تبیین نقش هوشمندی راهبردی در عملکرد نوآورانه: با تأکید بر نقش میانجی سرعت تصمیم‌گیری راهبردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

امروزه یکی از عوامل کلیدی بقای سازمان‌های دانش‌بنیان ارتقاء پیوسته عملکرد نوآورانه سازمان است. در این سازمان‌ها نوآوری در عملکرد سبب حفظ مزیت رقابتی و رشد و توسعه سازمانی می‌گردد. از طرفی خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم‌های سریع راهبردی بر پایه اطلاعات و داده‌های حاصل از هوشمندی راهبردی است. سازمان‌هایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از داده‌ها و اطلاعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. پژوهش حاضر به دنبال طراحی چارچوبی نظام‌مند در خصوص مفاهیم هوشمندی راهبردی، سرعت تصمیم‌گیری­های راهبردی و عملکرد نوآورانه در ارتباط باهم و در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی است و از این طریق سعی دارد تا در گسترش مرزهای دانش موجود در این حوزه اقدام نماید. این تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی است. داده‌های موردنیاز برای این تحقیق با نمونه‌گیری تصادفی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه فناوری اطلاعات در کشور ایران و به‌وسیله ابزار پرسشنامه جمع‌آوری ‌شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی آل اس به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده گردیده است. نتایج به‌دست ‌آمده حاکی از آن است که هوشمندی راهبردی و سرعت تصمیم‌گیری راهبردی بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی مؤثر می‌باشند. همچنین نقش میانجی‌گری سرعت تصمیم‌گیری راهبردی در اثرگذاری هوشمندی راهبردی بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش بینان ایرانی نیز مورد تأیید قرار گرفت.


 

امروزه یکی از عوامل کلیدی بقای سازمان‌های دانش‌بنیان ارتقاء پیوسته عملکرد نوآورانه سازمان است. در این سازمان‌ها نوآوری در عملکرد سبب حفظ مزیت رقابتی و رشد و توسعه سازمانی می‌گردد. از طرفی خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم‌های سریع راهبردی بر پایه اطلاعات و داده‌های حاصل از هوشمندی راهبردی است. سازمان‌هایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از داده‌ها و اطلاعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. پژوهش حاضر به دنبال طراحی چارچوبی نظام‌مند در خصوص مفاهیم هوشمندی راهبردی، سرعت تصمیم‌گیری­های راهبردی و عملکرد نوآورانه در ارتباط باهم و در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی است و از این طریق سعی دارد تا در گسترش مرزهای دانش موجود در این حوزه اقدام نماید. این تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی است. داده‌های موردنیاز برای این تحقیق با نمونه‌گیری تصادفی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه فناوری اطلاعات در کشور ایران و به‌وسیله ابزار پرسشنامه جمع‌آوری ‌شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی آل اس[1] به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده گردیده است. نتایج به‌دست ‌آمده حاکی از آن است که هوشمندی راهبردی و سرعت تصمیم‌گیری راهبردی بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی مؤثر می‌باشند. همچنین نقش میانجی‌گری سرعت تصمیم‌گیری راهبردی در اثرگذاری هوشمندی راهبردی بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش بینان ایرانی نیز مورد تأیید قرار گرفت.2. Smart PLS


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Strategic Intelligence in Innovation Performance: Focused the Intermediation Role of Strategic Decision-Making Speed

نویسندگان [English]

  • Nader Mazloomi 1
  • Ataallah Harandi 2
1 Assistance Professor, Allame Tabatabaee University, Tehran
2 Ph.D Student, Allame Tabatabaee University, Tehran
چکیده [English]

One of the key factors for survival of knowledge based organizations is continuous promotion of creative performance of the organization. In these organizations creativity in performances protects the competitive advantage as well as the organizational growth and development. On the other hand creating an innovative performance requires quick strategic decision makings based on information and data resulting from strategic intelligence. Successful organizations are those that are wise and are informed of their internal/external information and data, changing them to organizational knowledge and intelligent. The current research look for designing an organized framework in regards to the concepts of strategic intelligence, strategic decision making pace and innovative performance in connection with each other and in Iranian knowledge based companies, trying to take action regarding development of available frontiers of knowledge in this area. This research is an applied-surveying type. The required data for this research has been collected through questioners by random sampling of knowledge based companies which are active in the field of information technology in Iran. Meanwhile, structural equations method is used through making use of Smart PLS ˡ software for data analysis. The obtained results indicate that the strategic intelligence and strategic decision making pace are effective on innovative performance of Iranian knowledge based companies. Meanwhile the mediation role of strategic decision making pace on effectiveness of strategic intelligence on innovative performance of Iranian Knowledge based companies is verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Intelligence
  • Competitive Intelligence
  • Strategic Decision Making Pace
  • Innovative Performance
  • Knowledge Based Companies
 
