اولویت‌بندی توانمندسازهای EFQM با استفاده از تکنیک QFD

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه دستیابی به بهبود مستمر و سرآمدی در همه ابعاد سازمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ در این راستا، الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) سازمان­ ها را در جهت حرکت به سمت سرآمدی کمک می­ کند. در این الگو توانمندسازها نقشی مهم و اساسی در حرکت سازمان به سمت سرآمدی دارند و اولویت بندی آن­ها برای جلب رضایت کارکنان از ارزش زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش، اولویت­ بندی توانمندسازها مبتنی بر انتظارات کارکنان از مدیریت سازمان با استفاده از تکنیک گسترش کارکرد کیفیت (QFD) و مقایسه این اولویت­ بندی با روش معمول، یعنی بدون استفاده از QFD است. به این منظور، شرکت پلی اکریل ایران برای مطالعه موردی انتخاب شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اولویت بندی توانمندسازهای EFQM قبل و بعد از استفاده از QFD متفاوت است. همچنین از دیگر نتایج حاصله می­توان به مواردی چون کاهش شکاف بین مدیریت و کارکنان، ایجاد جو مناسب برای توسعه روابطی مؤثر و هماهنگ بین مدیران و کارکنان، اولویت­ بندی مشخصه­ های عملکردی مدیریت سازمان بر اساس دیدگاه کارکنان و توسعه الگوی EFQM اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of EFQM Enablers by the QFD Technique

نویسندگان [English]

  • Arash Shahin 1
  • Maedeh Rabbanimehr 2
1 Assistant Professor of Isfahan University, Faculty of Management and Accounting
2 M.Sc. Graduate of Industrial Management, Department of Management, University of Isfahan
چکیده [English]

Nowadays achievement of continuous improvement and excellence has a particular influence on every dimensions of organization.  In this respect, the EFQM model assists organizations in movement towards excellence.  In this model, the enablers play a significant and fundamental role in the movement of organization towards excellence and their prioritization towards employee satisfaction provides a great value to organizations. The aim of this investigation is to prioritize the enablers based on the expectation of employees from organizational manager, using quality function deployment (QFD) technique and to compare such prioritization with the regular approach, i.e. without QFD.  For this purpose, the Iran Polyacryl Co. has been considered as a case study. The outcomes imply that prioritization of EFQM enablers is different before and after the use of QFD.  Also, other outcomes include reduction of gap between manager and employees; creation of a suitable atmosphere for the development of effective and coordinated relationship between managers and employees; prioritization of manager's performance indicators based on employees' point of view; and development of the EFQM model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EFQM
  • QFD
  • Enablers
  • Prioritization
  • Employees
  • Manager
1. آرمسترانگ، مایکل (1381)، «مدیریت استراتژیک منابع انسانی»، ترجمه محسن اعرابی و داوود ایزدی، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
2. او کلند، جان، اس. (1383)، «تعالی سازمانی فراگیر دستیابی به عملکرد کلاس جهانی»، ترجمه محسن الوندی، چاپ اول، تهران، انتشارات رسا.
3. جلوداری ممقانی، بهرام (١٣٨٤)،«تعالی سازمان»، چاپ اول، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
4. رادفورد، راسل و نوری، حمید (1384)، «مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات»، ترجمه دردانه داوری، چاپ سوم، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
5. رضایی، کامران، حسینی آشتیانی، حمیدرضا و هوشیار، محمد (1380)، «QFD رویکردی مشتری مدار به طرح ریزی و بهبود کیفیت محصول»، چاپ اول، تهران، شرکت مشارکتی ار- و- توف ایران با همکاری نشر آتنا.
6. نجمی، منوچهر و حسینی، سیروس (1385)، «مدل سرآمدی EFQM از ایده تاعمل»، چاپ ششم، تهران، موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی.
7. Chen, L.H. and Kom, W.C. (2008), Fuzzy linear programming models for new product design using QFD with FMEA, Applied Mathematical Modeling, 11 (5), . 46-58.
8. Conti, T.A. (2007), A history and review of the European Quality Award Model, The TQM Magazine, 19 (2), .42-61.
9. Davies, J. (2008), Integration: is it the key to effective implementation of the EFQM Excellence Model?, International Journal of Quality & Reliability Management, 25 (4), . 383-399.
10. Herrzwurm, G. and Schockert, S. (2003), The leading edge in QFD for software and electronic business, International Journal of Quality & Reliability Management, 20 (1), . 36-55.
11. Ignacio, J. and Castilla, M. (2008), EFQM model: knowledge governance and competitive advantage, Journal of Intellectual Capital, 9 (1), . 133-156.
12. Jiang, J.C., Shiu, M.L and Hsiung, T.M. (2007), Quality function deployment (QFD) technology designed for contract manufacturing, The TQM Magazine, 19 (4), . 291-307.
13. Shahin, A. (2008), Quality Function Deployment (QFD): A Comperhensive Review, in Rajmanohar, T.P. (Ed), Total Quality Management Cotemporary Perspectives and Cases, ICFAI University Press, Andhara Pradesh.
14. Tontini, G., and Silveria, A. (2007), Identification of Satisfaction attributes Using Competitive Analysis of the Important Gap, International Journal of Operation & Product Management, 27 (5), . 482-500.