بازآفرینی راه‌های خلاق همسو سازی تصمیمات راهبردی مدیران در فرایند مدیریت سبد پروژه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

چکیده

مدیریت سبد پروژه به عنوان الگوی نوین مدیریتی، سازمان ها را در برنامه­ ریزی، ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب پروژه ­ها یاری می رساند. این الگو ضمن رعایت پیش ­نیازی ­های مابین پروژه ­ها، برآورده کردن اهداف راهبردی سازمانی را با مدیریت جمعی و یکپارچه تثبیت می کند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر نظریه های مختلف در زمینه راهبرد سازمان های پروژه محور به ایجاد دیدگاهی در انتخاب و تعیین اولویت اجرای پروژه­ ها همسو با راهبرد کلی سازمان دست یافت. در این پژوهش، از طریق مصاحبه­ های جهت دار، آن دسته از معیارهایی که بیشتر بر روی جهت ­گیری های راهبردی سازمان تأکید دارند، را گزینش کرده است. یافته­ های پژوهش نشان می­ دهد که فرایند انتخاب پروژه در مجموعه شرکت­ های مادر تخصصی، به علت بزرگترشدن روزبه­ روز اندازه سبد پروژه ­های سرمایه­ گذاری و رویکردهای مقطعی، تصمیم­ گیری­ ها با اهداف و چشم انداز سازمان در دوره­ های بلند مدت همسو نیست. تفاوت های مشاهده شده حاکی از ضرورت تغییرات مشخصی در الگوها و فرایندهای موجود انتخاب سبد پروژه و تضمین اجرای موفق راهبرد­های سازمانی در سیر این فرایند است. این تحقیق با مفروض داشتن نشانه هایی که منعکس کننده اهمیت همسویی متغیرهای راهبردی پروژه با چشم انداز سازمانی از منظر تصمیم­ گیران است، برجسته ­ترین معیارهای الگوهای موجود را به روش خلاق حل مسأله بازآفرینی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Creative Way to Introduce Aligned Strategic Decisions Making in Portfolio Management Process

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Yazdanpanah 1
  • Mujtaba Hossein Alipour 2
  • Saleh Mohammadi 3
1 Assistant Professor, Institute for Research & Planning in Higher Education, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Building Department, Faculty of Architecture and Urban Planning
3 Faculty Member of University of Kurdestan
چکیده [English]

Project portfolio management helps organizations to plan, evaluate, prioritize and select the projects as managerial new pattern. This pattern confirms achieving the organizational strategic objectives through integrated management while observing prerequisites between projects. This research has fond the main approach on selecting and prioritizing projects in alignment with general organizational strategy, with focus on some theories about strategies in project oriented organizations. It has selected the most prominent criteria insist on organizational strategic directions by directed interviews. Research finding indicates that in project selection process of the holding companies decision making isn’t parallel with organizational long term objectives and vision due to growing the size of project portfolio in long term horizon. These differences suggest the necessity of certain changes in present patterns and processes of selecting the project portfolio and guarantee to implement organizational strategies in this process successfully. This research has recreated the most prominent criteria of present models by method of problem solving, with assuming the evidences reflect the importance of strategic variable of project in line with organizational vision from the view point of decision makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alignment
  • Making
  • Project Portfolio
  • Strategic decisions
1. محمدی بلبان‌آباد، صالح،(1387)، «ارائه الگو و چارچوبی یکپارچه و منسجم برای انتخاب پورتفولیوی پروژه با رویکردی راهبرد مدار در سازمانهای پروژه محور»، دانشکده معماری و شهرسازی، تهران،:دانشگاه شهید بهشتی.
2. حسینعلی پور،محمدی بلبان‌آباد، «سیستم مدیریت پورتفولیوی پروژه، مفاهیم، مبانی، الگوها و ضرورتهای مربوط به این رویکرد»،مجله صفه، زمستان 87، تهران.
3. اتابکی، محسن،(1384)، راهبری سازمان های مادر تخصصی،تهران: انتشارات پیام مولف،چاپ اول.
4. سایت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری سازمان انرژی بنیاد، قابل دسترسی در: www.icic.ir
5. یزدان پناه، احمدعلی، کشتیبان، یاسر،(1386)، «مفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه»، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، تهران: وزارت نیرو.
6. PMI. (2008). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 4rd edn. Newtwon Square, PA: Author.
7. Morris, P. & Jamieson, A. (2004). Translating Corporate Strategy into Project Strategy: Realizing Corporate Strategy through Project Management. USA: PMI.
8. Gardiner, P. D and Carden, J. (2004). The “Benefit Pipeline” Approach to the Strategic Implementation of Projects. IRNOP VI Conference, Turku, Finland.
9. Müller, R. and Jugdev, K. (2005). ‘A retrospective look at our evolving understanding of project success’, Project Management Journal 36(4) 19-31
10. Cooper, R. G. (2005). Portfolio Management for Product Innovation. I. Research Technology Management, pp.318-354. USA: Pfeiffer Wiley.
11. PMI. (2006). Standard for Portfolio Management. Newtwon Square, PA: Author.
12. Pennypacker, J.S. & Sepate, P. (2005) ‘Integrating Project Portfolio Management with Project Management Practices’ IHF, pp. 496- 505. USA: Pfeiffer Wiley.
13. Archer, N.P. and Ghasemzadeh, F. (1999). An Integrated Framework for Project Portfolio Selection. International Journal of Project Management, 17 (4), 207-216
14. Cooper, R. G. (2001). Portfolio Management for Product Innovation. I. Research Technology Management, pp.318-354. USA: Pfeiffer Wiley
15. Sommer, R. J. (1999). Portfolio Management for Projects: A New Paradigm. In Dye, L.D.
16. Englund, R. L. & Graham, R. J. (1999). From Experience: Linking Projects to Strategy. Journal of Production and Innovation Management, 16 (1), 52-64.
17. Yelin, K. C. (2005). Linking Strategy and Project Portfolio Management. In Levine, H. A. (eds.) (2005), pp. 137- 145. USA: Pfeiffer Wiley.
18. Blomquist, T & Müller, R. (2006). Middle Managers in Program & Project Portfolio Management: Practices, Roles & Responsibilities. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
19. Rădulescu1, Z. & Rădulescu, M. (2001). ‘Project Selection Models and Decision Support’, Research Paper, National Institute for Research & Development in Informatics, Romania.
20. Wideman, R. M. (1997). Toward a Fundamental Differentiation between Projects. Retrieved November 30, 2007
21. Bryman, A., and Bell, E., 2003. Business Research Methods. New York: Oxford University Press Inc.