طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

4 کاندیدای دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مقاله طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبرد پابرجا با استفاده از نظریه شبکه و تکنیک الگوسازی ساختاری تفسیری است. الگوی پابرجا، نوع خاصی از راهبرد­ است که در برابر حالات مختلف محیطی همچنان مقبول و معنادار است و هر کدام از حالات ناپایدار محیطی که رخ دهد، این راهبرد پایدار است. این الگو ترکیبی از نُه تکنیک دیگر است. تکنیک­های نُه گانه عبارت اند از تصمیم­ گیری پابرجا، تحلیل ذی نفعان و برنامه­ ریزی راهبردی ذی نفع محور، برنامه ­ریزی برپایه مفروضات، تحلیل حالات و اثرات خطا، تحلیل درخت خطا، تحلیل مسایل بالقوه، تحلیل اثرات جانبی راه حل، برنامه­ ریزی حساس به عدم قطعیت، برنامه­ ریزی بر مبنای سناریو. علی­رغم نقاط قوت قابل توجه در هر کدام از فنون شناسایی شده، هیچ کدام از فنون کامل و جامع نیستند و این فنون می­ توانند به وسیله دیگر فنون تکمیل شوند. برای دستیابی به راهبرد پابرجا این فنون به صورتی نظام مند با یکدیگر ترکیب شده ­اند. ترکیب این فنون توسط الگوسازی ساختاری تفسیری صورت گرفته است. روش نمونه گیری، هدفمندِ غیرتصادفی است. انتخاب نمونه آماری از میان خبرگان و متخصصین به گونه­ ای صورت گرفته است که صلاحیت آنان بر اساس هفت شاخص و جامعیت دیدگاه­ های مختلف از طریق پنج شاخص احراز شود.
نتیجه پژوهش به صورت الگوی فرایندی تجویزی تنظیم و ترسیم شده است. این الگوی فرایندی، مسیر دستیابی به راهبرد پابرجا را به صورت گام ­به­ گام نشان می ­دهد. این الگو شامل پانزده فرایند­ فرعی­ است که توالی (تقدم و تاخر) آن­ها و همچنین ورودی، خروجی و بازخوردهای هر کدام از فرایندهای فرعی در این الگو مشخص شده­ اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Process Model of Robust Strategy under Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hamid Khodadad Hoseini 1
  • Mohammad Reza Hamidizadeh 2
  • Seyed Mohamoud Hoseini 2
  • Masoud Kassaee 2
  • Mojtaba LashkarBoloki 3 4
1 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
3 Researcher of The National Research Institute for Science Policy (NRISP)
4 Ph.D. Candidate of Strategic Management, Management and Accounting Dep., Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The purpose of this article is to develop a process model of robust strategy by using Interpretive Structural Modeling. Robust strategies are capable of performing well in a variety of possible future environments. This process model is combination of 9 other techniques. The techniques are Robust Decision making (RDM), Stakeholder Analysis (SA),Assumption Based Planning (ABP),   Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Fault Tree Analysis (FTA), Potential Problem analysis (PPA), Solution Effect analysis (SEA), Change Impact Analysis, Uncertainty Sensitive Analysis (USP), and Scenario based planning (SBP). Critical comparative review of techniques demonstrated thatthese techniques are not complete, but provide a good starting point. In this article, these techniques were combined together in a systematic manner by using Interpretive Structural Modeling. The resultant prescriptive process model of robust strategy has 15 sub-processes. The sequence of sub-processes was specified and also the input, output, and feedback of each of them were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Robust Strategy
  • Robustness
  • uncertainty
  • Robust Decision Making
  • Interpretive Structural Modeling
1. اصغرپور،مجمدجواد (1382)تصمیم گیری گروهی ونظریه بازی هابا نگرش تحقیق در عملیات، تهران:دانشگاه-تهران.
2. اوما سکاران (1380) روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه صائبی، محمد و شیرازی، محمود تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
3. خداداد حسینی، سیدحمید، لشکربلوکی، مجتبی (1389) تحلیل تطبیقی انتقادی فنون استراتژی پابرجا، پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک و عملکرد، تهران.
4. رضوی،مهدی (1382)، اصول طراحی سیستم ها، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
5. عباس زادگان،سیدمحمد،فتوت،احمدرضا(1384)کاربرد پایایی و روایی در پژوهش، تهران: پژوهش های فرهنگی.
6. Adair, R. (2006). Critical Perspectives on Politics and the Environment. New York: The Rosen Publishing Group.
7. Ahuja,V., Yang, J. and Shankar, R. (2009) Benefits of collaborative ICT adoption for building project management, Construction Innovation, 9(3): 323- 340.
8. Altier, W.J. (1999). The thinking Manager's Toolbox: Effective Processes for Problem Solving and Decision Making, New York: Oxford University Press.
9. Ansoff, I. (1975). Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals. California Management Review, XVIII, 21-33.
