سرمایة فکری و بهره‌وری نیروی انسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایة فکری و رابطة آن با بهره‌­وری نیروی انسانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه بود. جامعة آماری این پژوهش را کلیة کارکنانی تشکیل داده‌­اند که با استفاده از نمونه‌­گیری تصادفی طبقه‌­ای-نسبی- تعداد 214 نفر به­‌عنوان نمونة آماری براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌­ها از دو پرسشنامة استاندارد سرمایة اجتماعی و بهره‌­وری نیروی انسانی استفاده شد. داده­‌های تحقیق، پس­از جمع‌­آوری براساس فرضیه­‌های پژوهش و با استفاده از روش­‌های آمار توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام، استفاده گردید. یافته­‌ها نشان دادند: بین سرمایة اجتماعی و عناصر آن با بهره‌­وری نیروی انسانی رابطة مثبت و معنا‌داری وجود دارد. سرمایة ساختاری، سرمایة رابطه‌­ای و سرمایة شناختی، توان پیش­بینی مثبت و معنادار بهره‌­وری نیروی انسانی را دارند. درنتیجه می‌­توان بیان کرد که سرمایة اجتماعی می‌­تواند بر بهره‌­وری نیروی انسانی اثرگذار باشد. 
هدفاصلیپژوهشحاضر،بررسی نقش سرمایة فکری و رابطة آن با بهره­وری نیروی انسانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه بود. جامعة آماریاینپژوهشراکلیة کارکنانیتشکیل داده­اندکهبااستفادهازنمونه­گیری تصادفی طبقه­ای-نسبی-تعداد 214 نفر به­عنواننمونةآماری براساس فرمول کوکرانانتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از دو پرسشنامة استاندارد سرمایة اجتماعی و بهره­وری نیروی انسانی استفاده شد. داده­های تحقیق، پس­از جمع­آوری براساس فرضیه­های پژوهش و با استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام، استفاده گردید. یافته­ها نشان دادند: بین سرمایة اجتماعی و عناصر آن با بهره­وری نیروی انسانی رابطة مثبت و معنا‌داری وجود دارد. سرمایة ساختاری، سرمایة رابطه­ای و سرمایة شناختی، توان پیش­بینی مثبت و معنادار بهره­وری نیروی انسانی را دارند. درنتیجه می­توان بیان کرد که سرمایة اجتماعی می­تواند بر بهره­وری نیروی انسانی اثرگذار باشد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigated the Intelectual Capital and Labor Productivity

نویسندگان [English]

  • Fakhrossadat Nasiri 1
  • Roghayeh Beheshtirad 2
1 Assistance Professor, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 PhD Student, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

This study investigated the role of of Intelectual capital on labor productivity among the staff the University of Urmia. Statistical population of the study included of all staff using a sample - stratified random sampling - relative - 214 based on the Cochran formula was selected as the sample. Data were gathered through two standard questionnaires, capital and labor productivity. Data collection, the data analyzed based on research hypothesis with using of descriptive statistics and inferential statistics such as mean, standard deviation, t test, Pearson's correlation and step by step regression analysis. Results showed between Intelectual capital and its elements with labor productivity are positive and significant correlation. Structural capital, relational capital and cognitive capital have Predictive power of labor productivity positive and significant. In conclusion it can be stated that social capital is effective on labor productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelectual Capital
  • Labor Productivity
  • Staff
  • Urmia University
 
1. ابطحی، سیدحسین و کاظمی، بابک (1380). بهره­وری، انتشارات تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی.
2. احمدى، یعقوب (1385). سرمایة اجتماعی، جامعه مدنى و دموکراسى، ماهنامهاطلاعاتسیاسىاقتصادى، شماره226-225.
3. اسدی، محمد (1389). مطالعه مقایسه­ای رابطه سرمایة اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان شهر مراغه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
4. امیری، میثم و رحمانی، تیمور (1385). بررسی آثار سرمایة اجتماعی درون گروهی و برون گروهی بر رشد اقتصادی استان های ایران. جستارهای اقتصادی، 3(6)، صص 111-151.
5. بردبار، غلامرضا (1391). عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد. مجله مدیریت سلامت، شماره16 (51)،صص83-70.
