تدوین راهبرد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بستر تجارت جهانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با در نظر داشتن این واقعیت که بهبود چرخۀ اقتصادی کشور، در گرو رشد اقتصادی شرکت‌های کوچک و متوسط آن کشور است، توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در این بخش و نیز تدوین راهبردی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این شرکت‌ها، می‌تواند به‌عنوان محرک مؤثری در این عرصه قلمداد گردد. این برنامه‌ریزی و تدوین راهبرد به شناسایی 14 عامل مؤثر در این پژوهش و اولویت‌بندی آن‌ها منجر می‌شود. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه‌های استاندارد در نرم‌افزار SPSS و از طریق آزمون فریدمن و با تحلیل‌های رگرسیونی به اطلاعاتی با ترتیب اولویت آن‌ها، جهت ارزیابی و تفسیر تبدیل‌شده است؛ که از این میان تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آن از اولویت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a Strategy to Attract Foreign Direct Investment in the Context of Global Trade

نویسندگان [English]

  • Parivash Zahedi Tehrani
  • Ebrahim Vakil Yazdi
  • Fatemeh KhajehFini
SHahid Beheshti University
چکیده [English]

The perception of this fact that improving the economic cycle, is required to the economic growth of the small and medium enterprises in the countries, Therefore, the importance of investment in this sector and develop a strategy to attract foreign direct investment in these companies can be the effective stimulus in this area. Hence the research ahead deals with the planning and strategy development for identifying and ranking 14 effective factors. To analyze the obtained data SPSS and for ranking the factors Friedman test has been used. Among these back, guarantee profits, capital, preventing the confiscation, and nationalization are the most important priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium-sized Enterprises
  • Foreign Direct Investment
  • The Computer Industry Related Activities
 
1. اخوی، محمد و همکاران (1389). تقویت رقابت­پذیری بنگاه­های کوچک و متوسط در عصر جهانی‌شدن، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، تهران.
2. جعفر پور، وحید (1386). سرمایه­گذاری شرکت‌های چندملیتی در ایران، سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، www.mefa.gov.ir
3. راعی، رضا. فاضلیان، سید محسن (1391). بررسی و عرضه مدل رابطه بین ریسک کشوری و جذب سرمایه­گذاری خارجی در کشورهای درحال‌توسعه (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران)، اندیشه مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره 2، (98-63).
4. شاه­آبادی، ابوالفضل. صادقی، حامد (1391). بررسی نقش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و واردات بر عملکرد صادرات کشورهای گروه D8. بررسی­های بازرگانی، شماره 54. 83-64.
5. طالعی فر، رضا. حاتمی نسب، سید حسن. تابستان 90، بررسی چالش­های توسعه محصول جدید در بنگاه­های کوچک و متوسط، مجله رشد فناوری، شماره 7. (44-3 4).
6. قدسی پور، سید حسن، (1381). "مباحثی در تصمیم­گیری چند معیاره"، انتشارات دانشگاه امیرکبیر، چاپ سوم، تهران.
7. کی مرام، فرید. اسحق­زاده، نیره. (1381). نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران و راهکارهای توسعه و ارتقاء این صنایع. مجموعه مقالات اولین اجلاس بین­المللی.
8. مهرگان، محمدرضا (1383). پژوهش عملیاتی پیشرفته، انتشارات کتاب دانشگاهی، چاپ اول، تهران.
9. مهرگان، نادر. دهقان پور، محمدرضا (1390). تأثیر تحقیق و توسعه و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر در ایران (86-1360)، پژوهش و توسعه مدیریت، شماره 4، 79-59
10. Sharifi-Renani, Hosein. & Mirfatah, Maryam )2012). The Impact of Exchange Rate Volatility on Foreign Direct Investment in Iran, the International Conference on Applied Economics (ICOAE). 365–373, Uppsala, Sweden.
12. Filofteia Tutunea, Mihaela. Veronica Rus, Rozalia (2012). Business Intelligence Solutions for SME’s. International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, October 24th, Petru Major University of Tirgu-Mures, Romania. 865_870.
13. Sadeghi, Arash. Sepehri Rad, Ramin. Sadeghi, Arash. (2012). Developing a Fuzzy Group AHP Model for Prioritizing the Factors Affecting Success of High-Tech SME's in Iran: A Case Study. 957_961.
14.Mohajerani, Ali. Baptista, João. Nandhakumar, Joe. (2014). Exploring the role of social media in importing logics across social contexts: The case of IT SMEs in Iran. Technological Forecasting and Social Change press.
15. www.unctad.org
16. www.tpo.ir