10. Averch, H.A. (1990). Private markets and public intervention: a primer for policy designers. University of Pittsburgh Press.
11. Baskerville, R.; Chiasson, M.; Lee, A.; and Mathiassen, L., "Educing Theory from Practice: Developing Significant Theory from Action Research" (2005). AMCIS 2005 Proceedings. Paper 482. http://aisel.aisnet.org/amcis2005/482.
12. Beinhocker , E. D. (1999). Robust Adaptive Strategies. Sloan management review, 40, 95-106.
13. Bhattacharya, S. and Momaya, K. (2009) Interpretive Structural Modeling of Growth Enablers in Construction Companies Sanjay Singapore Management R eview, 31 (1): 73-97.
14. Canavari, M., Caggiati, P. & Easter, K.W. (2001). Economic studies on food, agriculture, and the environment, 7th Minnesota-Padova Conference on Food, Agriculture Bologna, Kluwer New York: Academic/Plenum Pub.
15. Chan, K.W. & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harvard Busin ess School.
16. Charan, P., Shankar, R and Baisya, R.K. (2008) Analysis of interactions among the variables of suly chain performance measurement system implementa tion, Business Process Management Journal, 14(4): 512-529.
17. Chris Huxham: Action research as a methodology for theory development.
18. D'Aveni, R. A. (1995). The New 7S framework Coping with hypercompetition: utilizing tthe new 7S's framework, The Academy of Management Executive Publication, 9. 45–60.
19. Davenport, T., Leibold, M., & Voelpel, S. (2006). Strategic management in the innovation economy Strategy aroaches and tools for dynamic innovation c apabilities. New York: Wiley.
20. Davis, P. K. (2003). Uncertainty-Sensitive Planning, in Johnson, S. E., Libicki, M. C., Treverton, G. F. (Eds.), New Challenges, New Tools for Defense Decision making. Santa Monica, Calif.: RAND Corporation.
21. Day, G.S. Reibstein, D. J. Wharton on Dynamic Competitive Strategy. New York: John Wiley & Sons, Inc.
22. Delbecq A. L., VandeVen A. H., and Gustafson D. H.,(1975). Group Techniques for Program Planners, Illinois: Scott Foresman and Company.
23. Dennis List (2001) The Consensus Group Technique in Social Research, Field Methods, 13(3): 277-290.
24. Dewar, J.A. (2002) Assumption-Based Planning: A Tool for Reducing Avoidable surprises. Cambridge UK: Cambridge Press.
25. Dewar, J.A., Builder, C.H., Hix, W.M. & Levin, M.H.(1993). Assumption-Based Planning: A Planning Tool for Very Uncertain Times. Santa Monica: RAN D Corporation.
26. Docherty, P., Ljung, A., Stjernberg, T. (2006). “The changing practice of action research”. In Löwstedt, J. and Stjernberg, T. (Eds.), Producing Management Knowledge. Research as Practice. Routledge.
27. Eisenhardt K.M. & Sull DN. (2001) Strategy as simple rules. Harvard Business Review, 79, 107-116.
28. Elden, M. and Chisholm, R. (Eds) (1993) Action research special issue, Human Relations, vol 46, no 2: 121–298.
29. Emery, Merrelyn (1993) Participative Design for Participative Democracy. Centre for Continuing Education, Australian National University, Canberra.
30. Ericson, C. (1999). Fault Tree Analysis - A History. Proceedings of the 17th International Systems Safety Conference. http://www.fault-tree.net/papers/ericson-fta-history.pdf. Access: 2010-01-17.
31. Fogler, H. S. & LeBlanc, S. E., (1995). Strategies for creative problem solving, NJ: Prentice Hall.
32. Frey, J.H & S.M.Oishi (1995): How to Conduct Interviews by Telephone and in Person. London: Sage.
33. Giesecke, J. (1998). Scenario planning for libraries. Chicago: American Library Association.
34. Hamel, G. & Prahalad, CK. (1989) Strategic Intent, Harvard Business Review, 20, 45-52.
35. Harary, F. , Norman, R. Z., & Cartwright, D. (1965) Structural models: An introduction to the theory of directed graphs. New York: Wiley.
36. Hicks, M. J. (1991). Problem solving and decision making: hard, soft and creative aroaches. London: Chapman & Hall.
37. Higgins, J. M. (2006).101 Creative Problem Solving Techniques: The Handbook of New Ideas for Business. New Management Pub. Co.
38. Holmberg, J. & Robèrt, K.H.(2000). Backcasting from non-overlaing sustainability principles: a framework for strategic planning. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 7, 291–308.
39. Hough, G.W., Rawlings, D.A. & Turner, M.F. (1997). Pre-production Quality Assurance for Healthcare Manufacturers. Interpharm Press.
40. Institute for the Future (1990). Futures, Volume 2, Elsevier, p 990.
41. Kanjan, G. and Noorul haq, A. (2007) Analysis of interactions of criteria and sub-criteria for the selection of sulier in the built-in-order suly chain envir onment, International Journal of Production Research, 45(17): 3831–52.
