رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.

2 استادیار، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

     هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطة بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی می­‌باشد. جامعة آماری شامل کلیة کارکنان دانشگاه بوعلی سینا به تعداد 313 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به­‌تعداد 171 آزمودنی تعیین گردید. گرد­آوری داده‌­ها بااستفاده از سه پرسشنامه رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی صورت گرفته است. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه‌­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که به‌­ترتیب 93/0، 93/0 و 95/0 برآورد گردید. یافته‌­ها نشان داد که وضعیت رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی بالاتر از سطح متوسط است. ضریب همبستگی پیرسون آشکار کرد که که بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن است که از بین مؤلفه‌­های رهبری دانش، مؤلفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی بیشترین تأثیر را در پیش­بینی اثربخشی سازمانی دارد؛ و از بین مؤلفه­‌های هوش سازمانی، مؤلفه‌­های اتحاد و توافق، بینش استراتژیک و سرنوشت مشترک به­ترتیب بیشترین تأثیر را در پیش­بینی اثربخشی سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Leadership, Organizational Intelligence and Organizational Effectiveness

نویسندگان [English]

  • Asghar Eskandari 1
  • Maryam Gilani 1
  • Mohammad Reza Ardalan 2
1 MSc. Student of Educational Administration, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Assistant Professor, Bu-Ali Sina University, Educational Administration, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of present study is to identify the relationship between knowledge leadership and Organizational Intelligence with organizational effectiveness at the Bu-Ali Sina University of Hamedan. The research method was descriptive - correlational. Statistical population included all staff at the Bu-Ali Sina University of Hamedan of the number was 313 people and Sample size of 171 subjects was determined based on the Cochran formula.Data collected using from three questionnaires knowledge leadership, Organizational Intelligence, and organizational effectiveness has been conducted. For appointment of the questionnaires reliability was used Cronbach's Alpha coefficient, was estimated 0/93, 0/93 and 0/95 respectively. Results showed that the level of knowledge leadership, organizational intelligence and organizational effectiveness, is above average surface. Pearson correlation coefficient revealed there is a significant positive relationship between knowledge leadership and Organizational Intelligence with organizational effectiveness. The results of multiple regression analysis indicated that the components of knowledge leadership, Factor of supportingthe learning process of individual and group have most effective in prediction organizational effectiveness; and the components of organizational intelligence, Factors of alignment and congruence, strategic vision and shared fate have the highest impact on the prediction of organizational effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-integrated and Commonsense
  • Share Disinity
  • Strategic Vision
  • Effectiveness Forecasting
 
1. اسکات، ریچارد (2003). "سازمان­ها: سیستم­های عقلایی، طبیعی و باز"، ترجمه حسن میرزایی اهرنجانی (1387)، تهران: انتشارات سمت.
2. بیک­زاده، جعفر؛ علائی، باقر و اسکندری، کریم (1389). "بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان در سازمان­های دولتی آذربایجان شرقی"، پژوهش­های مدیریت، 3 (8) ، 163-143.
3. توفیقی، شهرام؛ چاقری، محمود؛ عامریون، احمد و کریمی زارچی، علی اکبر (1390). "تأثیر تغییرات سازمانی بر شاخص­های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی"، مجله طب نظامی، 13(3) ، 173-179.
4. حیدری تفرشی، غلامحسین؛ خدیوری، اسداله و یوسفی، رضا (1391). "تئوری­های سازمان و مدیریت در دنیای پسامدرن"، تهران: فرهنگ سبز.
5. دفت، ریچارد ال (1390). "مبانی تئوری و طراحی سازمان"، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
6. رابینز، استیفن پی(1390). "تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی" (ویرایش جدید) ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی­فرد، تهران: نشر صفار.
7. رابینز، استیفن پی (1389). "رفتار سازمانی مفاهیم نظریه­ها وکاربردها"، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
8. رابینز، استیفن پی (1380). " تئوری سازمان"، ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
9. روشه، گی (1391). "جامعه شناسی تالکوت پارسونز"، ترجمه عبدالحسین نیک­گهر، تهران:نشر نی.
10. زهرایی، سیدمحمد و رجایی پور، سعید (1390). "بررسی رابطه میان هوش و سلامت سازمانی در دانشگاه­های شهر اصفهان"، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (2)، 174-155.
