جذابیت فرصت‌های صنعت اوراق کشتی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دریانوردی، گرایش بندر و کشتیرانی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازرگانی بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

افزایش تعداد شناورهای با سن بیش از 25 سال یا شناورهای فاقد کارایی لازم تحت پرچم ایران در سال‌های اخیر، در کنار وجود تقاضا برای اوراق کشتی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، لزوم توجه به این صنعت را بیش از پیش برجسته نموده است. به دلیل اهمیت و ضرورت استقرار صنعت اوراق کشتی در ایران، پژوهش حاضر، با رویکردی ترکیبی، به بررسی جذابیت‌های استقرار این صنعت از دیدگاه فرصت‌های موجود پرداخته است. برای استخراج، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی فرصت‌ها، پس از مطالعه جامع ادبیات و گردآوری شاخص‌ها و طبقات احتمالی، نمونه‌ای 35 نفره از میان مدیران ارشد و میانی و کارشناسان امور­ دریایی و بندری و همچنین افراد متخصص در مؤسسات رده‌بندی ایرانیان و شرکت کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران- ایزوایکو و اساتید این حوزه با نمونه‌گیری آسان و در دسترس انتخاب گردید و گردآوری داده‌ها در دو مرحله انجام شد. ابتدا با استفاده از پرسشنامه‌های باز و مصاحبه، شاخص‌ها استخراج و پرسشنامه طراحی شد. در مرحله دوم، برای تعیین فرصت‌ها (آزمون دو جمله‌ای) و اولویت‌بندی آن‌ها (آزمون فریدمن) پرسشنامه در میان نمونه توزیع شد. هفت طبقه برای فرصت‌ها تعیین شدند که عبارتند از:تقاضای اوراق کشتی، بازار اوراق­ کشتی، قوانین (سازمان بین‌المللی دریانوردی)، محیط زیست، نیروی‌کار، موقعیت جغرافیایی، و سایر عوامل مشخص شد که نیروی کار، مهمترین فرصت برای استقرار این صنعت در ایران است. البته عوامل فرعی مربوط به آن نیز از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attractiveness of Opportunities of Ship Recycling Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Jafar Sayareh 1
  • Mojtaba Abbaspour 2
  • Shahram Jamali Kapak 3
1 Senior Lecturer, Department of Marine Engineering, Faculty of Marine Engineering, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
2 Master Student of Port and Shipping, Faculty of Marine Engineering, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
3 Master Student of International Business, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Increasing in numbers of vessels with more than 25 year old or out of order vessels under the flag of Iran in recent years beside current demand for ship recycling in Persian Gulf and Oman sea, highlighted the importance of this industry more than before. In order to importance and urgent of establishing Ship Recycling Industry, this article exploiting a mixed method have surveyed the attractiveness of this industry in the view of opportunities. For extraction, classification and prioritization of opportunities, after exploring of literature and compiling possible scales and classes, a sample of 35-person among middle and senior managers and Port & Sipping experts in Shipping & Port  Organization in Tehran, and Ports of Shahid Rajaee, Shahid Bahonar, Chabahar, and also professionals in Iranian Ranking Co., Shipbuilding & offshore Industries of Iran-Isoico and professors of this field,  using convenience sampling were selected; data gathering has been done in two phases, using open questionnaires and interviews firstly, the scales have been extracted and a questionnaire designed, secondly, to determine opportunities (T tests) and prioritization (Friedman test), the questionnaire has been distributed among the sample; seven categories for the opportunity identified  included: demand for Ship Recycling, Ship Recycling Market, IMO rules, Biological Environment, Labor, Geographical Position and others, finally it has been appeared that Labor is the most important opportunity for establishing this industry in Iran that albeit the subcategories of this Factor owned the most importance among other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ship Recycling Industry
  • Demand for Ship Recycling
  • Ship Recycling Market
  • International Maritime Organization Rules
  • Biological Environment
  • Geographical Position
1. جلیلی ، م (1378). صنعت اوراق کشتی به عنوان یک صنعت مادر، مقالات همایش ملی صنایع ایران، صص 5-3.
