تحلیل شکاف استراتژیک ابعاد مدیریت دانش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 پژوهشگر مدیریت

چکیده

طی دهه گذشته مدیریت دانش نه تنها برای دنیای آکادمیک، بلکه برای دستگاه‌های دولتی قانون‌گذار، بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سهام داران نیز به عنوان یک موضوع مهم مطرح گردیده است. اگر چه بیشتر پژوهش‌های انجام شده در حوزه سرمایه فکری و مدیریت دانش در بخش خصوصی انجام شده است، اخیرا سازمان‌های دولتی از قبیل دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز، به پژوهش در این حوزه علاقه شدیدی پیدا کرده‌اند. دلیل عمده آن این است که هدف اصلی دانشگاه‌ها تولید و اشاعه دانش بوده و مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های این سازمان‌ها در حیطه تحقیقات و منابع انسانی است. علی‌رغم این واقعیت که ورودی‌ها و خروجی‌های اصلی دانشگاه‌ها ناملموس است، اما ابزارهای محدودی برای سنجش و مدیریت آن‌ها وجود دارد.
به دلیل اینکه عموما ادراک افراد از مدیریت دانش به طور ذهنی و با استفاده از واژه‌های زبانی مبهم صورت می‌گیرد، این مقاله در صدد است تا رویکرد فازی را برای مدیریت دانش در موسسات دانشگاهی به کار گیرد و شکاف بین انتظارات و ادراکات کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد یزد و اصفهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که در کل، دانشگاه‌های دولتی از وضعیت مطلوب‌تری در ابعاد مدیریت دانش نسبت به دانشگاه‌های آزاد برخوردارند. بیشترین شکاف مشاهده شده در دانشگاه‌های آزاد به ابعاد خلق دانش و سازمان یادگیرنده مربوط می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Gap Analysis of Knowledge Management Dimensions in Knowledge Based Organizations

نویسندگان [English]

  • Habib-Allah Doaei 1
  • Jalal Dehghani Sanij 2
1 Member, Faculty of Economic & Administrative Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Management Researcher
چکیده [English]

Knowledge management (km) have become a major issue not only for academics, but also for governments, regulators, enterprises, investors and other stakeholders during the last decade. Although most of the knowledge management and intellectual capital analysis refers to private firms, this growing interest has extended from private organizations to public ones, such as universities and research centers. This latest concern is due to the fact that universities’ main goals are the production and diffusion of knowledge, and their most important investments are in research and human resources. Despite the fact that their main inputs and outputs are basically Components, there are very limited instruments to measure and manage them. Because using fuzzy set theory, since staff perceptions of knowledge management are generally expressed subjectively in vague linguistic terms, thus, this paper tries to apply fuzzy approach to knowledge management in academic institutions and analyses the gap between staff and faculty members expectations and perception. We found that, in generally, public universities have better situation in knowledge management  relative to private universities. It is apparent that the greatest gap in  private universities, are in the knowledge creation and learning organizations dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Strategic gap
  • Higher education institutions
  • Fuzzy logic
 
