الگوی تعامل استراتژیک در شرکت‌های هلدینگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه خوارزمی.

2 استاد، دانشگاه خوارزمی.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف اعم مقاله، تبیین الگوی فعال استراتژیک در شرکت­‌های هلدینگ است. در این نوع پژوهش شرکت مادر از طریق اثر مستقل، اثر ارتباطی، اثر خدماتی و اثر توسعه‌ای بر شرکت‌های تابعه اعمال نفوذ کرده و ارزش‌آفرینی می‌­کند. شرکت‌های مادر در اتخاذ هر یک از سه شیوة سرپرستی و روش‌های ارزش‌آفرینی نیازمند داشتن درک و دانش مناسب از کسب‌­و­کارهای خود هستند و میزان حصول این درک بستگی به تناسب ویژگی‌های شرکت مادر، ویژگی‌های شرکت تابعه و شرایط بازار کسب­‌و­کار دارد. بنابراین با شناسایی این عوامل مؤثر و تعیین ارتباطات و تاثیرگذاری آن­ها بر یکدیگر می‌توان به الگویی دست یافت که با لحاظ نظرات خبرگان، روش‌های تعامل شرکت مادر با شرکت‌های تابعه را پیشنهاد می­دهد. در این تحقیق، ضمن شناسایی و اندازه‌گیری عوامل مؤثر بر شیوه تعامل شرکت مادر و شرکت‌های تابعه، الگوی ارتباط این عوامل در سه مرحله ارائه می‌شود؛ 1) با به­کارگیری ماتریس GE و ارتباط ویژگی کسب­وکار و جذابیت بازار، استراتژی پورتفولیو مشخص می‌گردد. 2) با ارتباط ویژگی کسب‌­و­کار و مشخصه‌های مادری، میزان تناسب این دو تعیین می‌گردد، 3) شیوة‌ مادری مناسب استخراج می‌گردد. نتایج این تحقیق در یک شرکت مادر به اجرا و شیوة مدیریت و رویکردهای ارزش‌آفرینی به آن شرکت پیشنهاد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Interaction Pattern for Holding Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Sobhanallahi 1
  • Hossein Rahmanseresht 2
  • Farzaneh Aslibeigi 3
1 Associate Professor, Kharazmi University ,Industrial Engineering School, Tehran, Iran.
2 Professor, Allameh Tabatabaie University, Business Management School, Tehran, Iran.
3 MA Student, Kharazmi University, Industrial Engineering School, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The paper's goal is to explain to strategic pattern of holding companies. The parent company can create value through stand-alone, linkage, functional & service, and developing influences. Parent companies can choose their style and value creation methods on the basis of the amount of their knowledge and understanding of their business. Having taken Goold et.al.'s theory for granted it is assumed that expert in holding companies can help decide the optimum mode(s) of the relationship between the mother company and its business units. This study aims at identifying and measuring the factors affecting the interaction between a parent company and its business units. A model is proposed for the optimum relationship and an appropriate management style to be followed by them at these stages; First, using market attractiveness and business competitive strengths in GE matrix, the portfolio strategy is determined. Next, by measuring the relationship between business units and parent characteristics, the proportion of parent knowledge of the units and the kind of relationship that can be established is determined. Finally, based on the findings from the above two steps, a suitable parenting style is proposed. This study is conducted in a holding company and management styles and approaches for value creation are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parent Company
  • Strategic Management Style
  • Value Creation Methods
 
1. بابایی زکلیلی، محمدعلی (1383). "مطالعه خصوصیات و عملکرد شرکت­‌های هلدینگ"،‌ تهران: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
2. استروالدر الکساندر، پیگنیور، ایو (1390). "خلق مدل کسب‌وکار"، ‌ترجمه توکلی، غلامرضا و همکاران،‌ تهران، ‌انتشارات آریانا قلم
3. رحمان­سرشت، حسین، فتح­الهی، افشین (1389). "استراتژی‌های و شیوه‌ها در شرکت‌های مادر"، تهران، انتشارات دوران
4. رحمان­سرشت، حسین، فتح الهی، افشین (1390). الگویی برای انتخاب شیوه مادری شرکت­های تابعه توسط شرکت مادر از دیدگاه مبتنی بر منابع ، نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
5. کاظمی‌، مصطفی، (1388). "نگرشی کاربردی به مدل‌های تدوین استراتژی شرکت‌ها براساس پارادایم تجویزی"، ماهنامه صنعت و کارآفرینی، شماره 42
6. گولد و همکاران(1389). "استراتژی بنگاه مادر، ارزش­آفرینی در شرکت­های چند کسب­و­کاره" ترجمه صادقی،اسماعیل، صفایی، ناهید،‌تهران: انتشارات آریانا قلم
7. Andrews, K. (1971). "The Concept of Corporate Strategy". Burr Ridge, IL: Dow-Jones, Irwin
8. Champy, J. & Hammer, M.(1983). "Reengineering The Corporation", New York: Free Press.
9. Chandler, A.D. (1982). "Strategy and Structure", Cambridge, MA: MIT Press.
10. Collis, D., & Cynthia, M. (1998)." Creating Corporate Advantage" .Harvard Business Review, 76(3).
11. Goold, M ,Campbell, A & Alexander M, (1994)."Corporate Level Strategy". NewYork , JohnWiley &sons
12. Goold , M. & Campbell , A, ( 1987). "Strategic and Styles", Oxford; Basil Blackwell
13. Goold M, Campbell A, Alexander M (1997). "Corporate Strategy and Parenting Theory", ASMC (10th Anniversary).
14. Johnson,G, and Scholes,K (2002). "Exploring Corporate Strategy", Prentice Hall.
15. Osterwalder, Alexander. Pigneur, Yves, Smith, Alan (2010). "Business Model Generation", self published
16. Peters, T.J. & Waterman, R. H. (1982)." In Search of Excellence". New York: Free Press.
17. Porter, M.E (1987). "From Competitive advantage to Corporate Strategy". Harvard Business Review
18. Prahalad, C. K., & Gary, Hamel, (1990)." The Core Competences of the Corporation". Harvard Business Review, 68(3)
19. Proff, H., (2002). “Business Unit Strategies Between Regionalization and Globalization”, International Business Review.
20. Richard Lynch (2006). "Corporate Strategy"prentice Hall.
21. Roland Berger Strategy Consultant, (2010). "Corporate Headquarters",Munich
22. Ruefli, Timothy, & Robert, Wiggins, (2003). "Industry Corporate and Segment Effects and Business Performance: A Non-Parametric Approach". Strategic Management Journal, 24.
23. Rumlet, R.P(1986). "Strategy, Structure and Economic Performance", Boston: HBS Press.
24. Thompson, Strickland, (2001). "Strategic Management", New Yourk: McGraw Hill.