قابلیت‌های کلیدی مدیریت استعداد و قابلیت‌های نوآوری سازمانی کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین رابطة بین قابلیت­‌های کلیدی مدیریت استعداد با قابلیت‌­های نوآوری سازمانی، انجام شده است. از نظر هدف، از نوع پژوهش‌­های کاربردی و از نظر شیوة اجرا، روش پیمایشی ـ همبستگی می­‌باشد. براساس محاسبات جدول کرجیس و مورگان برای جامعة آماری پژوهش حاضر کارکنانی با 110 نفر، حجم نمونه‌ای برابر با 86 نفر کفایت می­‌کند. سنجش متغیرهای پژوهش با استفاده از دو پرسشنامة مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین قابلیت­‌های کلیدی مدیریت استعداد و قابلیت­‌های نوآوری سازمانی وجود دارد که این مقدار در سطح (05/0p=)، برابر با 00/0 می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که چهار قابلیت مدیریت استعداد یعنی مدیریت عملکرد، یادگیری و پرورش کارکنان، جذب و نگهداری، ارتباط و توانمندسازی، در سطح (05/0p<) رابطة معناداری با نوآوری سازمانی دارند.
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین رابطة بین قابلیت­های کلیدی مدیریت استعداد با قابلیت­های نوآوری سازمانی، انجام شده است. از نظر هدف، از نوع پژوهش­های کاربردی و از نظر شیوة اجرا، روش پیمایشی ـ همبستگی می­باشد. براساس محاسبات جدول کرجیس و مورگان برای جامعة آماری پژوهش حاضر کارکنانی با 110 نفر، حجم نمونه‌ای برابر با 86 نفر کفایت می­کند.سنجش متغیرهای پژوهش با استفاده از دو پرسشنامة مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین قابلیت­های کلیدی مدیریت استعداد و قابلیت­های نوآوری سازمانی وجود دارد که این مقدار در سطح (05/0p=برابر با 00/0 می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که چهار قابلیت مدیریت استعداد یعنی مدیریت عملکرد،یادگیری و پرورش کارکنان، جذب و نگهداری، ارتباط و توانمندسازی، در سطح(05/0p<) رابطة معناداری با نوآوری سازمانی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Key of Talent Management Capabilities and Employees’ Innovation Potential

نویسندگان [English]

  • Abdolrasool Jamshidian 1
  • Mina Youlizadeh Davaji 2
1 Mentor, Isfahan University.
2 MA, Isfahan University
چکیده [English]

This study investigated the relationship between key talent management capabilities with organizational innovation potential have been conducted. The purpose of the research and practice of performance, measurement techniques–correlation. This research purpose of the research and the methods implemented, survey - are correlated. According to the calculation Table Krejcie and Morgan for staff population of 110, with a sample size n= 86 is sufficient. Variables by using talent management and organizational innovation were two questionnaires. Results showed a positive correlation between the key feature oftalent management and organizational capabilities that are at the level (p= 05/0), equal to 00/0 is. Also the results showed that the capacity fore of talent management, performance management, learning and development, employee recruitment and retention, communication and empowerment, the (p< 05/0) have a significant relationship with organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy Talent Management
  • Performance Management
  • Organizational Innovation
  • Research and Development
 
1. اسبورن، الکس. (1989). پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت. ترجمه: حسن قاسم زاده، انتشارات نیلوفر.
2. امانی، مرتضی. (1387). بررسی رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با خلاقیت و نوآوری سازمانی درمدیران مدارس مناطق 4و9 شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی.
3. حاج­کریمی، عباسعلی و حسینی، ابوالحسن. (1389). تأثیر عوامل راهبردی زمینه‌ساز بر مدیریت استعداد. مطالعات مدیریت راهبردی، 51. 2-57.
4. طالبی، کامبیز. (1385). نوآوری تدریجی در مقابل نوآوری رادیکال. فرهنگ مدیریت، سال چهارم، 13، 113-130.
5. گای، ماتیو، سیمز ف دوریس. (1388). توسعه استعدادهای آتی: راهنمای کاربردی مدیریت استعداد و برنامه‌ریزی جانشین پروری. ترجمه نسرین جزنی، تهران: انتشارات سرآمد، چاپ اول.
6. Armstrong, M. (2010). Armstrong's Essential Human Resource Management Practice. London and Philadelphia: Kogan page.
7. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17, 99-120.
8. Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review & research agenda. Human Resource Management Review, 19 (4): 304–313.
9. Hartman E, Feisel E & Schober, H. (2010). Talent management of western MNCs in China: Balancing global integration and local responsiveness، Journal of World Business 45, 169–178.
10. Ibrahimi, AL. Salleh Zolait, AH. Subramanian, S & Vazehi Ashtiani, A. (2009). Organizational Innovative Capabilities: An Empirical Study of Malaysian Firms. IBIMA Publishing, Journal and Business Best Practices, 1 (2). 9-18.
11. Jimenez,D. J.,Valle,R. S.,& Espallardo,M. H., (2008). Fostering innovation: The role of market orientation and organizational learning, European Journal of Innovation Management, 11 (3), 389-412.
12. Lewis, R., & Heckman, R. (2006). Talent management: A critical review: Science Direct, Human Resource Management Review, 16, 139– 154.
13. Ling Tan, Ch & Nasurdin Aizzat, M. (2011). Human Resource Management Practices and Organizational Innovation: Assessing the Mediating Role of Knowledge Management Effectiveness. Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia
14. Maura Sheehan, M. (2012). Developing managerial talent: Exploring the link between management talent and perceived performance in multinational corporations (MNCs), European Journal of Training and Development, 36, 66- 85.
15. McCauley, C., & Wakefield, M. (2006). Talent Management in the 21st Century: Help Your Company Find, Develop, and Keep its Strongest Workers. The Journal for Quality and Participation, 29 (4), 4–8.
16. Ringo, T., Schweyer, A., Demarco, M., Jones, R. & Lesser, E. (2008). Integrated talent management: Part1 – Understanding the opportunities for success. IBM Institute for Business Value in partnership with the Human Capital Institute.
17. Shaemi, A., Allameh, S. M., & Askari Bajgerani, M. (2011). Impact of Talent Management Strategies on Employees’ Emotional Intelligence in Isfahan Municipality(Iran). Interdisciplinary Journal of contemporary research in business, 3, 229-241.
18. Sweem s. L. (2009). Leveraging Employee Engagament through a Talent management Strategy: Optimizing Human Capital through Human Resources and Organization Development Strategy in a Field Study. A Thesis fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of philosophy in Organization Development This dissertation has been accepted for the faculty of Benedictine University.
19. Urabe, K. (1988). Innovation and the Japanese management system. In K. Urabe, J. Child, & T. Kagono (Eds.), Innovation and management international comparisons. Berlin: Walter de Gruyter.