شایستگی منابع انسانی: عاملی راهبردی در جهت بهبود عملکرد سازمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،‌ دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

     امروزه سازمان ها به‌­منظور کسب مزیت رقابتی، ضمن به­‌کارگیری نگرش راهبردی نسبت به محیط پرتلاطم اطراف خود، به­‌دنبال عوامل مؤثر بر عملکرد خود بوده تا با شناسایی و سنجش میزان اثر آنها و تقویت این عوامل، بقای خود را تضمین نمایند. در همین راستا کیفیت سرمایة انسانی نقش حیاتی را در موفقیت سازمان ایفا می­‌نماید. هرچند که تعیین توانایی­‌ها و قابلیت کارکنان برای کسب این موفقیت کاری بسیار دشوار است. اما برخی سازمان­‌ها از مدل‌­های شایستگی منابع انسانی به­‌عنوان استراتژی منابع انسانی استفاده می­‌نمایند تا با به­‌کارگیری این مدل­‌ها در سیستم‌­های منابع انسانی، عملکرد خود را بهبود بخشند. مدل­‌های شایستگی به اجتماع دانش، مهارت­‌ها و قابلیت­‌ها و دیگر خصوصیاتی که برای عملکرد اثربخش در شغل، مورد نیاز هستند اشاره دارند. لذا این تحقیق با هدف بررسی مدل شایستگی کارکنان و تأثیر آن بر عملکرد سازمان به­دنبال ارائه راهکارهایی در این زمینه می‌­باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی (تحلیل رگرسیون) و جامعة آماری تحقیق مدیران و کارشناسان صنعت بانکداری می­باشند. برای جمع‌­آوری اطلاعات و داده­‌ها از مطالعات کتابخانه­‌ای و پرسشنامه به‌­عنوان ابزارهای انجام تحقیق استفاده شده است. داده‌­ها توسط روش همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه و به­‌وسیلة نرم­‌افزار SPSS مورد تجزیه­‌و­تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است درصورت به­‌کارگیری مدل شایستگی کارکنان به­‌عنوان یک عامل راهبردی در سطح کلان، می‌­توان بهبود عملکرد سازمان را انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HR Competencies: Strategic Factor in Improving Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • Mohamma Ali Haghighi 1
  • Sare Ebrahimi 2
  • Hamidreza Ghasemi Banabari 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University, Tehran
2 MA student, Allameh Tabatabay University, Tehran
چکیده [English]

Today organizations to acquire Competitive advantage, while implementation of a strategic approach to the turbulent environment around them, following is the factors affecting their performance to identify and measure the effects of these agents and reinforcement, to ensure their survival. On the other quality of human resource plays a vital role in the success of the organization. However, determination the ability of staff for this success is often difficult. But some organizations HR competency model as a strategy for human resources are used to using these models in human resource systems, to improve their performance. Models of social competence, knowledge, skills and abilities, and other characteristics that are needed to function effectively on the job are. The aim of competency model is identify the optimal use of human resources and competencies in line with the organization's strategy. Therefore, this study aimed to assess the suitability of staff and its impact on organizational performance in this area is to provide solutions. Research methods, descriptive correlation (regression analysis) and statistical community managers and industry experts are banking. To collect data from library studies and questionnaires were used as research tools. Data by Spearman correlation and multiple regression method and were analyzed by Spss software. Results show that there are Correlation between the model results and the impact of competence and organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • Competency Models
  • Performance
 
