توازن مجدد راهبردی سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی و تبیین تغییرات راهبردی با استفاده از الگوی توازن مجدد بازار مالی بر مبنای خواسته‌ها و انتظارات سرمایه‌گذاران و فعالان بازار است. دو عامل بازدهی مورد انتظار و درجه ریسک‌پذیری همراه با درجه نقدشوندگی سبد دارایی‌ها سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در تبیین راهبرد سرمایه‌گذار برای توازن مجدد راهبردی دارایی‌های سرمایه‌گذاری دارند. در این مطالعه، الگوی توازن مجدد راهبردی سبد دارایی‌های سرمایه با استفاده از رویکرد فازی برای مدیریت سبد دارایی‌ها تبیین شده است. همچنین با توجه به اهمیت مخارج معاملات در اجرا و توازن مجدد سبد دارایی‌ها، سه عامل بازدهی، ریسک‌پذیری و نقدشوندگی در الگوی راهبردی مدلسازی شده است. رفتارشناسی و سنجش کارایی الگو بر پایه داده‌های نمونه آماری بورس اوراق بهادار تهران تحلیل و توصیف شده است. در پایان، الگوی راهبردی تصمیم‌گیری بورس سهام تهران در تناسب با تغییرات ضرایب توازن‌سازی برای چیدمان بهینه سرمایه‌گذاری‌ها ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio Strategic Rebalancing for Investment

نویسندگان [English]

  • Mohammad E. Fadaeinejad 1
  • Hamid Banaeian 2
1 Ph.D. of Financial Management, SBU, Faculty of Accounting and Management, Tehran, Iran
2 M.S. of Financial Management, SBU, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to explain the financial markets fluctuations by strategic pattern of investment behaviors, together affected by different situations. The key point is finding  the strategic patterns of changes in exchange rate, interest rate and other macro-economic indicators envisage economic environment and Commanders financial markets by fluctuations. These variations will affect expectations and demands of entrepreneurs, including investors, especially two indicators, degree of expected return and risk. Changes in the expected return and the degree of risk, put investors  in that position in order to achieve the expected return performance with attention to new market conditions and the degree of their acceptable risk, choose their strategies for make some changes in the combination of their portfolio and rebalanced it. Portfolio rebalancing is one of the reachable strategies could be used by investors to review their investments ploy. In this paper, with attention to portfolio rebalancing as a proper strategy to make coincidence in investor’s portfolios simultaneously, we regard the variations in expected rate of return and degree of acceptable risk, affected by market conditions inflections, thus we design and to develop a fuzzy linear programming model. To achieve the research strategic model, the three key components: risk, expected return and liquidity degree on equities have been used to design model and represent it. Also, consider to the importance role of transaction costs to gain the expected return in return calculating process of portfolio, we spot it in our model. In order to test the designed model, data and information of traded listed stock of Tehran exchange market, during 1384 - 1387. Then we import the different subjective satisfaction level of investors to test the model efficiency. The results show that the designed model could be use for the subjective satisfaction level of investors about the expected return, risk and liquidity of its portfolio, as well as possible and reach to the different strategy of portfolio rebalancing for each investor with different satisfaction level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rebalancing Strategy
  • Portfolio
  • Transaction cost
  • Membership Function of Investor
1. آذر، عادل؛ تلنگی، احمد (1377). مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی برای انتخاب سبد دارایی‌ها بهینه. فصلنامه مطالعه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 20.
2. جهانخانی، علی؛ پارسائیان، علی (1376). مدیریت‌ سرمایه‌گذاری و ارزیابی اوراق بهادار. تهران: دانشگاه تهران.
3. جهانخانی، علی (1379). فرهنگ اصطلاحات مالی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
4. جی.ج. کلر؛ یو.اس.کلیر و ب.یوآن (1381). تئوری مجموعه‌های فازی. مترجم: محمد حسین فاضل زرندی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
5. دلاور، علی (۱۳۷۸). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی (چاپ سوم). تهران: انتشارات رشد.
6. حمیدی زاده، محمدرضا (1381). برنامه‌ریزی غیر خطی، تهران: انتشارات سمت، ف 1 و 2.
7. حمیدی زاده، محمدرضا (1388). آمار، روش‌ها و کاربرد، تهران: انتشارات حامی، ف 5، 6 و 9.
8. حمیدی زاده، محمدرضا (1387). تصمیم گیری نوین، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، ف 6 و 8.
9. حمیدی زاده، محمدرضا (1390). فنون کمی تصمیم‌گیری در مدیریت. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
10. راعی، رضا؛ سعیدی، علی (1383). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران: سمت. چاپ اول.
11. طاهری، سید محمود (1376). آشنایی با نظریه مجموعه‌های فازی .مشهد: جهاد دانشگاهی.
12. عزتی، مرتضی (۱۳۷۶). روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: یاران.
13. عبده تبریزی، حسین (1377). مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری. تهران: پیشبرد.
14. Arnott, R. D., and Wanger, W. H. (1990). The measurement and control of trading costs. Financial Analysts Journal, 46 (6).
15. Bellman, R., and Zadeh, L. A. (1970). Decision making in a fuzzy environment. Management Science, 17, 141–164.
16. Carlsson, C., and Fulle´r R. (2001). On possibility mean value and variance of fuzzy numbers. Fuzzy Sets and Systems, 122, 315-326.
17. Chen, A. H. Y., Jen, F. G., and Zionts, S. (1971). The optimal portfolio revision policy. Journal of Business, 44 (1) 51–61.
18. Fang Y., Lai, K. K., and Shou-Yang, W. (2006). Portfolio rebalancing model with transaction costs based on fuzzy decision theory. European Journal of Operational Research, 175, 879-893
19. Dantzig, G. B., and Infanger, G. (1993). Multi-stage stochastic linear programs for portfolio optimization. Annals of Operations Research, 4559-76.
20. Dubois, D., and Prade, H. (1988). Possibility Theory. New York: Plenum Press.
21. Jacob, A. (1974). Limited-diversification portfolio selection model for the small investor. Journal of Finance, 29(3), 847-856.
22. Konno, H., and Yamazaki, H. (1991). Mean absolute portfolio optimization model and its application to Tokyo stock market, Management Science, 37(5) 519-531.
23. Leo´n, T., Liern, V. and Vercher E. (2002). Viability of infeasible portfolio selection problems: A fuzzy approach. European Journal of Operational Research, 139, 178-189.
24. Li, Z. F., Wang, S. Y., and Deng, X. T. (2000). A linear programming algorithm for optimal portfolio selection with transaction costs. International Journal of Systems Science, 31(1), 107-117.