برساخت انواع الگوهای هویتی در روند جهانی‌شدن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

     پژوهش حاضر به شناسایی و فهم انواع مواجهه‌ جوانان ایرانی با جهانی‌شدن در زندگی‌ روزمره می‌­پردازد. این پژوهش در قالب رویکردی تفسیری، روش‌شناسی کیفی و روش مردم‌نگارانه از طریق ابزارهای مصاحبه‌ عمیق با 28 جوان 18 تا 35 ساله‌ تهرانی، مشاهده 4 گروه خرده‌ فرهنگ جوان‌، جمع­آوری اسناد، در متن زندگی‌ روزمره به جمع‌آوری داده‌هایی در مورد الگوهای مصرفی- هویتی و توجیهات معنایی آن از جانب کنش‌گران اقدام کرده است. این داده‌ها با روشی ترکیبی مشتمل بر کدگذاری موضوعی، تحلیل گفت‌­وگو، تحلیل اسنادی، در کنار تحلیل کیفی محتوا، ضمن توصیف شرایط انضمامی، به پنج سنخ کلی، تجربه ‌محلی‌گرایانه (خاص‌گرایی) در قالب تجربه‌ ‌رد امر جهانی بر مبنای منابع محلی و همچنین، انواع تجربه‌ جهانی- محلی‌گرایی (عام‌گرایی) در چارچوب چهار مواجهه‌ انفعالی، التقاطی، ابداعی و چند‌گانه با امر جهانی به‌­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction of Identity Patterns in the Process of Globalization

نویسنده [English]

  • Abbas Jong
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

In a cultural approach, we can say globalization is the process of increasing intensity of time and space by which people in the world and as informed in the global world are integrated and have new information. This study with an Interpretive approach, applied qualitative methodology and ethnomethodology method and a deep interview was performed with 28 Youth aged 18-35 years from Tehran, 4 groups of youth subculture, document collection were performed in the everyday life and consumption-identity models and relevant justifications were also evaluated by the experts. The collected data was achieved in the form of combined method ranging from subject coding, dialogue analysis, document analysis, qualitative content analysis and besides description of additional conditions, five general aspects, local (particularism) experience in the form of experience of rejecting global issue based on local sources and different types of global- universalism were evaluated based on four approaches of passive, eclectic, innovative and multiple with globalization issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Encounter
  • Everyday Life
  • Identity
  • Consumption
  • Local Experience
  • Universal-global Experience
 
1. استوری، جان (1389). مطالعات فرهنگی درباره‌ فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، تهران: آگه.
2. ایمان، محمد تقی (1391). فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
3. بنت، اندی (1386). فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه: حسن چاوشیان،لیلا جوافشانی، تهران: اختران.
4. تاملینسون، جان (1381). جهانی‌شدن و فرهنگ، ترجمه: محسن حکیمی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
5. جنکینز، ریچارد (1392). پی یر بوردیو، ترجمه: حسن چاوشیان، لیلا جوافشانی، تهران: نشر نی
6. رابرتسون، رونالد (1382). جهانی‌شدن: تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه: کمال پولادی، تهران: ثالث.
7. رحمت‌آبادی، الهام (1386). شالوده‌ هویت اجتماعی در مدرنیته‌ متأخر، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
8. ذکایی، سعید (1386). تحول الگوهای سبک ‌زندگی جوانان در ایران،‌ در ‌الگوهای سبک زندگی ایرانیان،‌ تهران:‌ پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
9. سلیمی، حسین (1391). نظریه‌های گوناگون درباره جهانی‌شدن، تهران: سمت
10. شالچی، وحید (1387). سبک زندگی جوانان کافی‌شاپ، وحید شالچی، 1387، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،  دوره 1 , شماره 1 (پیاپی 1).
11. شهابی، محمود (1382). جهانی‌شدن جوانی، خرده فرهنگهای جوانان در عصر جهانی شدن، مطالعات جوانان، سال اول شماره 5.
12. فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی، تهران: صبح صادق.
13. کاظمی، عباس (1392). پرسه‌زنی و زندگی‌روزمره‌ ایرانی، تهران: فرهنگ جاوید.
14. گراسبرگ، لارنس (1386). مطالعات فرهنگی‌، در جهان‌های نو، ترجمه‌ فردین علیخواه، در مطالعات فرهنگی: دیدگاه‌ها و مناقشات، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
15. گیدنز، آنتونی (1390). پیامدهای مدرنیت، ترجمه‌ محسن ثلاثی، تهران نشر مرکز.
16. گیدنز، آنتونی (1392). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
17. گل‌محمدی، احمد (1392). جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت، تهران: نشر نی.
18. محمدپور، احمد (1389). ضد روش: منطق و طرح در روش شناسی کیفی، تهران: جامعه‌شناسان.
19. هاروی، دیوید (1393). وضعیت پسامدرنیته: تحقیق در خواستگاههای تحول فرهنگی، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر پژواک.
20. هال، استیوارت (1388). بومی و جهانی: جهانی‌شدن و قومیت، ترجمه‌ بهزاد برکت، در مجموعه مقالات جهانی‌شدن، ارغنون شماره‌ی 24، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
21. Albrow, m. and king (1990). Globalization, knowledge, and society, London: Sage
22. Albrow, m (1996). The global age, Cambridge: Polity press
23. Appadurai, A (1990). Disjuncture and difference in the Global cultural economy, in Featherstone, M. (ed) Global culture: nationalism, globalization and modernity: a Theory, culture & society special issue. London: sage.
24. Barber, b. (1995). Jihad vs. Mc World, NY: Ballantine Books.
25. Bhabha, H. K (1991). The Location of Culture, London: Routledge Classics.
26. Castells, Manuel (1996). The rise of the network society. Cambridge, Mass.: Blackwell Publishers.
27. Featherstone, Mike. (1990). Global culture: nationalism, globalization and modernity: a Theory, culture & society special issue. London: sage.
28. Hannerz, Ulf (1990). Cosmopolitans and Locals in World culture, in Global Culture, London: sage.
29. Kellner, d (1992). Popular culture and the construction of postmodern identity, in lash (ed), Modernity and post modernity: sage.
30. Lechner, Frank J. (2005). Globalization in Encyclopedia of Social Theory, edited by G. Ritzer: 1, 365-368.
31. Lull, L. (1995). Media, Communication, Culture: A Global Approach, Polity Press/Columbia University Press.
32. Pieterse, J (2000). Globalization as hybridization, in Lechner and Boli (eds) The Glibalization reader.
33. Ray, larry (2007). Globalization and everyday life, London: Routledge.
34. Scott, S (2009). Making sense of everyday life, Cambridge: Polity press.
35. Urry, J (2003). Global Complexity, Cambridge: Polity
36. Thompson, G (1999). Introduction: Situating Globalization, International Social science Journal 51, 2: 139-52.
37. Waters, Malcolm. (2001). Globalization. Pp. xix, 247 p. London; New York: Routledge journal.