., & Ragu-Nathan, B. (2005). Development and validation of a measurement instrument for studying supply chain management practices. Journal of Operations Management, 23, 618–641.
27. Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T.S., & Rao, S.S. (2006). The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. The International Journal of Management Science, 34, 107-124.
28. Mzoughi, N., Bahri, N., & Ghachem, M.S. (2008). Impact of supply chain management and ERP on organizational performance and competitive advantages: Case of tunisian companies. Journal of Global Information Technology Management, 11(3), 24-46.
29. Netemeyer, R.G., Bearden, W.O., & Sharma, S. (2003). Scaling procedures: issues and applications. London: Sage Publications.
30. Novack, R.A. & Simco, S.W. (1991). The industrial procurement process: a supply chain perspective. Journal of Business Logistics, 12 (1), 145-68.
31. Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill.
32. Oghazi, P. (2009). An empirical study of Swedish manufacturing firms’ enterprise systems adoption, supply chain integration, competition capability and performance. (Doctoral Thesis). Lulea University of Technology, Swedish, 1-203.
33. Porter, M.E. (1980). Competitive strategy. The Free Press, New York, NY.
34. Rai, A., Patnayakuni, R., and Seth, N. (2006). Firm performance impacts of digitally enabled supply chain integration capabilities. MIS Quarterly, 30(2), 225-246.
35. Rajagopal, S. & Bernard, K.N. (1993). Strategic procurement and competitive advantage. International Journal of Purchasing & Materials Management, 29 (4), 12-20.
36. Raymond, J. (2008). Benchmarking in public procurement. Benchmarking: An International Journal, 15 (6), 782-93.
37. Stern, L., & Reve, T. (1980). Distribution channels as political economies: a framework for comparative analysis. Journal of Marketing, 17 (7), 32-4.
38. Sun, S.Y., Hsu, M.H., & Hwang, W. J. (2009). The impact of alignment between supply chain strategy and environmental uncertainty on SCM performance. Supply Chain Management: An International Journal, 14(3), 201-212.
39. Swink, M., Narasimhan, R., & Wang, C. (2007). Managing beyond the factory walls: Effects of four types of strategic integration on manufacturing plant performance. Journal of Operations Management, 25, 148-164.
40. Thomas, D.J., & Griffin, P.M. (1996). Coordinated supply chain management. European Journal of Operational Research, 94(1), 1-15.
41. Tracey, M., Lim, J.S., & Vonderembse, M.A. (2005). The impact of supply-chain management capabilities on business performance. Supply Chain Management: An international journal, 10(3), 179-191.
42. Vickery, S.K., Jayaram, J., Droge, C., & Calantone, R. (2003). The effects of an integrative supply chain strategy on customer service and financial performance: an analysis of direct versus indirect relationships. Journal of Operations Management, 21, 523-539.
43. Yik, F.W.H., Lai, J.H.K., & Yuen, P.L. (2012). Impacts of facility service procurement methods on perceived performance of hospital engineering services. Fcilities. 30 (1/2). 56-77.