رابطه چندگانه کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه فکری در دانشگاه های دولتی استان اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 استادیار دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه چندگانه کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه فکری بررسی می شود. کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی، ابزارهایی برای ارتقاء و تقویت دانش کارکنان و تجربیات آنها در سازمان محسوب می شوند. طبق فرضیه های پژوهش مدیریت راهبردی منابع انسانی با سرمایه فکری رابطه مثبت دارد. نمونه پژوهش شامل 492 نفر از اعضای هبأت علمی دانشگاههای دولتی استان اصفهان که به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و پرسشنامه سرمایه فکری پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس چندگانه، تحلیل کوواریانس و آزمون بن فرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه بین کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی با اجزای سرمایه فکری(انسانی، ساختاری و رابطه ای) معنادار بود. همچنین بین نظرات اعضا در خصوص رابطه کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی با سرمایه فکری برحسب مشخصات دموگرافیک آنان تفاوت معنا دار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multiple Relationship Strategic Human Resources Management and Intellectual Capital in Public University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Susan Bahrami 1
  • Saeed Rajaeepour 2
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 3
  • Iraj Kazemi 4
1 PhD student of Educational Administration, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of Educational Administration, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate professor of Educational Administration and planning, Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Iran
4 Assistant professor of statistical Sciences. Faculty of Sciences. Isfahan University, Iran
چکیده [English]

In the present study the multiple relationship between strategic human resource management practices and intellectual capital be reviewed. Strategic human resource management practices, tools for improving and enhancing their knowledge and experiences of employees in the organization are considered. The research hypotheses with the strategic human resources management is positively related to intellectual capital.The study sample included 492 members of Habitat Isfahan University state that if a class were selected as the research tools were questionnaires strategic human resource management practices and intellectual capital questionnaires responded.Data analysis methods for statistical multiple regression, MANOVA, analysis of covariance was used and Ben Foruni. The results showed that the relationship between strategic human resource management practices with components of intellectual capital(human, structural and relationship) were significant.Members also comments on the relation between the strategic management of human resources practices with their intellectual capital in terms of demographic characteristics, there was a significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic human resources management
  • Intellectual capital
  • Human capital
  • Structural capital
  • University
1. آرمسترانگ، مایکل(1381)، "مدیریت استراتژیک منابع انسانی"، ترجمةسید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
2. رضاییان، علی(1387)،" مبانی سازمان و مدیریت"، تهران: سمت.
3. سلطانی، ایرج (1380)، "نقش برنامه ریزی مدیران دانشگاهی در تحقق رسالتها و خودارتقایی دانشگاه"، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت. بهار و تابستان. شماره 24.
4. کرلینجر، اس. و پدهازر، ای(1385)، " رگرسیون چند متغیره در پژوهشهای علوم رفتاری" ترجمة حسن سرایی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
5. گال، مردیت ، بورگ، والتر و گال، جوریس (1387)، "روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی"، ترجمة احمدرضا نصر و همکاران، جلد اول، تهران: سمت و دانشگاه شهید بهشتی.
6. مولوی، حسین.(1388). راهنمای عملی SPSS(10-13-14) در علوم رفتاری . تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها در طرح های پژوهشی، آمار و روان سنجی. اصفهان: انتشارات اندیشه
7. مهدوی،محمد تقی ( 1374)، "نقش دانشگاه در توسعه صنعتی"، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، پاییز، شماره 10
8. میرسپاسی، امیر.(1386). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران ، میر
9. هومن، حیدر علی.(1386). تحلیل داده های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: پارسا.
10. هومن، حیدر علی.(1387). الگو یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. چاپ دوم. تهران: سمت.
11. Armstrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice. (14th ed) London: Kogan Page.
12. Baker, D. Strategic human resource management: performance, alignment, management.Library Career Development,Vol. 7 No. 5, 1999, pp. 51-63.
13. Bontis, N.(1999). Magaging organizational knowledge by diagnosing intellectual capital : fraiming and advancing the state of the field. Intenational Journal of Technology Management. 18(5-8).PP 433-462.
14. Bontis, N., Crossan, M. and Hulland, j. (2002).Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. Journal of Management Studies. 39(4.)June,pp.437-466.
15. Bozbura, F. T.( 2004). Measurement and applications of intellectual capital. The learning organization, an international journal, vol. 11, no. 4/5, pp. 357-367.
