سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت‌های هولدینگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

چکیده

موضوع کنترل استراتژیک، به خودی خود پیچیده است و این موضوع در شرکت‌های هولدینگ دارای پیچیدگی مضاعف است. تحقیقات پیشین، دو متغیر رسمیت و تعداد معیار عملکرد (شفافیت) در کنترل استراتژیک اعمال شده توسط ستاد مرکزی در شرکت‌های هولدینگ را به صورت نظری مورد توجه قرار داده‌اند. در این تحقیق سعی شد تا با جمع آوری اطلاعات از شرکت‌های هولدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و بهبودهای لازم ارائه شود. گرچه آزمون‌های انجام شده، ارتباط بین رسمیت و تعداد معیارهای ارزیابی به کار گرفته شده در کنترل استراتژیک را با عملکرد بلند مدت شرکت‌های نمونه تحقیق، تایید نکرده است، اما ترکیب این دو متغیر و ارائه چهار گونه برای کنترل استراتژیک، موجبات اندکی بهبود را در برقراری رابطه بین گونه‌های کنترل استراتژیک و عملکرد بلند مدت شرکت‌های هولدینگ فراهم آورد. آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که در شرکت‌های نمونه، شرکت‌هایی از عملکرد بالاتر برخوردار بوده‌اند که از گونه کنترل رسمی بر مبنای تعداد معیار کم‌تر استفاده کرده‌اند. به علاوه، یافته‌های تحقیق مبین آن است که هر شرکت هولدینگ باید به تناسب نوع تدوین و اجرای استراتژیک خود، از یکی از استراتژی‌های کنترل استراتژیک استفاده نماید و هماهنگی بیشتر بین این سه مرحله بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک پیشنهاد شده، در یک شرکت، به بهبود عملکرد بلند مدت آن شرکت منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Strategic Control Style and Performance of Holding Companies

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad A’arabi 1
 • Seyyed Kazem Chavoshi 2
1 Faculty Member, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Faculty Member, Faculty of Management, Research Center of Humanistic & Social Studies, Jahad Daneshghahi Tehran, Iran
چکیده [English]

Strategic control is a vague subject itself, and has a more vagueness in multi-divisional and holding companies. Earlier researches have introduced formality and preciseness (Amount of Performance Evaluation Criteria) of the process of strategic control in HQ of Holding Companies. We tried to test correlation between these two dimensions and performance of holding companies listed in Tehran Stock Exchange. ROI and M2 were used to show the level of performance and a questionnaire was prepared to determine the strategic management style of each company. MANOVA Test showed no significant correlation between formality or preciseness and the performance. A combination of formality and preciseness that made four strategic control styles resulted in a significant correlation between performance and just formal with lower amount of performance criteria style. This correlation for other styles was insignificant. The main contribution of this study is to present an integrated model of strategic management so that the alignment of Strategic Formulation, Implementation and Control based on strategic referent points causes better performance level. Our findings completely Support this hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic control
 • Holding company
 • Strategic formulation
 • Strategic implementation
 • Strategic alignment
 1.  

  1. اعرابی، سید محمد (1385)، "تئوری سازمان و مدیریت"، جزوه درسی، دوره دکترای مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
  2. بانک اطلاعات تدبیر پرداز، نصب شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.
  3. بانک اطلاعات صورت‌های مالی و گزارش حسابرس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (86-1382)، تهیه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.
  4. دیوید، فرد آر (1387)، "مدیریت استراتژیک"، ترجمة علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ هشتم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  5. رابینز، استیفن پی(1386)، "مبانی مدیریت"، ترجمة سید محمد اعرابی و محمد علی حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد، چاپ چهارم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  6. راعی، رضا و تلنگی، احمد (1383)، "مدیریت سرمایه‌گذاری"، تهران: انتشارات سمت.
  7. راعی، رضا و سعیدی، علی (1385)، "مبانی مهندسی مالی"، تهران: انتشارات سمت.
  8. دانایی فرد، حسن و همکاران (1387)، "روش تحقیق کمی در مدیریت"، تهران: انتشارات صفار.
  9. کویین، جیمز برایان، مینتز برگ، هنری و جیمز، رابرت ام (1382)، "مدیریت استراتژیک"، ترجمة محمد صائبی، چاپ سوم، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
  10. گزارش‌های عملکرد سالانه بورس تهران(1385-1381)، تهیه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.
  11. لورنژ، پیتر، اسکات، مورتن و گوشال، مایکل اف (1385)، "کنترل استراتژیک"، ترجمة سید محمد اعرابی و محمد حکاک، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  12. مینتزبرگ، هنری و دیگران (1384)، "جنگل استراتژی (سیری در استراتژی)، ترجمة محمود احمدپور داریانی، تهران: شرکت پردیس 57.
  13. هانگر، جی. دیوید(1387)، "مبانی مدیریت استراتژیک"، ترجمة سید محمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ چهارم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  14 -Feigner, M. K.(1990), "Towards a Descriptive Theory of Strategic Control, UMI Dissertation Service, a Bell & Howell Company, Ann Arbor Michigan.

  15 -Goold, M. and Quinn, J. J. (1993), "Strategic Control: Establishing Milestones for Long-term Performance", Addison Wesley.

  16 -Muralidharan, Raman (2004), "A frame Work for Designing Strategy Content Controls", International Journal of Productivity and Performance Management; 53, (7), 590- .

  17 -Pearce II, John A. & Robinson, JR., Richard B.(2005), "Strategic Management: Formulation, Implementation and Control", 7thed., Homewood, IL: Richard D. Irwin.

  18 -Venkatraman N. and Henderson, J. C. (1999), "Strategic Alignment: Leveraging Information Technology for Transforming organizations", IBM System Journal, 32, (1).