1. Ancona, D.G., Okhuysen, G.A. and Perlow, L.A. (2001). Taking time to integrate temporal research, Academy of Management Review, 26: 512-29.
2. Andersen, T.J. (2001). “Information technology, strategic decision-making approaches and organizational performance in different industrial settings”, Journal of Strategic Information Systems10: 101-119.
3. April K and Bessa J. (2006). A Critique of the Strategic Competitive Intelligence Process within a Global Energy Multinational," Problems and Perspectives in Management, 4(2): 86-99.
4. Bali R.K, Wickramasinghe N, and Lehaney B. (2009). Knowledge Management Primer. New York: Routledge.
5. Baum, J.R. and Wally, S. (2003). Strategic decision speed and firm performance”, Strategic Management Journal, 24(11):154-172.
6. Cavalcanti E P. (2005). The Relationship between Business Intelligence and Business Success," Journal of Competitive Intelligence and Management, 3(1): 6-15.
7. Chou D C, Tripuramallu H B, and Chou A Y. (2005). BI and ERP integration," Information Management & Computer Security, 13(5): 340-349.
8. Claudiu C S, Anderei P, and Gabriela P.M. (2011). Internal Environment Analysis Techniques, Annals of Faculty of Economics, 1(2): 731-736.
9. Evgeniou T. and Cartwright P. (2005). Barriers to information Management," European Management Journal, 23(3): 293-299.
10. Falletta S. (2008). Hr Intelligence Advancing People Research and Analytics, IHRIM Journal, XII(3): 21-31.
11. Fleisher C.S and Bensoussan B E. (2007). Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic Methods. Upper Saddle River, New Jersey: Financial Times Press.
12. Goleman D. (2009). What is Ecological Intelligence?; Retrieved from Daniel Goleman website. [Online]. http://danielgoleman.info/2009/ecological-intelligence-definition
13. Grigori D. (2004). Business Process Intelligence," Computers in Industry 53(3): 321-343.
14. Jansen, Rob J.G., Curseu, Petru L., Vermeulen, Patrick A.M., Geurts, Jac L.A., Gibcus, Petra. (2013). Information processing and strategic decision-making in small and medium-sized enterprises: The role of human and social capital in attaining decision effectiveness. International Small Business Journal, 31(2): 192-216.
15. Johannesson J and Palona I. (2010). Environmental Turbulence and the Success of a Firm's Intelligence Strategy: Development of Research Instruments, International Journal of Management, 27: 448- 459.
16. Liljander, V., Polsa, P., & van Riel, A. (2009). Modelling consumer responses to an apparel store brand: Store image as a risk reducer. Journal of Retailing and Consumer Services, 16: 281–290.
17. Maurer, Indre., Bartsch, Vera., Ebers, Mark. (2011). The Value of Intra-organizational Social Capital: How it Fosters Knowledge Transfer, Innovation Performance, and Growth, Organization Studies, 32(2): 157-185, 2011.
18. Michaeli R., Simon L, (2008). An illustration of Bayes, theorem and its use as a decision making aid for competitive intelligence and marketing analysts, European Journal of Marketing, 42(7/8): 804-813.
19. Pamela, Johns., Consulting, Latitude. (2010). Competitive intelligence in service marketing A new approach with practical application, Marketing Intelligence & Planning, 28(5): 551-570.
20. Petrou, Anastasia., Daskalopoulou, Irene. (2013). Social capital and innovation in the services sector, European Journal of Innovation Management, 16(1): 50-69.
21. Potter E H. (1998). Economic Intelligence and National Security.: McGill-Queens.
22. Rouach D and Santi P. (2001). Competitive Intelligence Adds Value: Five Intelligence Attitudes, European Management Journal, 19: 552-559.
23. Sabrina., B, Laïd., B, and Jean-Luc., M. (2012). Towards an Information Intelligence and knowledge Management Process in the Context ofInformation Technologies," Journal of Organizational Knowledge Management, 1: 1-9.
24. Seitovirta, L C. (2011). The Role of Strategic Intelligence Services in Corporate Decision Making, Master's thesis.
25. Wen Wu. S. (2010). Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications, 37: 134–139
26. Wheelen., T.L, Hunger., J.D. (2004). Strategic Management and Business Policy, 9th ed., Pearson Education, Upper Saddle River, NJ.
27. Yulia., Aspinall. (2011). Competitive intelligence in the biopharmaceutical industry: The key elements, Business Information Review, 28(2): 101-104.
28. Zehir., Cemal, Ozsahin., Mehtap. (2008). A field research on the relationship between strategic decision-making speed and innovation performance in the case of Turkish large-scale firms, Management Decision, 46(5): 709-724.
29. Zhang, Y. (2009). A Study of Corporate Reputation’s Influence on Customer Loyalty Based on PLS-SEM Model. International Business Research, 2(3): 28-35.
30. Zhang., X, Majid., Sh, and Foo S. (2012). Library and Information Science Trends and Research: Asia-Oceania, 2(6):125-147.