بررسی ارتباط راهبردهای رقابتی عام و پذیرش کسب‌و‌کار الکترونیکی بین شرکت‌های کوچک و متوسط

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط نقش حیاتی را در اقتصاد کشور ها در سراسر دنیا ایفا می­کنند و از این‌رو از ابعاد مختلف توسط صاحبنظران مورد مطالعه قرار گرفته اند.یکی از موضوعات مورد توجه در این زمینه بررسی میزان پذیرش کسب‌و‌کار الکترونیکی و عوامل مؤثر بر آن توسط این نوع از کسب‌و‌کار­ها است. مطالعات گذشته حکایت از آن دارند که راهبردهای سازمانی یکی از عواملی محسوب می­شوند که می­توانند بر فرایند پذیرش کسب‌و‌کار الکترونیکی تأثیر گذار باشند. از این‌رو این تحقیق با هدف دستیابی به این سؤال طراحی شده است که آیا انتخاب راهبرد های رقابتی عام گوناگون منجر به دستیابی به سطوح مختلف پذیرش کسب­وکار الکترونیکی می شوند یا خیر ؟ این تحقیق بر روی شرکت‌های کوچک و متوسط تولید­کننده نرم افزار. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هیچ­گونه ارتباط معناداری بین نوع راهبردهای عام و سطح پذیرش کسب­و­کار الکترونیکی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Generic Strategies and E-Business Adoption Levels in Software Producer SMEs

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaeian 1
  • Fattah Mikaeili 2
  • Mehdi Tajik 3
  • Arman Ahmadizad 4
1 Professor of Shahid Beheshti University, Faculty of Management and Accounting
2 Faculty Member of Allameh Tabatabaei University, Faculty of Management and Accounting
3 Master of Information Technology Management, Shahid Beheshti University, Faculty of Management and Accounting
4 PhD student in Management, Shahid Beheshti University, Faculty of Management and Accounting
چکیده [English]

Small and medium-sized enterprises are a vibrant and growing sector in most economies round the world and interesting phenomena to study. There are many factors, which may influence SMEs’ decisions to invest in e-business, and so many models, investigating relationships between them and e-business adoption. There is evidence that strategic intent of SMEs is one of the factors influencing adoption process. This study aims to survey, how different Generic Strategies lead to different e-business adoption levels.The survey is designed for Iranian Software Producer SMEs. The data was collected by telephone with the respondent being the SME owner who is knowledgeable about strategic intent.The results show, no significance relationship between generic strategies and e-business adoption levels. The relationship between educational levels of managers and e-business adoption levels is also investigated. No relationship was seen in this case either.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Business
  • Generic strategies
  • E-Business adoption
  • Small and Medium enterprises
1. توربان افریم ،کینگ دیوید، لی جی، ویهلند دنیس (1385)، «تجارت الکترونیکی :مفاهیم و کاربردها»، (معمار نژاد عباس)، همدان ،انتشارات نورعلم.
2. تمیزی علیرضا(1386)، «شناسایی و طبقه بندی تجربیات ملی و بین المللی در توسعه تجارت الکترونیکی»، تهران ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی .
3. رابینسون بی ریچارد، پیرزجان ای (1383)، «مدیریت راهبردی :برنامه یزی، اجرا و کنترل» (ترجمه حسینی سید محمود )، تهران، انتشارات سمت.
4. عزیزی شهریار، قربانی حسن (1385)، «اهداف راهبردک در تجارت الکترونیکی»، ماهنامه تدبیر، شماره 175، تهران.
5. فتحی سعید، (1383)، «تجارت الکترونیکی: مفاهیم و کاربردها»، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
6. مستندات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی، 1386.
7. Chu Sung-Chi, Leung Lawrence C, Hu Yer Van , Cheung Waiman(2007), Evolution of e-commerce Web sites: A conceptual framework and a longitudinal study Information & Management (44) pp154–164.
8. E-readiness ranking 2008,Economist Intelligence Unit.
9. Hitt Michael A, Ireland R.Duane, Haskisson Robert E(1997). Strategic Management:globalization,west publishing.
10. Kamal M.M.( 2006) . IT innovation adoption in the government sector: identifying the critical success factors Journal of Enterprise Information Management Vol. 19 No. 2, pp. 192-222.
11. Kaynak Erdener, Tatoglu Ekrem , Kula Veysel(2005). An analysis of the factors affecting the adoption of electronic commerce by SMEs :Evidence from an emerging market, International Marketing Review Vol. 22 No. 6, pp. 623-640.
12. Khosrowpour mehdi(2005). advanced topic in electronic commerce ,Idea group publishing vol 1.
13. Kotelnikov Vadim (2007)"Small and Medium Enterprises and ICT".
14. Levy Margi and Powell Philip(2005), Strategies for growth in SMEs :The role of information and information systems, Elsevier Butterworth-Heinemann.
15. Lin Hsiu-Fen, Lee Gwo-Guang (2005). Impact of organizational learning and knowledge management factors on e-business adoption Management Decision ,Vol. 43 No. 2, pp. 171-188.
16. Porter Michael .E,(1998), Competitive strategy ,Techniques for analyzing industries and competitors, free press.
17. Rodgers John A,Yen David C,Chou David C(2002), Developing e-business: a strategic approach, Information Management and Computer Security,Vol 10, No 4,pp 184-192.
18. Tassabehji R , Taylor W.A, Beach R , Wood A(2006). Reverse e-auctions and supplier-buyer relationships: an exploratory study International Journal of Operations & Production Management Vol. 26 No. 2.
19. Turban Efraim,King David,Viehland Dennis(2006).Electronic Commerce:A Managerial prespective,Pearson Prentice Hall.