طراحی و اعتباریابی مدل موقعیت‌یابی استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد، دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران

3 دانشیار،‌ دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی مدل موقعیت­یابی استراتژیک شرکت پتروشیمی بیستون می­باشد. جامعة آماری تحقیق، شرکت پتروشیمی بیستون و نمونة آماری 151 نفر از مدیران، مهندسان وکارشناسان شرکت می‌­باشد. ابزار جم‌ع­آوری داده­ها، پرسشنامة بسته می­‌باشد که پس‌­از دریافت نظرات نخبگان صنعت و دانشگاه، نهایی شده و مورد سنجش قرار گرفته است. روایی محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از قضاوت اساتید و خبرگان و روش ضریب آلفای کرونباخ (978/0= آلفا) مورد تأیید قرار گرفته و برای اعتباریابی مدل از نرم‌­افزار آموس و معادلات ساختاری (SEM) بهره­گیری شده است، برای ترکیب متغیرها از تحلیل رگرسیون خطی و چندمتغیره کمک گرفته و از تحلیل عاملی مؤلفة اصلی، به آزمون سؤالات تحقیق و استخراج مدل نهایی تحقیق پرداخته شده است. متغیرهای ادراکی، متغیرهای زمینه­‌های، متغیرهای آمیختة بازاریابی و متغیرهای محیطی بر موقعیت‌­یابی استراتژیک (شامل چهار مؤلّفة رشد و سودآوری، سهم نسبی بازار، توان رقابت و جذب مشتریان) در شرکت پتروشیمی بیستون اثرگذار هستند، ضمن اینکه میان این متغیرها نیز رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. در رده­بندی متغیرهای موقعیت یابی استراتژیک، متغیر سهم نسبی بازار دارای بیشترین تأثیر و متغیر جذب مشتریان نسبت به سایر متغیرها دارای کمترین تأثیر می­‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Valuating the Strategic Positioning Model of Firms

نویسندگان [English]

  • Lotfollah Forozandeh Dehkordi 1
  • Mohammad Reza Hamidizadeh 2
  • Mohammad Taghi Amini 3
  • Mohsen Aazami 4
1 Associate professor, Tarbiat Modares University, Tehran
2 Professor, Shahid Beheshti University, Tehran
3 Associate professor, Payame Noor University
4 Ph.D. student, Payame Noor University
چکیده [English]

The aim of the study design and valiate the strategic positioning model, the Bisotoun is a petrochemical company. Statistical community, Bisotoun petrochemical company, and the sample of 151 managers, engineers, experts of the company. Tools for data collection. The questionnaire Content validity and reliability of the questionnaire, using the judgment of experts, professors, and experts and Cronbach's alpha coefficient ( 0/978 = alpha ), has been approved, and to find an optimal model of Amos software, and the equations structural (SEM), is used, while for the combination of variables, and multivariate linear regression analysis applied, using principal component factor analysis to test the research questions, and the final model of research has been. It was found that conceptual variables, the factors underlying the marketing mix variables, and environmental variables on the strategic positioning (including the four components of growth and profitability, relative market share, competitiveness and attract customers), are effective in Petrochemical Bisotoun company . Inscription, while, among other parameters, there is a significant positive relationship. In the category of strategic positioning variables, the variable relative market share has the greatest impact, and changing clients, than other variables, the effect is minimal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Positioning
  • Growth and Profitability
  • Relative Market Share
  • Competitiveness
  • Attracting Customers
 
