الگوی فرآیندی ارتقای عملکرد مالی شرکت بر اساس تولید به‌شصهنگام، چابکی و مدیریت کیفیت جامع

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     هدف این پژوهش طراحی الگوی فرآیندی ارتقای عملکرد مالی شرکت بر اساس تولید به ­هنگام، چابکی و مدیریت کیفیت جامع است؛ بنابراین، برای دستیابی به این هدف تأثیر به­ کارگیری سیستم تولید به ­هنگام، مدیریت کیفیت جامع، چابکی سازمان و لجستیک بر عملکرد مالی سازمان­های تولیدکننده استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌­های مورد نیاز از مدیران مالی و عملیاتی 123 شرکت تولیدکننده مستقر در استان خوزستان جمع‌آوری شده است. مدل این پژوهش، شامل شش متغیر سیستم تولید به ­هنگام، عملکرد عملیاتی، مدیریت کیفیت جامع، عملکرد لجستیک، چابکی سازمان و عملکرد مالی است. این مدل از طریق معادلات ساختاری ارزیابی شده و برای بررسی و تحلیل داده‌ها از دو نرم‌افزار SPSS 18  و  Lisrel 8.50 استفاده شده است. نتایج این بررسی و تحلیل نشان داد که سیستم تولید به­ هنگام بر عملکرد مالی و مدیریت کیفیت جامع تأثیر چشم‌­گیری دارد؛ اما بر عملکرد عملیاتی تأثیری ندارد. به­علاوه، یافته‌ها حاکی از آن بود که مدیریت کیفیت جامع بر چابکی سازمان و عملکرد عملیاتی تأثیر دارد و نیز عملکرد عملیاتی و چابکی سازمان بر عملکرد لجستیک تأثیر دارد و در نهایت، عملکرد لجستیک نیز بر عملکرد مالی تأثیر چشم‌گیری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elevated Process Model of Financial Performance on the Basis of Just In Time, Agile and Total Quality Management

نویسندگان [English]

  • Belghis Bavarsad
  • Somayeh Ganjali
  • Farajallah Rahimi
  • Ali Mehrabi
Shahid Chamran University
چکیده [English]

The aim of this research is designing the elevated process model of financial performance on the basis of Just In Time, agile and total quality management. Therefore, to approach this purpose we are investigating the impact of Just In Time on financial performance of the large manufacturing companies of Khuzestan province. This research model included Just In Time production the independent variable and total quality management, operational performance and logistics performance are intermediate variables and financial performance is independent variable which influenced by production and logistics performance. The total population of the study includes the large manufacturing companies of Khuzestan province that according to statistics of the General Directorate of Industries and Mines Khuzestan in 1390, 180 companies have been introduced. The population size is 180, with using the formula 123 companies chose randomly. In this study data collected from financial, operations and production managers. Using a structural equation model to demonstrate the hypotheses. For analyzes the data SPSS software and LISREL was used. The analysis results showed that the just in time production system has the significant positive impact on financial performance and total quality management. But just in time production has no impact on operation performance and this hypothesis rejected. And total quality management has significant positive impact on agile and operation performance. Operation performance has significant positive impact on logistic performance. Logistic performance has significant positive impact on financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Just In Time
  • Agile
  • TQM
  • Logistic
  • Financial Performance
 