11. سیدنقوی، میرعلی؛ نریمانی، مهدی و غلام حسینی، حسین (1389). "فرهنگ و استراتژی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مدیریت دانش"، چشم‌­انداز مدیریت دولتی، 1، 9-24.
12. علاقه‌­بند، علی (1388). "مدیریت عمومی"، تهران: نشر روان.
13. عمادی، میر علی (1389). "مدیریت آموزشی در قرن 21"، گرگان: انتشارات نوروزی.
14. فیدلر، فرد و شمرز، مارتین (1381). "هبری اثربخش"، ترجمه سهراب خلیلی شورینی،تهران: یادواره کتاب.
15. کیوان آرا، محمود؛ یزدخواستی، علی؛ بهرامی، سوسن و مسعودیان، یوسف (1390). "رابطة مؤلفه­های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده­های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"، مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (5)، 680-673.
16. گلد، آنه و ایوانس، جنیفر (1390). "درآمدی به مدیریت آموزشگاهی"، ترجمه اکبر راهنما و لطفعلی جباری، تهران: انتشارات آییژ.
17. مقیمی،سیدمحمد و رمضان، مجید (1390) "پژوهشنامه مدیریت"، جلد1، تهران: انتشارات راه دان.
18. میرکمالی، سیدمحمد (1389). "رهبری و مدیریت آموزشی"، تهران: نشر یسطرون.
19. هسلبین، فرانسیس؛ اسمیت، مارشال گلد و بکهارد، ریچارد (1380). "سازمان فردا"، جلد اول، ترجمه فضل­اله امینی، تهران: نشر فردا.
20. هوی. وین ک و میسکل. سیسیل ج (1387). "مدیریت آموزشی، تئوری، تحقیق و عمل"، ترجمه میرمحمد سیدعباس زاده، انتشارات دانشگاه ارومیه.
21. هیکس، هربرت جی و گولت، سی ری (1389). "تئوری­های سازمان و مدیریت"، جلد دوم، ترجمه گوئل کهن، تهران: نشر دوران.
22. Akgün, A. E., Byrne. J., Keskin, H. (2007). Organizational intelligence: a structural view. Journal of Organizational Change Management, 20(3), 272-289.
23. Akgün, A. E., Lynn, G. S., & Byrne, J. C. (2003). Organizational learning: A socio-cognitive framework. Human Relations, 56, 839-868.
24. Albrecht, K. (2009). Organizational Intelligence & Knowledge Management: Thinking outside the Silos. http://www.KarlAlbrecht.com.
25. Albrecht, K. (2003). Organizational Intelligence survey. Australian Institute of Management. (www.KarlAlbrecht.com).
26. Albrecht, K. (2002). Organizational intelligence and Knowledge management the executive perspective. Retrieved From http://www.KarlAlbrecht.com.
27. Aydin, B., & Ceylan, A. (2009). Does organizational learning capacity impact on organizational effectiveness? Development and Learning in Organizations, 23(3), 21-23.
28. Azma, F., mostafapour, M. a., Rezaei, H. (2012). The application of information technology and its relationship with organizational intelligence, 1, 94-97.
29 Bates, T. C. & Rock, A. (2004). Personality and information processing speed: Independent influences on intelligent performance. Intelligence, 32, 33-46
30. Bell De Tienne, K., Dyer, G., Hoopes, C. & Harris, S. (2004). Toward a model of effective knowledge management and directions for future research: culture, leadership, and CKO, Leadership and Organizational Studies, 10(4), 26-43.
31. Berson, Y., Nemanich, L.A., Waldman, D.A., Galvin, B.M. & Keller, R.T. (2006). Leadership and organizational learning: a multiple levels perspective, The Leadership Quarterly, 17(6), 577-94.
32. Brackett, M. A., Mayer, J. D. & Warner, R. M. (2004). Emotional intelligence and its relation to everyday behavior. Personality and Individual Differences, 36, 1387-1402.
33. Bryant, S.E. (2003). The role of transformational and transactional leadership in creating, sharing, and exploiting organizational knowledge, Journal of Leadership and Organizational Studies, 9(4), 32-46.
34. Chang. W. C., Fan. C. W., Chong. T. L. (2010). The Study on Relationship Principals Knowledge Leadership and School Competitive Advantage of Elementary Schools. Educational administration and evaluation, 9, 27-58.