6. بوردیو، پیر (1386). بنیان­هایسرمایة اجتماعی. (ترجمه محسن اسدپور) تهران، انتشارات اندیشه.
7. بهادری، محمدکریم، تیمورزاده، احسان و  فراهانی ماستری، حسین (1392). مؤلفه­های تأثیرگذار بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی. مجلهطبنظامی 51 (5)، صص75-68.  
8. بهره وری ملی ایران (1380). دوره آموزشی مدیریت بهره وری در استان یزد، انتشارات سازمان ملی بهره‌وری ایران.
9. پوتنام،رابرت (1384). سرمایة اجتماعیو سازمان. (ترجمه داوود مقیمی)، تهران، انتشارات صفار.
10. جهانگیری، جهانگیر و شکری زاده، طاهره (1389). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر عملکرد سازمان های غیر دولتی زنان از دید اعضاء در شهر شیراز، فصلنامه زن و جامعه،1(3)، صص 105- 120.
11. حسینی، میرزا حسن (1389). تأثیر استراتژی های سازمان غیردولتی در ایجاد و ارتقای سرمایة اجتماعی. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،‌ سال پنجم، شماره اول، صص82-100.
12. خاندوزى، سید احسان (1384). بازشناسى یک حوزه نوظهور و نسبت آن با اقتصاد: پیوند متقابل سرمایة اجتماعی و توسعه اقتصادى،راهبردیاس1(3).
13. رحمتی، داریوش (1389). ارتباط عوامل فردی ایجاد فشار روانی با بهره وری نیروی انسانی. فصلنامةعلمی-پژوهشیانتظاماجتماعی، 2(1)، صص124-99.
14. رنانی، محسن (1384). سرمایة اجتماعی شرط لازم برای توسعه تهران. نشریهاندیشه صادق، شماره 12-11.
15. رنانی، محسن و مؤیدفر، رزیتا (1387). سرمایة اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه ای استان های ایران. مجله فرایندمدیریتوتوسعه، 68، 105-80.
16. زاهدی، محمد جواد، شیانی، ملیحه و علی پور، پروین (1388). رابطه سرمایة اجتماعی با رفاه اجتماعی. رفاه اجتماعی، 9(33)، 109- 129.
17. سکینه ساداتی (1390). بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی. (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال).
18. سردارنیا، خلیل اله، قدرتی، حسین و اسلام، علیرضا (1389). تأثیر حکمرانی خوب و سرمایة اجتماعی بر اعتماد سیاسی. پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره اول، 135-165.
19. سعیدی، شهرام، فنجانی، مریم و  صدری، آرزو (1392). افزایش بهره وری نیروی انسانی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره فازی در شرکت سیمان صوفیان. ماهنامه علمی تخصصی فن آوری، 59، 59-49.
20. سلطانی، ایرج (1386). بهره وری منابع انسانی. تهران: انتشارات ارکان.
21. سلطانی، طاهره و جمالی، مژده (1387). بررسی رابطه بین سرمایة اجتماعی و سلامت روانی. مجله فرایندمدیریتوتوسعه. 69-68،121-108.
22. شارع پور، محمود (1387). روند جهانى در سنجش سرمایة اجتماعی: اثرپذیرى از حوزه سیاست گذارى اجتماعى. مجله فرایند مدیریت و توسعه، 69، 29-5.
23. طالقانی، محمود (1381). سخنرانی از مدیریت کیفیت و بهره وری. رشت، کتیبه گیل.
24. عزیزی، نعمت اله (1387). نقش علوم انسانى در توسعه سرمایة اجتماعی. مجله فرایندمدیریتوتوسعه،68-67، 78-57.
25. فوکویاما، فرانسیس (1382). ارزیابیسرمایة اجتماعیوپیامدهایآن. (ترجمه رستم عباس پور)، تهران، انتشارات نواندیش.
26. کرراهى مقدم، سیروس (1385). سرمایة اجتماعی و تندرسى. ماهنامهاطلاعاتسیاسىاقتصادى، 226-225.
27. کلمن، جیمز (1380). بنیادهاینظریهاجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، چاپ اول.