1. ترابی، ش. (1391). تولید به‌هنگام. نشریه علمی، فنی و تخصصی چدن و فولاد. شماره 6، 49-45.
2. خانلری، ا. و سبزه‌علی، ر. (1393). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‌های صنعتی گلپایگان. مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 4، 790-773.
3. خدادحسینی، س.ح.؛ فتحی، شعبان، الهه (1385). طراحی الگوی تأثیر فناوری اطلاعات بر سنجه‌های عملکرد مالی با رویکرد فرا تحلیلی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 46، 83-61.
4. خنیفر، ح. و حیدرنیا، ز. (1385). رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات. فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره 14، 116-87.
5. رحمانی نوروزآباد، س. و رستمی نوروزآباد، م. (1393). بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری در شرکت‌های تولیدی شهرستان سنندج. مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 3، 481-461.
6. زنجیرچی، س. م.؛ مروتی شریف‌آبادی، ع. و خاکی اردکانی، م. (1393). مدل‌سازی سیستم تولید چابک با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال دوازدهم، شماره 32، 19-1.
7. سلیمانی سه‌دهی، م. (1392). ایران، هاب لجستیکی بین‌المللی، ماهنامه علمی – تخصصی لجستیک و زنجیره تأمین. سال دوم، شماره 16، 38-1.
8. طالبی، ک.؛ داوری، ع. و تقوی، ن.س. (1393). شناسایی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد مالی و غیر مالی (مورد مطالعه: شرکت فناب). توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 4، 651-635.
9. فارسیجانی، ح.؛ مالمیر، ر. و حمزه‌ای، ا. (1389). بررسی و ارزیابی اجرای سیستم تولید موقع با استفاده از تکنیک (ANP) یک شرکت تولیدی در صنعت چاپ. پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 14، شماره 4، 183-165.
10. گلچین‌پور، م. (1394). ارزیابی و سنجش سطح چابکی در صنعت نفت و گاز کشور. ماهنامه علمی – ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 124، 27-23.
11. مهدوی‌خو، م و محمودترابی، م. (1394). بررسی تأثیر اجزاء سرمایه فکری بر ابعادعملکرد مالی. دوفصلنامه حسابداری دولتی، سال اول، شماره 2، 92-83.
12. مهربان، ا. ر.؛ مژدهی، ن. و جلالی، ع. ا. (1386). لجستیک الکترونی و نقش آن در مدیریت زنجیره تأمین. نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت زنجیره تأمین و سیستم‌های اطلاعات، تهران.
13. Adams, M. E., Day, G. S. & Dougherty, D. (1998). Enhancing new product development performance an organizational learning perspective. Journal of Product Innovation Management, 15: 403-422.
14. Almajali, A., Alamro, S. and Al-Soub, Y., (2012). Factors affecting the financial performance of Jordanian insurance companies listed at Amman stock exchange. Journal of Management Research, 4(2), 266-289.
15. Chuan Hu, W., Lai, M. C. & Huang H. C. (2009). Rating the relative efficiency of financial holding companies in an emerging economy: a multiple DEA approach, Expert Systems with Applications, 36, 5592–5599.
16. Fullerton R. R. & McWatters, C. S. (2001). The production performance benefits from JIT implementation; Journal of Operations Management, 19. 81-96.
17. Fullerton, R.R.; McWatters, C.S.; Fawson, C. (2003). An examination of the relationships between JIT and financial performance. 21(4), 383-404.
18. Green, K. W., Whitten, D. & Inman, R. A. (2008). TheIimpact of Logistics Performance on Organizatiol Performance in a Supply Chain Context, Supply Chain Management: An International Journal, 13(4), 317 –327.
19. Gurnani, H. (1999). pitfalls in total quality management implementation: the case of a Hongkong company. Total quality management, 10(2), 209- 228.
20. Haghighi, M., Gharleghi, A. & Mir asadi, S., (2011). Examine the relationship between characteristics of the organizations mission statement and organizational performance. Journal of Change Management, 7(4), 54-63.
21. Hashmi, K. (2005). Intoduction and implementation of total quality management (TQM). Total Quality Management, 1-4.
22. Inman, R. A.,  Sale, R. S.,  Green Jr. K. W. & Whitten, D. (2011). Agile manufacturing: Relation to JIT, operational performance and firm performance. Journal of Operations Management 29, 343–355.
23. Jin-Hai L., Anderson A.R., Harrison, R.T. (2003).The evolution of agile manufacturing.Business Process Management Journal. 9(2). 170-89.
24. Kannan, V. R. & Tan. K. C. (2005). Just in time, total qualitymanagement, and supplychain management: understanding their linkages and impact on business performance. The International Journal of Management Science, 33, 153 – 162.
25. Kaplan, Robert S-Norton, David P. (1996). Using The Balanced Scorecard as a strategic Management system. Harvard Business Review, 75-85.
26. Maiga, A. S. & Jacobs, F. A. (2009). JIT performance effects: A research note. V.R. Kannan, K.C. Tan / Omega 33 (2005) 153 – 162.
27. Obamiro, J. K. (2009). Exploring the Relationships between Just-In-Time Technique and Manufacturing Performance: Empirical Evidence from Selected Nigerian Firms. Economic, social, political and cultural problems of the future society, 10, 165-176.
28. Sahney, S.; Banwet, D.K.; Karunes, S. (2004). A SERVQUAL and QFD approach to total quality education:, A student perspective. International Journal of Productivity and Performance Management, 53(2), 143-166.
29. Salehi, M., Alipour, M. & Ramazani, M. (2010). Impact of JIT on Firms Financial Performance Some Iranian Evidence. Global Journal of Management and Business Research, 10, 21-29.
30. Shah, R. and Ward, P.T. (2003). Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance, Journal of Operations Management, 21(2), 129-49.
31. Sharp J. M., Irani Z., Desai S. (1999). Working towards agile manufacturing in the UK industry.IJOPE. 62(1-2). 155-169.
32. Zelbst, P. J., Green, K. W., Roger D. Abshire, Sower, V. E. (2010). Relationships among market orientation, JIT, TQM, and agility, Industrial Management & Data Systems, 110. 637 – 658.