تبیین قابلیت‌های توانمندساز سیستم خبره برای ارتقای تصمیمات راهبردی سازمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیأت علمی دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت

3 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تصمیم‌گیری زیربنای ایجاد سازمان و حرکت، رشد و توسعه آن برای کسب اهداف مشخص در سطوح راهبردی است و بر پایه ادراک، دانش، آگاهی از پیامدها، شناخت محیط و سرعت عمل رهبران و مدیران سازمان صورت می‌گیرد. گستردگی و پیچیدگی فرایند‌های لازم برای تحقق عزم سازمان و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی ضرورت بهره‌مندی سازمان از یک سامانه سیستماتیک و هوشمند تصمیم‌گیری را غیرقابل اجتناب می‌سازد. در این مقاله به بررسی و تبیین قابلیت‌های توانمندساز سیستم خبره و تاثیر آن بر تصمیمات سازمان مورد مطالعه[1] در سطوح استراتژیک می‌پردازد. جامعه آماری تحقیق را 68 نفر از مدیران سازمان در سطوح ارشد و میانی در تعامل با ماهیت محتوایی یک سیستم هوشمند تصمیم‌گیری شکل می‌دهد. تحقیق متضمن فرضیاتی در چارچوب تشخیص ماهیت مسائل سازمان، قدرت ادراک تصمیم‌گیران، شناسایی فرصت‌ها، انتخاب راهکار مناسب و ارزیابی تصمیمات سطوح استراتژیک است که با توجه به ویژگی‌های سیستم خبره، مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. پس از ارائه داده‌ها، تحلیل رفتار آزمودنی‌ها و تبیین نتایج آزمون فرضیه‌ها، راهبرد‌هایی جهت اشاعه سیستم‌های هوشمند در سطوح مدیریت عالی سازمان ارائه می‌شود.[1]. سازمان مورد مطالعه از سازمان‌های وابسته به نهاد ریاست جمهوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation the Expert System’s Capabilities Enablers to Enhance the Strategic Decisions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hamidizadeh 1
  • Mustafa Jafari 2
  • Mohammad Behjati 3
1 Member, Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Faculty Member, Faculty of Industrial Engineering, Science & Tecnology University, Tehran, Iran
3 Ph.D of Strategic Management, Supreme National Defence University, Islamic Republic of Iran
چکیده [English]

Decision making is a backbone to establish the organizations and direct them to do the best activities and development functions to reach the known strategic goals. Strategic goals are based on managers’ intuition and his knowledge characteristics to recognize and forecast its impacts. These expectations depend on environment scanning. The scope and the levels of organizational processes need to have an efficient strategic decision making system (SDM) based on heuristic and systematic frameworks. The other  aim is to survey the capabilities of enables of an expert system to enhance the SDM processes. Thus, the governmental organization selected as a population with 68 of its managers on strategic and tactics levels. The research has seven hypotheses. These hypotheses have following key variables: recognize of organizational problem nature, intuition capabilities of decision makers, opportunities, selecting appropriate alternatives and evaluating the SD levels. These types of characteristics of variables set to study and test by expert system. After data analysis and testing hypotheses, interpreting the findings to design and utilize the heuristic system for strategic management levels about the research goal organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic decisions
  • Capabilities recognizable core
  • Oriented-expert system constructs
1. الهی، شعبان و رجب‌زاده، علی (1385)، "سیستم‌های خبره، الگوی هوشمند تصمیم‌گیری"، چاپ اول، تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
2. جوادکار، دبیلو. اس. (1382)، "سیستمهای اطلاعات مدیریت"، ترجمة احمد سرداری، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
3. حمیدی‌زاده، محمد رضا (1387)، "تصمیم‌گیری نوین"، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
4. داونپورت، تامسن اچ؛ و لارنس پروساک (1379)، مدیریت دانش، ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران: نشر ساپکو.
5. رادینگ، آلن (1383)، "مدیریت دانش"، ترجمة محمد حسین لطیفی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
6. رضاییان، علی (1386)، "مبانی و سازمان مدیریت"، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
7. صرافی‌زاده، اصغر (1383 )، "فن‌آوری اطلاعات در سازمان"، چاپ اول، تهران: انتشارات میر.
8. کلارک، استیو (1382)، "مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی: رهیافتی جامع"، ترجمه سید محمد اعرابی، داود ایزدی، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
9. گریفین، مورهد (1377)، "رفتار سازمانی"، ترجمة سید مهدی الوانی و غلام‌رضا معمارزاده، چاپ سوم، تهران: انتشارات مروارید.
10. لیبو ویتز، جی (1384)، مدیریت دانش، "آموزه‌هایی از مهندسی دانش، ترجمة محمد حسن زاده، چاپ اول، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
11. Adedeji, Bodunde Badiru, John, Cheung (2002), "Fuzzy Engineering Expert Systems with Neural Network Applications",New York, NY: john Wiley & Sonse.
12. Blecker, J. et al. (2007), "Information and Management Systems for Product Customization", Boston: Springer Science.
13. Drucker, Peter F. (2007), "Management: Tasks, Responsibilities, Practices", New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.