تبیین ارزیابی تمایل و وفاداری مشتریان بالقوه به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مقاله تبیین و ارزیابی تمایل به تداوم و تکرار خرید مشتریان از فروشگاه‌‌‌­های اینترنتی است تا وضعیت آن­‌ها، در تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان وفادار در یک فروشگاه اینترنتی مشخص شود. جامعه آماری تحقیق با دو ویژگی، کاربران اینترنتی ساکن شهر شیراز و خریدار فروشگاه اینترنتی پرداختاست. جمع‌­آوری داده‌­ها از طریق پرسشنامه و حجم نمونه 296 نفر است. عوامل ادامه خرید برخط به‌­ترتیب اهمیت کیفیت وب­سایت، اعتماد به وب­سایت و هنجارهای ذهنی فرد است درحالی که فایده ادراک شده و لذت بردن از خرید برخط به‌­طور غیر­مستقیم تمایل به خرید برخط را تحت تاثیر قرار می­‌دهند. البته رتبه عوامل ادامه خرید برخط به‌­ترتیب اهمیت کیفیت وب­سایت، اعتماد به وب­سایت و هنجارهای ذهنی فرد می‌­باشد. در حالی که فایده ادراک شده و لذت بردن از خرید برخط به­‌طور غیرمستقیم تمایل به خرید برخط را تحت تاثیر قرار می‌دهند. 63 % از نمونه را مردان و 37% را زنان به خود اختصاص دادند. 9/68% از اعضای نمونه بین سن 21 الی 35 سال بودند، افراد با تحصیلات کارشناسی و بالاتر (9/44%) بودند، و افرادی با بیش از چهار سال استفاده از رایانه 8/57% بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explain of Evaluation of Customers Willing and Loyalty to Buy in Online Shops

نویسنده [English]

  • Mirza Hassan Hosseini
Assistant Professor,Head of Business Administration Department-University of Payam-e Noor,
چکیده [English]

This study have tried to investigate the affecting factors on the willingness of potential customer to replicate and continue purchasing by using a structural equation model and figure out order of their importance in converting potential customers into loyal customers in a e- shop. The study populations have been considered with two features of people with internet users living in shiraz and the pardakht e-shop buyers who have bought. Data collection has been performed through designing questionnaires from 196 people of the sample size the determinants of Continues online shopping by Respectively of Importance are Included quality of websites, trusted website and the subjective norms. While the perceived utility and enjoyment of online shopping affect willingness to buy online indirectly. The results of descriptive research showed that 63% of the sample size were men and 37% of the sample size allocated to women. 68. 9% of the sample size were between ages of 21 and 35. People with undergraduate education allocated the highest sample size 44.9%. and those who have more than four years of computer using experience allocated 57.8% of the sample size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Shopping
  • ٍE-Commerce
  • Individual Behavior
  • Loyalty
  • Internet Buyers
 
1.جعفرنژاد، احمدعلی، سجادی­نیا، سیدرحیم، صفوی میرمحله، مهدی، اجلی، قشلاجوقی (1388). "بررسی موانع و ارائه راه­کارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران" فصلنامه پژوهش­نامه بازرگانی، شماره 52.
2.فتحیان، محمد و حسنی، فرنود (1387). "مدیریت بازاریابی الکترونیکی، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، تهران.
3. فرهنگی، علی­اکبر، صفرزاده، حسین (1389). "روش­های تحقیق در علوم انسانی"، انتشارات برآیند پویش، چاپ سوم.
4.کلانتری، خلیل (1388). مدل­سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی، فرهنگ صبا.
5. صنایعی، علی (1379). "بازاریابی و تجارت الکترونیکی"، انتشارات جهاد دانشگاهی، اصفهان.
6. هومن، حیدر­علی (1384). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)235.
7. Aladwani, Adel M.(2006).”An empirical test of the link between web site quality and forward enterprise integration with web consumers”, Business Process Management Journal,Vol.12 No.2,pp.178-190.
8. Al-maghrabi, Talal & Dennis Charles (2011)." Antecedents of continuance intentions towards e-shopping: the case of Saudi Arabia", Journal of Enterprise Information Management, Vol. 24, No.1, pp. 85-111.
9. Childers, T., Carr, C., Peck, J. and Carson, S. (2001). "Hedonic and utilitarian motivations for online retail shopping behavior", Journal of Retailing, Vol. 77 No. 4, pp. 511-35.
10. Davis-sramek, B., Mentzer, T.J, Sank, P.T, (2007). "creating Consumer durable retailer Customer loyalty through order fulfillment service operations", Journal of operations management.5
11. Dennis, Charles (2009).”E-consumer behavior”, European journal of Marketing,Vol.43 No.9/10,pp.1121-1139
12. Dennis, Charless (2002).”From bricks to clicks:understanding the econsumer”, Qualitative market research:An international journal,Vol.5 No.4,pp.281-290.
13. E-Readiness Ranking , ( 2006). "A White Paper from the Economist Intelligence Unit Written in Co-operation", Whit HHE IBM Institute for Business Value.
14. G. Close, Angeline & Kukar-Kinney, Monika (2010). Beyond buying: Motivations behind consumers' online shopping cart use", Journal of Business Research, Vol.63 ,PP. 986–992
15. Gefen, D., Karahanna, E. and Straub, D.W. (2003). "Trust and TAM in online shopping: an integrated model", MIS Quarterly, Vol. 27 No. 1, pp. 51-90.
16. Jayawardhena, Chanaka (2009). "An empirical investigation into e-shopping excitement: antecedents and effects", European journal of Marketing,Vol.43 No.9/10,pp.2-5.
17. Jayawardhena, Chanaka (2004)." Personal values’ influence on e-shopping attitude and behavior", Internet Research, Vol.14 ,N. 2, pp. 127-138
18. Joey F. George (2004). "The theory of planned behavior and Internet purchasing"،Internet Research ،Volume Number 3  pp. 202
19. Klaus G. Grunert and Kim Ramus،2006، "Consumers’ willingness to buy food through the internet"،British Food Journal Volume 107, Number 6 pp.  382-390
20. Liaoa, Ziqi & Tow Cheung, Michael (2001)." Internet-based e-shopping and consumer attitudes:an empirical study", Information & Management, Vol.38,PP. 299-306
21. Liu, Chuanlan &Forsythe, Sandra (2011)." Examining drivers of online purchase intensity: Moderating role of adoption duration in sustaining post-adoption online shopping", Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.18, PP. 101–109
22. McKnight, D.H., Choudhury, V. and Kacmar, C. (2002b). "Developing and validating trust measures for e-commerce: an integrative typology", Information Systems Research, Vol. 13 No. 3, pp. 334-59.
23. San Marti n, Sonia & Camarero, Carmen (2009). "How perceived risk affects online buying", Online Information Review,Vol.33 No.4,pp.629-654..
24. Shih, Hung-Pin, (2004)." An empirical study on predicting user acceptance of e-shopping on the Web", Information & Management ,Vol.41 ,PP 351–368
25. Shih, Y.Y. and Fang, K. (2004). "The use of decomposed theory of planned behavior to study internet banking in Taiwan", Internet Research, Vol. 14 No. 3, pp. 2.
26. Su-Jane Chen and Tung-Zong Chang (2003). "A descriptive model of online shopping process: some empirical results" ، International Journal of Service Industry Management Vol. 14 No. 5pp. 556-569.
27. Yang, Z. and Peterson, R.T. (2004). "Customer perceived value,satisfaction, and loyalty: the role of switching costs",   Psychology & Marketing, Vol. 21 No. 10, p. 799.