1. آذر عادل مؤمنی، منصور (1392). آمار و کارُبرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
2. قلی­پور، آرین (1390). مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات سمت.
3. Agut, S. & Grau, R. (2002). Managerialcompetency needs and training request: The case of the Spanish tourist industry. Human Resource Development Quarterly, 13(1), 31–51.
4. Akbar, Raja M. & Aisha A. (2012). Human resource management competency model for Pakistani banking companies, African Journal of Business Management, 6(38), pp. 10396-10407.
5. Alberto BM. & Javier MC (2002). Strategy and Operational Performance in the Spanish Manufacturing Industry. Human Resource Management, 5(3):175-199.
6. Athey, T. R. & Orth, M. A. (1999). Emerging competency methods for the future. Human Resource Management, 38(3), 215–225.
7. Bartram, D. (2005). The great eight competencies: Acriterion-centric approach to validation. Journal of Applied Psychology, 90, 1185–1203.
8. Berke, D. (2005). Requirements for implementing a succession management system. Mt. Eliza Business Review, 7, 44–49.
9. Boyatzis, R. (1982). The competent manager: A model for effective performance. Hoboken, NJ: Wiley. 88 DOI: 10.1002/piq Performance Improvement Quarterly
10. Caldwell, R, (2003). The changing roles of personnel managers: oldambiguities, new uncertainties, J. Manag. Stud. 40(4):983-1004.
11. Cooper, D.R. & Schindler, S.P. (2003). Business research methods. 8th ed. McGraw Hill.
12. Dubois, D, (1993). "Psychological Models of Concepts: Introduction, "in Categories and Concepts: Theoretical Views and Inductive Data Analysis, editors Ivan Van Mechelen, James Hampton, Ryszard.
13. Dubois, D. D., & Rothwell, W. J. (2004). Competency-based human resource management. Mountain View, CA: Davies-Black.
14. Gangani, N., McLean, G. M., & Braden, R. A. (2006). A competency-based human resource development strategy. Performance Improvement Quarterly, 19(1), 127–139.
15. Garavan, T. N., & McGuire, D. (2001). Competencies and workplace learning: Some reflections on the rhetoric and the reality. Journal of Workplace Learning, 13(3), 144–163.
16. Grant, D, Oswick C (1998). Human resource management (Analysis) Commoditization (Analysis) Work (Analysis). Economic and Labour Relations Review. Centre for Applied Economic Research and Industrial Relations Research Centre.
17. Groves KS. (2007). Integrating leadership development and succession planning best practices. Journal of Management Development, 26, 239–260.
18. Gupta, K., Sleezer, C. M., & Russ-Eft, D. F. (2007). A practical guide to needs assessment (2nded.). San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer.
19. Jin Gu Lee, MEd, Yongho Park, and Gi Hun Yang, (2010). Driving Performance Improvements by Integrating Competencies With Human Resource Practices, Performance Improvement Quarterly, 23 (1). 71 – 90. Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/piq.20076
20. Kellie, D. (1999). Catching a wave: An Australian case study on building competence in search of competitive advantage. International Journal of Training and Development, 2(4), 259–275.
21. Kevin WC, Paul B (1998). Job/Role Competency Practices SurveyReport, Development Dimensions International, 1225 Washington Pike Bridgeville, PA 15017.
22. Lawler E. (1994). From job-based to competency-based organizations. Journal of Organizational Behavior, 15, 3–15.
23. Legged K. (1995). Human Resource Management: Rhetoric and Realities, Basingstoke: Macmillan.
24. Lucia, A. D., & Lepsinger, R. (1999). The art and science of competency models: Pinpointing critical success factors in organizations. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer.
25. McLagan, P. A. (1989). Models for HRD practice: The models. Washington, DC: ASTD Press.
26. Morgeson FP., Campion MA. & Levashina, J. (2009). Why don’t you just show me? Performance interviews for skill-based promotions. International Journal of Selection and Assessment, 17, 203–218.
27. O’Neal S. (1995). Competencies and pay in the evolving world of work. American Compensation Association Journal, 4, 72–79.
28. Pfeffer, J. (1998). Human Equation: Building profits by putting peoplefirst, Harvard Business School Press.
29. Posthuma RA. Campion, MA. (2008). Twenty best practices for just employee performance reviews. Compensation and Benefits Review, 40, 47–55.
30. Qayyum, A. Sukirno, & Mahmood, A. (2011). A Preliminary Investigation ofEmployee Motivation in Pakistan’s Banking Sector. Res. Pract. Hum.Resour. Manag. 19(1).
31. Rodriguez, D., Patel, R., Bright, A., Gregory, D., & Gowing, M. K. (2002). Developing competency models to promote integrated human resource practices. Human Resource Management, 41(3), 309–324.
32. Rothwell, W. J. (1996). ASTD models for human performance improvement. Alexandria, VA: ASTD Press.
33. Rothwell, W. J., & Lindholm, J. E. (1999). Competency identification, modeling and assessment in the USA. International Journal of Training and Development, 3(2), 90–105.
34. Russ-Eft, D. (1995). Defining competencies: A critique. Human Resource Development Quarterly, 6(4), 329–335.
35. Sanchez, R. (2004). Understanding competence-based management Identifying and managing five modes of competence’. J. Bus. Res.57:518-532.
36. Schippmann JS. Ash RA. Battista M. Carr L. Eyde LD. Hesketh B. & Sanchez I. (2000). The practice of competency modeling. PERSONNEL PSYCHOLOGY, 53, 703–740.
37. Spencer, L., & Spencer, S. (1993). Competency at work: Models for superior performance. Hoboken, NJ: Wiley.
38. Townley, B. (1994). Communicating with employees, in K. Sisson (ed.) Personnel Management: A Comprehensive Guide to Theory and Practice in Britain’, Blackwell Business, Oxford. 595‐633.
39. Tucker SA. Cofsky KM. (1994). Competency-based pay on a banding platform: A compensation combination for driving performance and managing change. American Compensation Association Journal, 3, 30–45.
40. Vakola, M., Soderquist, K. E., & Gregory, P. P. (2007). Competency management in support of organizational change. International Journal of Manpower, 28(3), 260–275.
41. Wimbush JC. (2005). "Spotlight on human resource management". Hum.Resour. Manag. 48:463-467.
42. Zemke R. (1982). Job competencies: Can they help you design better training? Training, 19, 28–31.
43. Zingheim PK. Ledford GE. & Schuster JR. (1996). Competencies and competency
models: Does one size fit all? American Compensation Association Journal, 5, 56–65