42. Kanji, G. K. & Ashaer, M. (1996).100 methods for Total Quality Management. London: Sage Publications.
43. Kemmis S. and Staw B.(1998) Action research in practice.London: Rutledge.
44. Knight, F.H. (1921).Risk, Uncertainty, and Profit. New York: Hart, Schaffner.
45. Lempert, R.J., Groves, D.G., Poer, S.W. & Bankes, S.C. (2006). A General Analytic Method for Generating Robust Strategies and Narrative Scenarios. Management Science, 52, 514-528.
46. Lempert, R.J., Poer, S.W. & Bankes, S.C. (2003). Shaping the next one hundred years: new methods for quantitative, long-term policy analysis. Santa Mo nica, Calif.: RAND Corporation, 2003.
47. Lim, G., Lee, H. & Kim, T. (2005). Formulation business Strategies from a Stakeholder’s perspective: Koeran Healthcare It business cases. International Jou rnal of Information Technology & Decision Making, 4, 541–566.
48. Luehrman, TA. (1998). Strategy as a portfolio of real options, Harvard Business Review,72, 89-99.
49. Macesich, G. (2002). Money and monetary regimes: struggle for monetary supremacy, Westport, CT, London: Praeger Publishers.
50. Malone, D.W. (1975) An introduction to the alication of interpretative structural modeling", Proceedings of the IEEE, 62(3):397-404.
51. Mandel, T. F & Ian W. (1993). How companies use scenarios: practice and prescription. SRI Business Intelligence Programme Report R822.
52. McDermott, R.E., Mikulak, R J. & Beauregard, M.R. (1996). The basics of FMEA. New York: Quality Resources.
53. Merriam, S. B. (2009) Qualitative research: a guide to design and implementation, John Wiley and Sons.
54. Morrison, J.L., Renfro, W.L. & Boucher, W.I. (1983). Alying methods and techniques of futures research. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
55. Neeraj jha, K. and Devaya, M. N. (2008) Modelling the risks faced by Indian construction companies assessing international projects, Construction Manage ment and Economics (April 2008) 26 (4) : 337–348.
56. Pettigrew, A.M. & Richard, T.H. (2006). Handbook of strategy and management, London: Sage publication.
57. Sage, A.P., (1977) Interpretive Structural Modeling: Methodology for Large-Scale Systems, 91–164, McGraw-Hill: New York.
58. Salimifard , K., Abbaszadeh, M.A. and Ghorbanpur, A. (2010) Interpretive Structural Modeling of Critical Success Factors in Banking Process Re-engineeri ng, International Review of Business Research Papers, 6 (2): 95-103.
59. Saxena, J.P., Sushil and Vrat, P. (1992) Scenario building: a critical study of energy conservation in the Indian cement industry. Technol. Forec. Social Chan ge, 41(2): 121–146.
60. Schnaars, S.P. (1989). Megamistakes: Forecasting and the Myth of Rapid Technological Change, New York: Free Press.
61. Schwartz, P. (1991). The Art of the Long View, New York: Doubleday.
62. Sekaran, U. and Bougie, R. (2010) Research Methods for Business: A Skill Building Aroach, John Wiley and Sons,
63. Sharma, H.D., Gupta, A.D. and Sushil, (1995) the objectives of waste management in India Technol. Forec. Social Change, 48(3): 285–309.
64. Singh, K., (2007) Quantitative social research methods, SAGE.
65. Singh, M.D., R. Shankar, R. Narain and A. Agarwal. (2003) .An Interpretive Structural Modeling of Knowledge Management in Engineering Industries ., Jo urnal of Advances in Management Research, 1 (1): 28.40.
66. Stacey, R.D. (1992). Managing the Unknowable: Strategic Boundaries Between Order and Chaos in Organizations. Jossey-Bass Publishers.
67. Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, 18, 509-533.
68. Warfield, J.W., (1974) Developing interconnected matrices in structural modeling. IEEE Trans. Syst.Man Cybern. 4(1): 51–81.
69. Warfield, J. N. (1976) Societal Systems: Planning, Policy, and Complexity. New York: Wiley Interscienc, . 345-366.
70. Warfield, J. N. )1990( A Science of Generic Design: Managing Complexity through Systems Design. Ames, IA: Iowa State University Press 1994.
71. Warfield, J. N. )1994(. A Handbook of Interactive Management. With Roxana Cárdenas, Ames, IA: Iowa State University Press 1994.
72. Warfield, J. N. )2002(. Understanding Complexity: Thought and Behavior. AJAR Publishing Company, Palm.
73. Watts, R. G. (2002). Innovative energy strategies for CO2 stabilization, Cambridge University Press.
74. Williamson, P. J. (1999). Strategy as Options on the Future, Sloan management review, 40, 117-126.