1- کارنامه حقی، حسن،. نعمت‌ا... اکبری (1383)، "بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران"، فصلنامه پژوهش اقتصادی در ایران، شماره 20، ص 134-115.
2. Beach, R., Muhlemann, A. P., Price, D. H. R., Paterson, A., & Sharp, J. A. (2000), "A Review of Manufacturing Flexibility", European Journal of Operational Research, 122, 41–57.
3. Bontis, N. (2001), "Assessing Knowledge Assets: a Review of the Models Used to Measure Intellectual Capital", International Journal of Management Reviews. 3(1), 41-60.
4. Bordogna, G., Pasi, G. (1993), "A Fuzzy Linguistic Approach Generalising Boolean Information Retrieval: A Model and Its Evaluation", J. Amer. Soc. Inform. Systems, 44, 70–82.
5. Chakraborty, D. (1975), "Optimization in Impressive and Uncertain Environment, Ph.D. Thesis, Dept. of Mathematics", IIT Kharagpur.
6. Chen J., Zhu, Z., & Yuan Xie H. (2004), "Measuring Intellectual Capital: A New Model and Empirical Study". Journal of Intellectual Capital. 5(1), 195-212.
7. Ching-Torng, L. Hero, & Ch. Po-Young, Ch. (2005), "Agility index in the supply chain, Int", J. Production Economics,
8. Degani, R., Bortolan, G. (1998), "The problem Oflinguistic Approximation in Clinical Decision Making, Int. J. Approx. Reasoning, 2, 143–162.
9. Delgado, M., Vila, M.A.,  &Voxman, W. (1998), "On a Canonical Representation of  Fuzzy Numbers", Fuzzy Sets and Systems, 93, 125–135.
10. Denoeux, T., Masson, M. H. & Hébert, P. A. (2005), "Nonparametric Rank-Based Statistics and Significance Tests for Fuzzy Data, Fuzzy Sets and Systems, 153, 1–28.
11. Dyer, J. S., & Sarin, R. K. (1979), "Measurable Multiattribute Value Functions", Operations Research, 39, 810–822.
12. Garcia-Ayuso M. (2003), "Intangibles: Lessons from the Past and a Look into the Future", Journal of Intellectual Capital, 4(4), 597-604.
13. Garnett. Jonathan (2001), "Work based Learning and the Intellectual Capital of Universities and Employers", The Learning Organization. 8(2), 78-81.
14. Gerwin, D., (1993), "Manufacturing Flexibility: A Strategic Perspective", Management Science, 39 (4) 395–410.
15. Gupta, B., Iyer, L. S., Aronson, J. E. (2000), "Knowledge Management: Practices and Challenges", Industrial Management and Data Systems, 100, 1-2.
16. Herrera, F., Herrera-Viedma, E. Verdegay, J. L. (1999), "A Sequential Selection Process in Group Decision Making With Linguistic Assessment", Inform. Sci. 85 , 223–239.
17. Hsiao, W. F., Lin, H. H.,Chang, T. M. (2007), "Fuzzy Consensus Measure on Verbal Opinions", Expert Systems with Applications,
18. Itami, H. (1987), "Mobilizing Invisible Assets", London: Harvard University Press.
19. Kacprzyk, J. (1986), "Group Decision Making With a Fuzzy Linguistic Majority, Fuzzy Sets",
20. Lee, H. & choi, B. (2003), Knowledge Management Enablers, Process & Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination, Journal of Management Information Systems", 20,(1),
21- Lev, B. (2000), "Knowledge Management: Fad or Need?", Research Technology Management, 43 (5), 9-10.
22- Li, J. B., Huang, G. H., Chakma, A., Zeng, G. M. & Liu, L. (2003), "Integrated fuzzy-stochastic modeling of petroleum contamination in subsurface", Energy Sources 25, 547–563.
23. Marr, G. & Schiuma, A. Neely (2002), "Assessing Strategic Knowledge Assets in E-Business", International Journal of Business Performance Management. 4, (2–4), 279–295
24. Proske, F. N. & Puri, M. L. (2002), "Central Limit Theorem for Banach Space Valued Fuzzy Random Variables", Proc. Amer. Math. Soc. 130, 1493-1501.
25. Rooney, D. & Hearn, G. (2002), "The Future Role of Government in Knowledge-Based Economy", Foresight, 4 (6), 23-33.
26. Sallis, Edward. (2002), "Knowledge Management in Education, 3 rd (ed.), London: Kogan Page,.
27. Sanchez, M. Paloma & Elena, Susana (2006), "Intellectual Capital in Universities: Improving Transparency and Internal Management", Journal of Intellectual Capital, 7(4), 529-548.
28. Sanchez, M. Paloma; Castrillo, Rocío; Elena, Susana (2006), "Paper Presented at the International Conference on Science, Technology and Innovation Indicators," History and New Perspectives. Lugano 15-17. November.
29. Schein, E. H. (1988), "Organizational Psychology", NJ:Prentice Hall, Englewood cliffs.
30. Scott, R. W. (1981), "Organizations: Rational, Natural, and Open Systems, London: Prentice Hall, Englewood.
31. Seemann P., De Long D, Stucky S, Guthrie E. (1999), "Building Intangible Assets: A Strategic Frame Work for Investing in Intellectual Capital PAKeM99 Proceedings", The Practical Application Company Ltd.
32. Skyreme D. J. (1998), "Developing a Knowledge Strategy, in Strategy Watcher", Technology Support for Knowledge Management, Mid American Journal of Business, 14-20
33. Tong, M., Bonissone (1980), "A Linguistic Approach to Decision Making With Fuzzy Sets", IEEE Trans. Systems", Man Cybernet, 10, 716–723.
34. Vokurka, R. J., O_Leary-Kelly, S. W. (2000), "A Review of Empirical Research on Manufacturing Flexibility", Journal of Operations Management 18 ,485–501.
35. Wug K. (1999), "Establish, Govern, Renew the Enterprise Knowledge Practices", Schema Press Arlington.
36. Yager, R. R. (1995), "An Approach to Ordinal Decision Making, Int. J. Approx. Reasoning 12, 237–261.
37. Yen, J., & Langari, R. (1999). Fuzzy Logic Intelligence, Control, and Information", NJ: Prentice Hall Publishing Company.
38. Zadeh, L. A. (1975), "The Concept of Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning", Inform. Sci. 8,199–249; 8 , 310–357; 9 , 43–80.