ارزیابی تفکر راهبردی مدیران و تأثیر آن بر نوآوری سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف مقاله، ارزیابی تفکر راهبردی مدیران و تأثیر بر نوآوری  سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی است. برای این منظور تفکر راهبردی مدیران براساس نظریه گیلگیوس و نوآوری سازمانی براساس نظریه دورابجی و همکاران تعریف و دراین راستا 2 فرضیۀ اصلی و 3 فرضیۀ فرعی تنظیم گردیده است. جامعۀآماری تحقیق حاضر مدیران و معاونان سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی است که تعداد آن‌ها 58 نفر است. با توجه به محدود بودن جامعۀآماری، کل آن به‌عنوان نمونۀ آماری در نظر گرفته شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، دو پرسشنامه؛ پرسشنامه تفکرراهبردی مدیران گیلگیوس و پرسشنامه نوآوری سازمانی دورابجی و همکاران می‌باشد که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن، در اختیار نمونۀ آماری قرار گرفت. برای تحلیل داده‌های آماری از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه­بندی، تلخیص و توصیف داده‌های آماری از توصیف آماری و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های  tتک گروهی، کلموگروف- اسمیرنف، r پیرسون، رگرسیون دو متغیره و رگرسیون چندگانه و استفاده گردیده است. نتایج بر اساس تفکر راهبردی مدیران در حد پایین‌تر از حد متوسط است و تفکر راهبردی مدیران و ابعاد آن بر میزان نوآوری سازمانی درسازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment Strategic Thinking Managers and its Impact on Organizational Innovation

نویسندگان [English]

  • Jafar Beikzad
  • Fariba Soltani
Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of the present is Assessment Strategic thinking managers and its impact on organizational innovation The Social ecurity Organization in Western Azerbaijan. For this purpose, Strategic thinking on the theory Gylgyvs and Organizational innovation theory Dvrabjy and et definition And In this context 2 Hypothesis main and 3 sub-hypothesis was adjusted. Research population consisted is the Managers and deputies The Social Security Organization in Western Azerbaijan The number is 58. Considering the limitation of the statistical population Total the statistical population as the statistical sample is considered. Data collection tools, Is Two questionnaires, Questionnaire management strategic thinking Gygyvs and rganizational innovation Dvrabjy et al that after assessing the validity and ensure of its exposure at the discretion statistical sample. For statistical data analysis the descriptive and inferential statistical methods were used. Thus, for classifying, summarization, and describe statistical data through descriptive statistics and inferential statistics for testing the research hypotheses tests, t-group, Kolmogorov Smirnov, rPearsont, bivariate regression and multiple regression were used. The results indicate that managers in strategic thinking is much lower than average and also strategic thinking of managers and their dimensions Affect On the amount organizational innovation in Social Security Organization Western Azerbaijan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Thinking
  • Skills Strategic Actions
  • Influence and Strategic Influence
  • Innovation
  • Organizational Innovation
 
