همسویی استراتژی های صادرات و عملکرد صادراتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

2 استادیار، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

3 کارشناس‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

چکیده

این مطالعه در جهت پاسخ به این پرسش بوده است که آیا وجود همسویی استراتژی‌های صادرات منجر به بهبود عملکرد صادراتی خواهد شد. در این راستا، ضمن پاسخ به این سئوال از طریق روش آزمون فرض فازی، یک سیستم پشتیبانی از تصمیم­گیری مدیریت در ارتباط با همسویی استراتژی­های صادرات ارائه شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی تبیینی و از نظر نتیجه، پژوهشی توسعه‌ای است چراکه الگویی برای حوزه صادرات در سطح استراتژیک ارائه می­دهد. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های صادراتی می‌باشد که اولاً جزء صد شرکت برتر ایران بوده، دوماً حداقل سه سال متوالی به عنوان شرکت برتر در حوزه صادرات شناسایی شده­اند. سطح تجزیه و تحلیل در این پژوهش سازمان و ابزار جمع­ آوری داده ­ها برای عملکرد صادراتی گزارشات سازمان مدیریت صنعتی در ارتباط با صد شرکت برتر بوده است. برای تعیین درجه همسویی استراتژیک نیز از نظریه نقاط مرجع استراتژیک استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می‌دهد همسویی استراتژیک بالا موجب ارتقاء عملکرد صادراتی می­شود. همچنین اندازه­ گیری فازی همسویی استراتژیک و عملکرد صادراتی تصویر درست­تری از واقعیت ارائه می­کند. علاوه بر این، مطلوبیت الگوی فازی در ارتباط با ارائه یک سیستم پشتیبانی از تصمیم­ گیری مدیریت نیز تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Export Strategies Alignment and Export Performance

نویسندگان [English]

  • F. Rahnavard 1
  • H. Taherpour 2
  • I. M. Tajrishi 3
1 Ph.D., Faculty Member of Institute for Management and Planning Studies
2 Ph.D., Faculty Member of Institute for Management and Planning Studies
3 MBA, Allameh Tabataba'i University, Iran
چکیده [English]