35. Delong, D.W. & Fahey, L. (2000). Diagnosing cultural barriers to knowledge management, Academy of Management Executive, 14 (4), 113-27.
36. Erçetin, Ş. Ş. (2002). Action research, organizational intelligence, curriculum development. Educational Research Quarterly, 26, 41-49.
37. Erçetin, S.S. (2000). Organizational intelligence. Educ. Admin. Theory Appl, 24, 509-526.
37. Fink, G., Yolles. M. (2011). Understanding Organizational Intelligences as Constituting Elements of Normative Personality. Paper presented at IACCM 2011, Ruse Bulgaria Revision, 20, 1-27.
38. Fleishman, E.A., Mumford, M.D., Zaccaro, S.J., Levin, K.Y., Korotkin, A.L. & Hein, M.B. (1991). Taxonomic efforts in the description of leader behavior: a synthesis and functional interpretation, The Leadership Quarterly, 2 (4), 245-87.
39. Garvin, D., Edmondson, A.C. & Gino, F. (2008). Is yours a learning organization?, Harvard Business Review, March, 109-116.
40. Glynn, M. A. (1996). Innovative genius: A framework for relating individual and organizational intelligences to innovation. Academy of Management Review, 21, 1081-1111.
41. Glynn, M.A. (1995). Innovative genius: a framework for relating individual and organizational intelligence to innovation, Academy of management. Review,21,4.
42. Gonyea RM, Kuh GD. (2009). NSSE organizational intelligence, and the institutional researcher. New Direction for Institutional Research, 141, 56-71.
43. Halal , William E .(2006). Organizational Intelligence : What is it? And How can manager Use it?, (www.strategy-bussiness.com).         
44. Hoy, W. K. & Miskel. C. G. (2008). Educational Administration Theory, Research and Practice. Eighth Edition. Mc Graw-Hill.
45. Hunter, S., Bedell-Avers, K., & Mumford, M. (2007). The Typical Leadership Study: Assumptions, Implications, and Potential Remedies, The Leadership Quarterly, 18(5), 435–446.
46. Jung, Y. (2009). An Approach to Organizational Intelligence Management (A Framework for Analyzing Organizational Intelligence Within the Construction Process). Unpublished PhD theses. University of Virginia.
47. Kalkan, V. D. (2005). Organizational Intelligence: Antecedents and Consequences. Journal of Business & Economics research, 3 (10), 43-54.
48. Kesti, M., Syvajarvi. A., Stenvall. J., Rivera. M. (2011). Human capital scenario analysis as an organizational intelligence tool for performance management. Problems and Perspectives in Management, 9(1), 46-58.
49. Kirkpatrick, S.A. & Locke, E.A. (1991). Leadership: do traits matter?, Academy of Management Executive, 5 (2), 48-60.
50. Kotter, J.P. (1990). What Leaders Really Do: A, Harvard Business Review Book, HBS Press, Boston, MA.
51. Lakshman. C. (2009). Organizational knowledge leadership: An empirical examination of knowledge management by top executive leaders", Leadership & Organization Development Journal, 30(4), 338 – 364.
52. Lakshman, C. & Parente, R. (2008). Supplier-focused knowledge management in the automobile industry and its implications for product performance, Journal of Management Studies, 45 (2), 317-42.
53. Lakshman, C. (2007). Organizational knowledge leadership: a grounded theory approach, Leadership & Organization Development Journal, 28 (1), 51-75.
54. Lakshman, C. (2005). Top executive knowledge leadership: managing knowledge to lead change at General Electric, Journal of Change Management, 5(4), 429-46.
55. Lecy, J. D., Schmitz, H. P., Swedlund, H. (2012). Non-Governmental and Not-for-Profit Organizational Effectiveness: A Modern Synthesis. http://search.proquest.com/docview/930088945?, 23(2), 434-457.
56. Lina. G. & Asta. S. (2012). Leadership role implementing knowledge transfer in creative organization: how does it work. Procedia –Social and Behavioral Sciences, 41, 15-22.
57. Longman. (1987). Dictionary of Contemporary English. Longman House.
58. Lord. R. G., Shondrick. S. J. (2011). Leadership and knowledge: Symbolic, connectionist and embodied perspectives. The Leadership Quarterly,22, 207-222.