1. آقازاده، هاشم، ناطق، محمد، (1387). موقعیت­یابی رقابتی شرکت در بازارهای هدف، ماهنامه کار وجامعه، شماره 96 و 97، خرداد و تیر.
2. اعرابی، سید محمد، ایزدی، داوود، ( 1386). استراتژی بازاریابی با رویکرد تصمیم­محور، انتشارات پژوهش‌های فرهنگی.
3. بازرگان، عباس (1374). نگاهی به روش­های نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه در پژوهش­های تربیتی، فصلنامه پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت، 103-91.
4. ترهنده، فرید، (1390). موقعیت­یابی استراتژیک با در نظر گرفتن عوامل موفقیت­زای "کونو" (مورد مطالعه شرکت پارت برق ایرانیان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
5. حمدی، کریم و همکاران (1392)، تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر فروش باتری استارتر سبک ( بررسی موردی در شهر تهران)، مجله مدیریت بازار یابی، شماره 18.
6. حمیدی­زاده، محمدرضا، حاجی کریمی، عباسعلی و لطیفی، محمد مهدی (1391). تبیین و ارزیابی موقعیت‌یابی استراتژیک بنگاه­های اقتصادی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 9، صص 54-35، دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی تهران.
7. سیدین، سید سلمان (1391). بررسی تأثیر قیمت به­عنوان یکی از عناصر آمیختة بازاریابی بر روی بازار محصولات با استفاده از مدل EVA، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
8. عباس­پور، عباس و باروتیان، هدی (1389). بررسی رابطة ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمانی (براساس مدل اچیو)، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 10.
9. فیض بخش، عبدالمحمد، (1379). بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در شرکت بازرگانی پتروشیمی با تأکید بر آمیختة بازاریابی، پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
10. کریم­زاده، عباس (1390). چگونه سهم بازار را افزایش دهیم، ماهنامه صنعت حمل و نقل، شماره 308 .
11. لطیفی، محمد مهدی، (1390). تبیین و ارزیابی موقعیت­یابی استراتژیک شرکت نودر در صنعت تولید درب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
12. نادری، عزت­اله، سیف نراقی، مریم (1386). روش­های تحقیق در علوم انسانی، انتشارات امیرکبیر.
13. Alizadeh Eslami, Hamid.Nurullaeva, Kamola (2009). Attractiveness of Swedish Market and Optimal Marketing Mix for Iranian.
14. Al Reis, J. Trout (2001). Positioning The Battle For Your Mind.p.2.
15. Blankson C. (2011). Positioning strategy and impact on firm performance: a qualitative approach, In: Reynolds K, White JC, editors, Winter AMA Marketing Educators' Conference: 20, Marketing theory and applications. Chicago: American Marketing Association; February
16. Boyd, Larreche) 2007 .(Marketing Strategy (A Decision Focused Approach. McGraw-Hill
17. Boyd, H. W., Walker, O. C., & Larreche, J. C, (1998). Marketing management: A strategic approach with a global orientation, 3rd edition, Irwin McGraw-Hill.
18. Chaalaka Nuwan, (2013). Strategic Positioning to gain Market Share, August, Ceylontoday site. 23-36.
19. Handfield, R. B. and Nichols, E. (2008). “Supply Chain Management: Concepts & Functions”. Industrial Engineering. 25. 60 - 64
20. John R. Darling )2001 .(Successful competitive positioning: the key for entry into the European consumer market:, European Business Review, 13(4). 302-314.
21. karadeniz, Mustafa )2009). Product Positioning Strategy In Marketing Management. Journal of Naval Science and Engineering, 5 (2), 98-110, Istanbul, Turkeys
22. Kim Y, Song J, Koo C (2008). Exploring the effect of strategic positioning on firm performance in the e-business context. International Journal of Information Management, 203–214.
23.  Keller, Kevin Lane, Tony Apéria, Mats Georgson (2008). Strategic Brand Management: A European Perspective, Prentice Hall Financial Times, - Business & Economics - 829 pages
24. Koper, Eric (2012). Advancing strategic thinking on the positioning of organizational relationship. University of Stirling, England.
25. Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). Marketing Management. (12ed.), Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
26. Kotler,Philip. Armstrong (2005). Principles of Marketing.(11th ed.) Prentice Hall.
27. Latifi, Mohammad Mehdi, Seyed hamid raze azimi, nima sepehr sadeghian, zeinab talebipour, (2012). Exploring and evaluating the effects of strategic positioning on firms performance with regard to physical and perceptual positioning, international business and management, 4(2), 116-122.
28. Natalija.Jolić, D. Š. (2007). Strategic positioning – instrument of port system competitiveness analysis. 2nd International Conference on Ports and Waterways – POWA 2007
29. Porter, Michael, E. (2012). Strategic Positioning in a Challenging: Creating Shared Value, Harvard Business School, New York: Free Press.
30. Porter, M. (1996). what is Strategy, H.B.R., 61-78.
31. Sally Dibb. (1998). Market segmentation: strategies for success, Marketing Intelligence & Planning , 16/7, 394-406.
32. Stevens, Paul (2006). Strategic Positioning in the Oil Industry: Trends and Options, The Emirates Center for Strategic Studies and Research, I.B.Tauris Publisher.
33. Walker , Boyd , Mullins , Larreche (2007). Marketing Strategy (A Decision Focused Approach". McGraw-Hill
34. Xie Yu Henry. (2012). Foreign Firms Brand Extensions in a Host Market: Strategic Factors in International Branding Strategy. Journal of Marketing Theory and Practice, (forthcoming).
35. Xie henry, (2011). On the determinants of post-entry strategic positioning of foreign firms in a host market: A ‘‘strategy tripod’’ perspective", International Business Review. 477-490.