16. Braun, W.H., Warner, M.(2002). Strategic human resource management in western multinationals in China. The differentiation of practices across different ownership forms. Journal of .Personnel Review, 31 (5),553-579.
17. Chen, Chung-Jen., Huang, Jing-Wen . (2009). Strategic human resource practices and innovation performance —The mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research. 62: 104–114.
18. Chen, J., Zhu, Z. and Xie, H.Y. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical Study". Journal of Intellectual Capital. 5 (1).pp.195-212.
19. Collins, C.J. Clark, K.D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource in creating organizational competitive advantage.Academy of Management Journal, 46 (6), 740–51.
20. Currie G, Kerrin M.(2003 ).Human resource management and knowledge management: enhancing knowledge sharing in a pharmaceutical company. Int J Hum Resour Manag14(6):1027–45.
21. Delery, J.E. and Doty, D.H. (1996). Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Test of Universalistic Contingency, and Configurational Performance Predictions’, The Academy of Management Journal, 39(4): 802–35.
22. Edvinsoon, L. (2000).Some perspectives on intangibles and intellectual capital. Journal of Intellectual.Capital. 1(1):12–16.
23. European Commission (2003b. Study on the Measurement of Intangibles Assets and Associated Reporting Practices, (abridged version), Enterprise Directorate-General, Brussels.
24. European Commission (2005). Mobilising the Brainpower of Europe: Enabling Universities to Make their Full Contribution to the Lisbon Strategy, COM (2005) 152 Final, 20 April,European Commission, Brussels.
25. Ferris, G.R. Buckley, M.R., Allen, G.M. (1992). Promotion system's in organizations. Human Resource Planning, 15(3), 47-68.
26. Guest, D. E., Conway, N. & Dewe, P. (2004).‘Using Sequential Tree Analysis to Search for `Bundles' of HR Practices’, Human Resource Management Journal, vol. 14, no. 1, pp. 79-96.
27. Guthrie JP.(2001). High-involvement work practices, turnover, and productivity: evidence form New Zealand. Acad Manage J 44(1):180–90.
28. Harel, G. H. Tzafrir, S.S. (1999). The effect of human resource management practices on the perceptions of organizational and market performance of the firm. Human Resource Management, 38,185–200.
29. Huang,C.F., Hsueh S.L. (2007). A study on the relationship between intellectual capital and business performance in the engineering consulting industry: A path analysis. Journal of Engineering and Management .13(4): 265–271.
30. Johnson. C, Kritsonis,WA.(2007). National Implications for Urban School Systems: Strategic Planning in the Human Resource Management Department in a Large Urban School District. The Lamar University Electronic Journal of Student Research. Spring, 1-19.
31. Kong, E. (2007).The Strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector, journal of Intellectual capital 8(4): 721-731.
32. Kong, E. (2008). The development of strategic management in the non-profit context: Intellectual capital in social service non-profit organizations. International Journal of Management Reviews. doi: 10.1111/j.1468-2370.2007.00224.x.
33. Kong E, Thomson S. Bruce. Intellectual capital and strategic human resource management in social service non-profit organisations in Australia. International Journal of Human Resources Development and Management. Volume 6, Number 2-4 / 2006.
34. Nonaka, I.(1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation, Organizational Science. 5(1), pp. 14–37.
35. Nonaka I, Takeuchi H.(1995). The knowledge-creating company. New York: Oxford University Press.
36. Scarbrough, H. (2003). Knowledge management, HRM and the innovation process. Int J Manpow 24(5):501–16.
37. Smylie, Mark A.& Wenzel, Stacy A.Promoting Instructional Improvement: A Strategic Human Resource Management Perspective. Consortium on Chicago School Research www.consortium-chicago.org.
38. Stewart, T.A. (1997), Intellectual Capital: The Wealth of Organizations, Currency Doubleday, NewYork, NY.
39. Teo, S T.T. Lakhani, B and Brown, Da and Malmi, T. Strategic human resource management and knowledge workers: A case study of professional service firms. Management Research News Vol. 31 No. 9, 2008 pp. 683-696.
40. Torres, M.R. (2006);A procedure to design a structural and measurement model of Intellectual Capital: An exploratory study. Information & Management, 43.617–626.
41. Youndt MA, Snell SA, Dean JW, Lepak DP. Human resource management, manufacturing strategy, and firm performance. Acad Manage J 1996 39(4): 836–66.