خلاقیت محور بنیادین تصمیم‌گیری راهبردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علی دفاع ملی

چکیده

هدف این مقاله شناخت اثرات خلاقیت بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی با هدف بهبود بخشی روش های تصمیم گیری در سطوح راهبردی سازمان‌ها است. نوع تحقیق، توصیفی همبستگی است. تحقیق دارای یک فرضیه است که با حجم نمونه سی نفر در یک سازمان نظامی مطابق آماره کای دو و ضریب همبستگی آزمون شد. به هر حال، خلاقیت‌­های تصمیم‌گیرندگان زیر بنای پویایی های تصمیم گیری و اجرا است، بنابراین، موفقیت و اثر بخشسی تصمیم‌گیری راهبردی در ارتباط بالا به توانایی‌های رفتاری و شهودی تصمیم‌ گیرندگان به ویژه میزان خلاقیت و ابداع راهکارها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fundamental Pivot of Strategic Decision Making: Creativity

نویسنده [English]

  • Arastoo Towhidi
Assistant Professor,Supreme National Defence Uiversity, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of paper is to study the effects of creativity on strategic decision making in organization through a descriptive and applied reaserch process. Strategic decisions are among the important managerial decisions because such decisions are made for the future of the organization and its grand aims. Therefor, they are made under uncertian conditions and based on unreliable information as they have lingering effects on the organization.Creativity as a human talent, is present in all dimentions of life. It involves comprehensive devepment and a leap forward in human thought and mind, such that it is ability for synthesizing previous factors with new procedures. Concepts, opinions, hypotheses (creativities) and the cause and effect uderstanding of sterategists, determine the method through which sterategic problems are ordered. Since the process of rational decision making per se is not sufficient, it is neccessary that intuition and creativity should be used in sterategic decision making. Therefor, creativity is the fundamental pivot of sterategic decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision
  • Strategic decision making
  • Creativity
1- اسپورن، الکس، اس(1371). پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت، ترجمه حسن قاسم‌زاده، چاپ دوم، تهران: نیلوفر، صص 16،215و219 .
2- اقتداری، علیمحمد(1354). سازمان ‌و مدیریت (سیستم ‌و رفتار سازمانی)، تهران: دانشگاه تهران، ص 67.
3- الوانی، سید مهدی(1370). تصمیم‌گیری و خط مشی دولتی، تهران: سمت، صص 10، 11، 50، 121 و122 .
4- الوانی، سید مهدی(1374). مدیریت عمومی، تهران: آرمان، چاپ‌ هشتم، صص210 و 227.
5- آقایی فیشانی، تیمور(1374). خلاقیت و نو‌آوری در انسان‌ها و سازمان‌ها، تهران: ترمه، صص 16، 17، 40، 68، 119 الی 129، 157 الی 160 و 183 الی 195.
6- پارکینسون، نورث کوت و همکاران (1370). اندیشه‌های بزرگ در مدیریت، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران: مؤسسه بانکداری ایران بانک مرکزی ایران، صص 132، 133، 137، 195 الی 197 و 302 .
7- تسلیمی، محمدسعید(1380). "در جست و جوی عوامل پشتیبانی کننده تجزیه و تحلیل SWOT در تدوین استراتژی"، دانش مدیریت، دانشگاه تهران، فصلنامه شماه 55، ص 127.
8- توحیدی، ارسطو(1389). طرح ریزی راهبردی، برنامه ریزی و بودجه بندی دفاعی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، صص 8، 29 و30 .
9- حمیدی‌زاده، محمدرضا(1387). تصمیم گیری نوین، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
10- حمیدی زاده، محمد رضا(1386). تصمیم گیری هوشمند و خلاق: هوش هیجانی، تهران: ترمه.
11- دانش آشتیانی، محمد باقر(1384). "نظام جامع مدیریت راهبردی‌ دفاعی_امنیتی"، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 21 ، دانشگاه عالی دفاع ملی،ص 49 .
12. انش آشتیانی، محمد باقر(1388). الگوی طرح ریزی راهبردی- 1، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، صص 197، 208 و 230.
13. دانش آشتیانی، محمد باقر(1388). راهبرد دفاعی - امنیتی- 2، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، ص 80.
14. درک، هیچینز(1382). کاربرد‌ اندیشه سیستمی، ترجمه رشید اصلانی، تهران: ‎مرکز آموزش ‎مدیریت ‌دولتی، ص 54.
15. دیوید، فرد، آر(1382). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و سید مهدی اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی،ص 29.
16. رستمی محمود(1378). فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران: ستاد مشترک ارتش ‌جمهوری اسلامی ایران، ص 207.
17. شوانک، چالز، آر(1370). مبانی تصمیم‌گیری استراتژیک، ترجمه عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، صص 11، 21، 51، 54 و 121.
18. طیبی، جمال الدین و همکاران(1384)، برنامه ریزی راهبردی، تهران: ترمه،ص 34 .
19. عابدی‌جعفری، حسن و همکاران(1384). "تحلیل تطبیقی مفروضات اساسی نظریه‌های تصمیم‌گیری‌های راهبردی2 "، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 22، دانشگاه عالی دفاع ملی، صص 31 الی 34، 39 و 42 .
20. علی‌احمدی، علیرضا و همکاران(1382). نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران: تولید دانش، ص 92.
21. کونتر، هرولد وهمکاران(1370). اصول ‌مدیریت، ترجمه ‌محمدعلی‌ طوسی‌ و همکاران،تهران: مرکز ‌آموزش مدیریت دولتی، جلد ‌دوم، ، صص 205 الی 207،211 و 446 .
22. --- (1372). اصول‌ مدیریت‌، ترجمه ‌محمدعلی ‌طوسی‌ و دیگران، تهران: مرکز ‌آموزش ‌مدیریت دولتی، جلد اول، صص 302 و 315 .
23. مورهد وگریفین(1375). رفتار‌سازمانی، ترجمه سید‌مهدی ‌الوانی ‌و غلامرضا ‌معمارزاده، تهران: مروارید، صص 412، 415، 422، 423، 443 و 447 .
24. مهرگان، محمد رضا وهمکاران(1380). تحقیق در عملیات، جلد اول، تهران: سمت، صص 6 و7.
24.David,Fred, R.(1993). Concept of strategic management,New York, MacMillan Publishing Co.p1.
25.Lee, David; Newman, Philip and Price, Robert(1999). Decision Making in Organazation, New York: Prentic-Hall Co. p16.
26.Lyles, M.(1981).Formulating Strategic Problems, Empirical Analysis and Model Development. Strategic Management Journal, 2: 61-75.
27.Mason,R.O., and Mitroff, I.I.(1981). Challeging Strategic Planning Assumption, New York: Wiley. P3-21.
28. Shull, F.,A. Delbecq, and L.C.Cummings(1970). Organizational Decision Making. NewYork: MCGraw-Hill Book Co. P31.