1. آقاداود، سیدرسول و حاتمی، محمود و حکیمی­نیا، بهزاد (1389). بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شماره یازدهم، 129-132.
2. آزاد، ناصر و ارشدی، ایمان (1388). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر درک حمایت از نوآوری مورد کاوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولت ایران. بررسی­های بازرگانی، شماره36.
3. اعرابی، سیدمحمد (1386). طراحی ساختار سازمانی. انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
4. ال دفت، ریچارد (1386). تئوری و طراحی سازمان. علی پارساییان، محمد اعرابی، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
5. ایران­نژاد پاریزی، مهدی (1373). نگاهی به هم نیروزایی ودور زندگی سازمان. ماهنامه تدبیر، شماره 45،  18-21.
6. بینش، مسعود و مهذب حسینیان، سیما (1389). هنر برنامه­ریزی کوانتومی. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
7. بیدختی، عباس و طالب انوری، علیرضا، (1384). خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان­ها. ماهنامه تدبیر، سال پانزدهم، شماره 152.
8. تورانی، حیدر (1385). بررسی دلالت­های نظریه­ها و سبک­های مدیریت در بروز نوآوری، مؤسسه‌ی پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی. تهران، ایران
9. جانسن، فلیکس (1383). مدیریت نوآوری. علی کیمیاگری، مسعود سلیمان­زاده، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
10. رابینز، استیفن (1380). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه قاسم کبیری، تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد، چاپ ششم.
11. سلطانی تیرانی، فلورا (1378). نهادی کردن نوآوری در سازمان. تهران: خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول،.
12. سلطانی، ایرج (1384). تفکر راهبردی مدیران، زیربنای تحول و تعالی­ سازمان­ها، پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، نشانی در دسترس www.irpds.com.
13. سمیعی نصر، محمود (1387). تفکر راهبردی و بهره­برداری از فرصت­ها. قابل دسترسی در آدرس: www.tabnak.ir.
14. شهرآرای، مهرناز و مدنی­پور، رضا (1375). سازمان خلاق و نوآور. مجله دانش مدیریت، شماره33-34.
15. عالی، صمد (1379). مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمان. مجله تدبیر، شماره110، 59-65.
16. عبدالکریمی، مهوش (1387). مدیریت دانش، فن­آوری، خلاقیت و نقش آن­ها در بهبود کارایی. قابل دسترسی در آدرس:  www.hamayeshpouya.com.
17. غفاریان، وفا (1383). تفکر راهبردی. مجله تدبیر، شماره137، 38-33.
18. غفاریان، وفا و کیانی، غلامرضا (1389). پنج فرمان برای تفکر راهبردی، چاپ چهارم، تهران: نشر فردا.
19. غفاریان، وفا و علی احمدی، علیرضا (1382). تفکر ستراتژیک. مجله تدبیر، شماره 131، 38-33.
20. قائمی، علی (1380). روزآمد کردن تربیت. ماهنامه پیوند، بهمن.
21. کوبین، براین (1373). مدیریت راهبردی (فرآیند راهبرد). ترجمه محمد، صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 44.
22. نسیمی، همایون (1387). به کارگیری مدلهای نظام ملی مدیریت نوآوری جهت ارتقای شاخص­های نوآوری و افزایش توان تولید فناوری. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی؛ شماره 2، قابل دسترسی در آدرس: www.SYSTEM.PARSIBLOG.com.
23. ناظمی، شمس­الدین و مرتضوی، سعید و جعفریانی، حسن (1389). ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد. مجله چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شماره 2.
24. نصیری واحد، ناهید (1386). ارتباط راهبردی مؤثر بر نوآوری سازمانی. ماهنامه تدبیر، شماره186، آبان.
25. محمدی، حامد و طبری، مجتبی (1388). نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان، ماهنامه تدبیر، سال بیستم، شماره 202، قابل دسترسی در آدرس:.www.SYSTEM.parsiblog.com
26. مشبکی، اصغر و خزاعی، آناهیتا (1387). طراحی مدل عناصر تفکرراهبردی در سازمان­های ایرانی. نشریه مدیریت بازرگانی، 105-118.
27. مشهدی کردی، بهزاد (1387). تفکر راهبردی زمینه­ساز نوآوری. قابل دسترسی در آدرس:
.www.infosanat.com
28. مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید (1390). پژوهشنامه مدیریت. مدیریت راهبردی و کارآفرینی، انتشارات راه دان، چاپ اول.
29. منوریان، عباس و آقازاده، هاشم و شهامت نژاد، مینا (1391). سنجش تفکر راهبردی در مدیران شهرداری تهران. مجله مدیریت بازرگانی شماره 12، 129-146.
30. وثوقی، منصور و نیک خلق، علی اکبر (1386). مبانی جامعه شناسی، تهران: بهینه،چاپ نوزدهم.
31. هاشمی، سید احمد و صادقی­فرد، احمد و همتی، ابوذر (1390 ). بررسی ارتباط بین انواع سبک تفکر با خلاقیت و نوآوری مدیران مدارس شهرستان لامرد. پژوهش در برنامه­ریزی درسی سال هشتم، دورة دوم، پاییز، شمارة30، 63-74.
32. هادی­زاده، اکرم و رحیمی، فرج الله (1384). کارآفرینی سازمانی. نشر جانان، خرداد.
33. Byeong-Joon, Moon. (2013). Antecedents and Outcomes of Strategic Thinking. Journal of Business Research. 66, 1698-1708
34. Jeffrey, Allen. & Donald, john & darner, Michael. (2007). Strategic Thinking and
knowledge management in American organizations (http://www.emeraldinsight.com).
35. Kanter, Rosabeth Moss. (2007). The Change Masters: Innovations for Productivity in the American Corporation، Historical Research Reference in Entrepreneurship, University of Illinois
36. Warning, Susanne. (2007). Performance differences of higher education in German
universities: empirical analysis of strategic group (www.springerlink.com).
37. Carlisle, Ysanne & McMillan, Elizabeth. (2008). Innovation in organizations from a
complex adaptive systems perspective، ECO: 8, Publisher: Institute for the Study of Coherence & Emergence, 2-9.