This study is tried to reply this question; would the existence of the strategic alignment in the international marketing domain be caused export performance improvement? After that a Decision Support System (DSS) about export strategy alignment is presented. This research from the view of objective is a casual research and because of the research presents a model in the strategic level for export strategies, it is a developmental research. The study applied in the 100 influential companies which had export for three years. The level of analysis is organization. The method of data gathering for export performance is external secondary data (Industrial Management Org. reports about IMI100) and for determining the degree of strategic alignment the strategic reference points (SRP's) theory is applied. The result shows that: (1) Higher export strategies alignment caused increasing in the export performance, (2) Fuzzy measurements of strategic alignment and export performance caused a more accurate statement for reality, (3) In this research the utility of the fuzzy model to present a DSS for management has approved. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic alignment
  • Fuzzy logic
  • Strategic reference points
  • Export strategy
  • Export performance
1. آذر، عادل؛ فرجی، حجت (1387)، علم مدیریت فازی، تهران، مرکز طالعات مدیریت و بهره وری ایران.
2. دفت، ریچارد اول (1380). تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
3. کیگان، وارن جی (1380)، مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبد الحمید ابراهیمی،تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
4. کاتلر، فیلیپ (1382)، مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی، اجراء و کنترل، ترجمه بهمن فروزنده، چاپ اول، تهران، آتروپات.
5. کازوتاناکا (1386)، مقدمه ای بر منطق فازی برای کاربرد های علمی. ترجمه علی وحیدیان کامیادو حامد رضا طارقیان، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
6. گرینت، کیت (1388)، مدیریت فازی، ترجمه عادل آذر و علی شائمی، تهران، علوم نوین.
7. واکر، ‌ارویل سی؛ بوید، هارپر دابلیو؛ مالینز، جان؛ کلود لرش، ژان (1383)، استراتژی بازاریابی، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
8.Andrews, R. Kenneth (1987). The Concept of Corporate Strategy.3rd Edition. London: Richard D. Irwin, Inc.
9.Barney, J. (1991). "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage".Journal of Management, Vol. 7, No. 3, Pp. 99-120.
10. Burrell, G. and G. Morgan (1979). Sociological Paradigms and Organizational Analysis. London: Heinemann.
11.Chandler, A. )1962(.Strategy & Structure. New York: MIT Press.
12.Chorn, Norman H. (1991). "The Alignment Theory: Creating Strategic Fit".Management Decision, Vol. 29, No. 1, Pp. 120-145.
13. Daft, Richard L. (2004). Organization Theory and Design.8th Edition.New York: South-Western College Publishing.
14. Doty, D.H.; W.H. Glick and G.P. Huber (1993). "Fit, Equifinality and Organizational Effectiveness: A Test of Two Configurational Theories", Academy of Management Journal, Vol. 36, No. 6, Pp. 8-25.
15. Dvir, D.; E. Segev and A. Shenhar (1993). "Technologies Varying Impact on the Success of Strategic Business Units within the Miles and Snow Typology", Strategic Management Journal, Vol. 4, No. 2, Pp. 155-161.
16. Figenbaum, Avi and Hart D. Schendel (1996). "Strategic Reference Point Theory", Strategic Management Journal, Vol. 17, No. 3, Pp. 219-235.
17. Fisher, J. and V. Govindarajan (1990). "Strategy, Control Systems and Resource Sharing: Effects on Business Unit Performance", Academy of Management Journal, Vol. 32, No. 2, Pp. 259-285.
18. Fuller, C.W. Vassie, L.H. (2002). "Assessing the Maturity and Alignment of Organizational Culture in Partnership Arrangements", Employee Relations, Vol.24, No.5, Pp. 540-555.
19. Galbraith, J. and R. Kazanjain (1986). Strategy Implementation. Boston: West Publishing.
20.Gregor, S., Hart, D. and Martin, N. (2002). "Enterprise Architectures: Enables of Business Strategy and IS/IT Alignment in Government", Information Technology & People, Vol. 20 No.2, Pp. 96-120.
21.Hall, R.H. (2001). Organization: Structures, Processes and Outcomes. 8th Edition, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
22.Hunger, J.D. and T.L. Wheelen (2007). Essentials of Strategic Management. 2th Edition, Upper Saddle River N.J.: Prentice-Hall.
23.Itami, H. (1987). Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press.
24.Kyobe M. (2008). "The Influence of Strategy-making Types on IT Alignment in SMEs", Journal of Systems and Information Technology, Vol. 10, No. 1, Pp. 22-38.
25.Leavit, H.J. (1965). Applied Organizational Change in Industry: Structural, Technological and Humanistic Approaches; New Perspectives in Organizational Research. In March J.G; hand book of organization, Chicago: Rand McNally, Pp. 55-71.
26.Lymbersky, Christoph. (2008). Market Entry Strategies.1st Edition. New York: Management Laboratory Press.
27.Melenyk, S. A., Calantone, R.J., Luft, G., Steeat, D. M., Zsidisin, G.A., Hanson, G., and Burns, L. (2005). "An Empirical Investigation of the Metrics Alignment Process", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol.54 No. 5/6, pp.312-324.
28.Miller, D. (1992). "Environmental Fit versus Internal Fit". Organ. Sci. Vol.3, No.2 pp.159-178.
29.Mintzberg, H. and, J.B. Quinn. (1991).The Strategy Process: Concepts, Contexts, Case. 2nd Edition.Englewood Cliffs N.J., Prentice-Hall.
30.Nadler, D., M.L. Tushman. (1980). A Congruence Model for Diagnosing Organizational Behavior.Resource Book in Macro Organizational Behavior. Goodyear, Santa Clara, CA. 30-46.
31.Onkvisit & Shaw (1993). International Marketing: Analysis and Strategy, 2nd Edition, MacMillian Publishing Company.
32.Pearce, J.A. and R.B. Robinson (1991). Strategic Management Practice: Riding in Strategic Management. New York: McGraw-Hill.
33.Prahalad, C.K. and C. Hamel (1990). "The Core Competence of Corporation".Harvard Business Review, May-June.
34.Radebaugh, Lee H. and John D. Daniels. (1998). International Business.9th Edition. New York: Prentice Hall.
35. Scott, G. William & Mitchell, R. Terence, (1972). Organization Theory: A Structural and Behavioral Analysis, 2nd ed. Irwin, Inc.
36.Waterman, R.H. (1986). "The Seven Elements of Strategic Fit", Journal of Business Strategy, Vol. 2, No. 3, Pp. 35-46.
37.Woodward, J. (1965). Industrial Organization: Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press.