الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از نظر صاحب‌نظران یکی از علل مهم ایجاد ناکامی در کسب اهداف کلیدی عملکرد، نبود مدیران شایسته در نظام اداری کشور عنوان شده است. حال این سؤال مهم مطرح می‌شود که اساساً قابلیت‌های مدیران دولتی در کشور ما کدام اند؟" و مدیران ما باید از چه قابلیت‌هایی برخودار باشند تا عملکرد آنان به سطح خوب و عالی ارتقاء یابد. این سوالی است که مقاله حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به آن است.
 با انجام مصاحبه‌های عمیق اکتشافی تبیین الگوی قابلیت‌های مدیران دولتی میسر شد و بالاخره با بهره‌گیری از متد دلفی و از طریق پرسشنامه در دو نوبت دیدگاه‌های خبرگان و مدیران دارای عملکرد برتر جهت اصلاح و تایید الگو دریافت گردید.
هر چهار بعد دانش و آگاهی‌ها، ویژگی‌های فردی، مهارت‌ها و ارزش‌های مدیران دولتی با تایید بسیار بالای خبرگان مواجه شد. شاخص‌های ارائه شده باید دارای ویژگی تاثیر‌گذاری در ارتقای سطح عملکرد باشند. از جهت تاثیرگذاری بر سطح عملکرد تمامی شاخص‌ها مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و در قالب 4 بعد آرایش پیدا کردند. از آنجا که بر اساس آراء کمی و دیدگاه‌های کیفی خبرگان مدل ترسیمی پژوهش می‌بایست مورد اصلاح قرار می‌گرفت، محقق مجددا مدلی را طراحی و تنظیم کرد و از طریق پرسشنامه به جامعه تحقیق خود ارائه نمود. خبرگان و نمایندگان جامعه آماری در حد بسیار بالایی الگوی طراحی شده را تأیید نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Competency Pattern of State Middle Managers in Economics and Industry Sector

نویسندگان [English]

  • Shamsosadat Zahedi 1
  • Ebrahim Sheikh 2
1 Faculty Member, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Ph.D. of Public Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important reasons of inefficiency in administrative system of the country, low satisfaction of citizens of governmental services ,and not achievement to the goals and countri's macro sterategies in the vision document and 5-year developing  programs. Now there is an important  question that "What  basically is the public managers competencies in Iran?"
The last goal of research is to increase the efficiency of countri's administrative system through preparing suitable bases for maintaining the meritocracy. In this  research , competency is called to those group of values , knowledge , personal  characteristics and skills of public managers which are appeared in job and organizational behaviors and those factors as a manager's characteristics  , could bring a better performance .
Competency pattern of state middle managers in Iranian economy and industry section has been planned in three steps with synthetic method : First, The priority list of managers' competencies  was obtained  by searching in documents , references , books , sources , and various evidences  ,  with the compound way  by using different  views such as cultural and historical , vision and forcasting , job functions , comparative studies and with utilize the data-base method . In this section , researcher could find more than one thousand competency with utilizing  the inductive strategy zing , they were categorized in 4 dimentions , 12 elements and 42 indexes  and they were defined with definitions and behavioural descriptions.
The result shows the high experts' acceptance of 4 dimentions: knowledge and wisdom of  public managers , personal charactritics , skills and managers valusesas the core dimention of strategic competency pattern of state middle managers in economic and industry sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Strategic competency pattern
  • Performance
1. ابولعلایی، بهزاد، غفاری، عباس(1387)، مدیران آینده، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
2. ابیلی، خدایار (1384)، «کتاب کنفرانس شایسته سالاری»، انتشارات جهاد دانشگاهی.
3. الوانی، سید مهدی(1380) تصمیم‌گیری و‌خط‌مشی گزاری دولتی، انتشارات سمت.
4. بالانتاین، یان، نیگل، پوا(1385)، کانون ارزیابی و توسعه مدیران ترجمه مسعود سلطانی، انتشارات آسیا.
5. پاک نیا،عبدالکریم، «ویژگی‌های مدیران دولت اسلامی از منظر حضرت امام صادق»، نشریه جام جم،6/9/84.
6. دانایی فر،حسن، الوانی، سید مهدی و عادل آذر(1378)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت، انتشارات صفار.
7. دانایی فر،حسن، الوانی، سید مهدی(1380)، گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی، انتشارات صفار.
8. دهخدا، علی‌اکبر (1341)، لغتنامه دهخدا، چاپ افست گلشن،جلد 29.
9. «سند چشم‌انداز بیست ساله کشور» (1383)، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
10. سازمان مدیریت صنعتی، طراحی مدل شایستگیهای رهبران کسب و کار بین المللی (1388)، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
11. عاملی، شیخ حر (1363)، وسائل‌الشیعه، جلد 12، انتشارات قم.
12. فروزنده، لطف ا... و نوایی نژاد، افتخارالسادات (1387)، گزیده نکات مدیریتی در نهج‌البلاغه، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
13. فقیهی، ابوالحسن، دانایی فرد، حسن (1384)، بوروکراسی و توسعه در ایران، انتشارات رسا.
14. قرآن کریم.
15. کیوی، ریمون، کامپنهود، لوک وان (1384)، روش تحقیق در علوم اجتماعی ترجمه دکتر عبدالحسین نیک گوهر،انتشارات توتیا.
16. گزنفون، (1384)، مدیریت کورش بزرگ، ترجمه محجوب،انتشارات فرا.
17. معاونت امور مدیریت و منابع انسانی(1381)، مصوبات 7 برنامه تحول در نظام اداری، انتشارات معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
18. میرمحمدی،سید محمد(1383)، الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سمت.
19. معین، محمد(1378)، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، جلد 2 و چاپ 14.
20. نهج‌البلاغه(1379)، ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی، انتشارات علمی و فرهنگی.
21. هاشمی، سید محمد (1387)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،جلد دوم، انتشارات دادگستر.
22. Allderdge ,M. & Jonson,C. & Stoltzfus,J ( 2004), Leadership Development at3M:New process, New Techinques,New Growth.Human Resource planning.
23. Delbert ,C.Miller(1991)‌, Handbook of Research design and social.
24. Emery,Y. (2002), Analysis of the Competency Management Process .
25. European Variation On a Theme,Ios Press.
26. Farnham,D. & Steven ,A. (2000), Developing and implementing Competencep – based recruitment and selection in social services, The international Journal of Public Sector Management, 13 (4).
27. Farnham,D. and Horton,S. (2000)‌, Human Resources Flexibility in the Public services, Macmillan:London.
28. Hood, C., Lodge (2002), Civil service policy – making competencies in the German and British DTL: The Smith Institute.
29. Horton, Sylvia (2002), Competency Management In The Public Sector .
30. MCcelland, Rich & Boyatzis (1982), The Competent Manager measurement, new York:Sage Pub.
31. MCcelland, D. (1973), Testing for Competence Rather than Intelligence, American psychologist, 28.
32. Van Beirendonck, L. (2001), Beoordelen en ontwikkelen Van Competenties, Acco,Leuven.