2. طبخی ، ح (1388). مطالعه و ارزیابی کنوانسیون بازیافت کشتی ها با تأکید ویژه بر اجرای آن در چابهار ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار.
3. کردوانی، پ (1) (1374). اکوسیستم‌های آبی ایران: خلیج‌فارس و دریای عمان، نشر قومس، تهران.
4. کردوانی، پ (2) (1374). اکوسیستم‌های آبی ایران: دریای مازندران ( دریای خزر )، نشر قومس، تهران.
5. نیک عهد، الف؛ بقاء، م؛ رمضانی محمدی، ف (1387). صنعت اوراق کشتی در کشورهای آسیایی، ماهنامه اقتصادی-علمی پیام دریا ، شماره 171، تیرماه، 43-38.
6. مجد پور ، ت (1389). سرمایه‌گذاری در صنعت بازیافت کشتی ، هجدهمین همایش هماهنگی ارگآن‌های دولتی.
7. مهین روستا ،ک (1384). بررسی صنعت اوراق کشتی در ایران و جهان ، مقالات چهارمین همایش صنایع دریایی ایران، ص520-505.
8. پورتال اینترنتی اداره کل سازمان بنادر و دریانوردی ایران. (www.pmo.ir) دسترسی: 10/5/ 1390، ساعت:15:30.
9. پورتال اینترنتی سازمان کشتیرانی ایران (www.IRISL.net). دسترسی 1/2/1390، ساعت: 20:10.
10. پورتال اینترنتی سازمان نفتکش جمهوری اسلامی ایران ((www.nitc.tanker.com دسترسی 4/5/1390، ساعت: 22:20.
11. پورتال اینترنتی مرکز آمار ایران (www.amar.org.ir) دسترسی 2/4/1390، ساعت:10.
12. پورتال اینترنتی مرکز خدمات فولاد ایران (www.irsteel.com) دسترسی 4/4/1390، ساعت: 17:25.
13. Bailey, P. (2002). Is There a Decent Way to Break-Up Ships. ILO Discussion Paper, Geneva.
14. COWI/TREN (2004). Oil Tanker Phase Out and the Ship Scrapping Industry, Directorate- General for Energy and Transport.
15. COWI/DHI (2007). Ship Dismantling and Pre-cleaning of Ships, European Commission Directorate General Environment.
16. ECORYS (2005). the Ship Recycling Found, Greenpeace, Netherlands.
17. House of Commons Environment, Food and Rural Affairs Committee (2004). Dismantling Defunct Ships in the UK, Eighteenth Report of Session.
18. IMO (2010). Report of the Marine Environment Protection Committee on Its Sixtieth Session.
19. IMO (2009). Hong Kong International Convention for the Safe an Environmentally Sound Recycling of Ships.
20. Maruf, H. M. and Islam, M. (2006). Ship breaking activities and its impact on the coastal zone of Chittagong, Bangladesh: Towards sustainable management. Bangladesh: Young Power in Social Action.
21. Misra, H. (2009). Status of ship breaking industry in India .Managerial Economics, pp.110-111.
22. Moen, M. (2008). Breaking Basel: the elements of the Basel convention and it application to toxic ships. Marine Policy, vol.32, p.105-106.
23. Sayareh, J., and Nooramin, A.S. (2010). A Global Review of Ship Scrapping Practices and the Possibility of Establishing a Ship Scrapping Yard in Iran, The Annual Conference of the International Association of Maritime Economists, 7-9 July, Lisbon, Portugal.
24. Stopford, M (2008). Maritime Economics, Routledge, London, 3rd edition.
25. Vedeler, V. K. (2006). From cradle to grave value chain responsibility in the ship scrapping industry, Bergen.
26. UNCTAD (2010). Review of Maritime Transport (2010), United Nations, New York and Geneva.
27. United States Environment Protection Agency )EPA) (2000). A Guide for Ship Scrappers, Washington, pp.115-142.
28. UNESCO (2004). Impacts and Challenges of a large coastal industry, France, Paris.