28. میرسپاسی، ناصر (1384). موانع احیای وجدان کاری. نشریه اقتصاد و مدیریت، 24( 12)، 28-39.
29. مقصودی، محمد حسین و شیرزاده، ابراهیم (1387). بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان پرستاری بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه. مجلهدانشپرستاری.
30. موحد، مجید،‌ عنایت، حلیمه و پورنعمت، آرش (1387). بررسی رابطه میان سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، نیمه اول، صص 162-190.
31. مؤیدفر، رزیتا (1382). نگرشی بر سرمایة اجتماعی و ابعاد آن.اندیشهصادق. 37-30.
32. نظری، محمدرضا (1387). عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی. نشریهمدیریت.
33. الوانی، سیدمهدی و احمدی، پرویز (1380). طراحی یک مدل برای بهره وری منابع انسانی با استفاده از رویکرد بهره وری مدیریت. 27-19.
34. Araya, R., Dunstan,F., Playle,R., Thomas, H., Palmer,S., &  Lewis,G. (2006). Perceptions of social capital and the built environment and mental health. Social Science & Medicine, 62 , 3072–3083.
35. Avny, G. & Anderson, A. R. (2008). Organizational culture, national culture and performance in International Joint Ventures., International Journal of Business and Globalization. 2(2),421-429.
36. Brune,N,E., & Bossert,T. (2009). Building social capital in post-conflict communities: Evidence from Nicaragua. Social Science & Medicine, 68, 885–893.
37. Brunie, A. (2009). Meaningful distinctions within a concept: Relational, collective, and generalized social capital. Social Science Research, 38, 251–265.
38. Carpiano,R.M. (2008). Actual or potential neighborhood resources and access to them: Testing hypotheses of social capital for the health of female caregivers. Social Science & Medicine, 67, 568–582.
39. EnShassi, A., Mohamed, S., Mayer, P., & Abed, K. (2007). Benchmarking Masonry Labor Productivity. International Journal of Productivity and Performance Management, 56 (4), 358-368.
40. Fujisawa,Y., Hamano,T., & Takegawa,S. (2009). Social capital and perceived health in Japan: An ecological and multilevel analysis. Social Science & Medicine, 69, 500 –505.
41. Holsinger, J. (2005). Policy for annual assessment of faculty members [Dissertation]. Lawrence: University of Kansas.
42. Krause,D.R., Handfield,R.B., & Tyler, B.B. (2007). The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement. Journal of Operations Management, 25, 528–545.
43. Mathew, J. (2007). The relationship of organizational culture with productivity and quality. Employee Relations, 29 (6);671677.
44. Mohan,J., Twigg,L., Barnard,S., & Jones,K. (2005). Social capital, geography and health: a small-area analysis for England. Social Science & Medicine, 60, 1267–1283.
45. Nahapiet, J., & Ghoshal,S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of management Review, 28, 53-67.
46. Paxton, P. (1999). Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment. American.
47. Poortinga,W. (2006). Social capital: An individual or collective resource for health, Social Science & Medicine, 62, 292–302.
48. Reham, A. E., Larry G. & Fox, G.L. (2009). A Strategic Skill Based Model of Supplier Integration and Its Effect on Supply Management Performance. Industrial Marketing Management, 38.
49. Schultz,J., O’Brien, A.M., & Tadesse,B. (2008). Social capital and self-rated health: Results from the US 2006 social capital survey of one community. Social Science & Medicine, 67, 606–617.
50. Snelgrove,J, W, Pikhart,H., & Stafford, M.  (2009). A multilevel analysis of social capital and self-rated health: Evidence from the British Household Panel Survey.Social Science & Medicine, 68, 1993–2001.
51. Spence H.(2002). The impact of workplace empowerment, organizational trust on staff nurses work satisfaction and organizational commitment. Advances in Health management , 4 (2), 56‐85.
52. Tangen, S. (2005). Demystifying Productivity and Performance, Journal of Sociology, 12 (7), 105-88.
53. Weil, F., Lee, M.R., & Shihadeh ,E.S. (2011). The burdens of social capital: How socially-involved people dealt with stress after Hurricane Katrina. Social Science Research, 1-10.