59. Lord, R. G. (2006). Preface. Implicit leadership theory. In B. Synchs & J. Meindl (Eds.), Content and generalizability of implicit leadership theories.
60. Mabey, C., Kulich. C. & Lorenzi-Cioldi.  F. (2012). Knowledge leadership in global scientific research, The International Journal of Human Resource Management, 23(12), 2450-2467.
61. Manzoor, Q. A. (2011). Impact of Employees Motivation on Organizational .Effectiveness. Business Management and Strategy .3 (1), 1-12.
62. Marjani, A. B., Soheilipour. M. (2012). The Relationship between Organizational Intelligence and Staff Performance Based on the Model of Karl Albrecht. International Journal of Business and Social Science, 3 (4), 152-158.
63. Matsuda, T. (1992). Organizational intelligence: its significance as a process and as a product. Proceedings of the international conference on Economics/ Management and information technology. Tokyo. Japan.
64. Matthew, J., Grawhich, & Barber, L. K., (2009). Are you Focusing both Employees and Organizational Outcomes. Organizational Health Initiative at Saint Louis university, 1-5.
65. McMaster, M. D. (1996). The intelligence advantage: Organizing for complexity. Newton, MA: Butterworth-Heinemann.
66. Mládková, L. (2012). Leadership in management of knowledge workers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 41, 243-250.
67. Northouse, P.G. (2010). Leadership: Theory and Practice (5th Ed), Sage Publications, ISBN 978-1-4129-7488-2.
68. O‘Deal, C., Wiig, K., Odem. P. (1999). Benchmarking unveils emerging knowledge strategies. Benchmarking. An International Journal, 6)3(, 202-211.
69. Politis, J.D. (2001), The relationship of various leadership styles to knowledge management, Leadership & Organization Development Journal, 22)8(, 354-64.
70. Potas, N., Erçetin. Ule. & Koçak, S. (2010). Multi dimensional organizational intelligence measurements for determining the institutional and managerial capacity of girls’technical education institution (Diyarbakir, anliurfa and Konya/Turkey), African Journal of Business Management, 4(8), 1644-1651.
71. Romijn, H. & Albaladejo, M. (2002). Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England. Research Policy, 31, 1053-1067.
72. Sarabia, M. (2007). Knowledge leadership cycles: an approach from Nonaka’s viewpoint, Journal of Knowledge Management, 11 (3), 6 – 15.
73. Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, S. Francisco, ISBN 978-0-470-19060-9.
74. Shamir, B. (2007). From passive recipients to active co-producers: Followers’ roles in the leadership process. Follower-Centered Perspectives on Leadership.
75. Sharma, M., Kaur, G. (2011). Workplace Empowerment and Organizational Effectiveness. Academy of Banking Studies Journal, 10, 105-120.
77. Simic, I. (2005). Organizational Learning as A Component of Organizational Intelligence, Information and Marketing Aspect of the Economically Development of the Balkan the Balkan Countries Journal , ISBN 945-90277-8-3.
78. Stalinski, S. (2004). Organizational intelligence: A systems perspective. Organization Development Journal, 22, 55-67.
79. Stankov, L. (2000). Structural extensions of a hierarchical view on human cognitive abilities. Learning and Individual Differences, 12, 35-51.
80. Tseng. C. C. (2010). The Effects of Learning Organization Practices on Organizational Commitment and Effectiveness for Small and Medium-Sized Enterprises in Taiwan. Unpublished Doctoral Thesis. Minnesota University.
81. Uhl-Bien, M., Marion, R., & McKelvey, B. (2007). Complexity leadership theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge age. Leadership Quarterly, 18, 298−318.
82. Ulrich. D. & Brockbank, W. (2005). The HR Value Proposition, Boston, MA: Harvard Business School Press.
83. Van Wijk, R., Jansen, J., & Lyles, M. (2008). Inter- and Intra-Organizational Knowledge Transfer: A Meta-Analytic Review and Assessment of its Antecedents and Consequences, Journal of Management Studies, 45(4), 830-853.
84. Viitala, R. (2004). Towards knowledge leadership, Leadership & Organization Development Journal, 25 (6), 528-44.
85. Yukl, G. (2008). How Leaders Influence Organizational Effectiveness, The Leadership Quarterly, 19 (6), 708–723.