نگرشی راهبردی بر نقش کشور مبدأ و ملی‌گرایی بر اعتماد و نگرش مصرف‌کننده ایرانی در صنعت لوازم خانگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

     ورود به بازارهای بین‌المللی، یکی از تصمیم­‌های راهبردی می‌باشد که لازم است سازمان‌ها در سطوح کل شرکت و واحد سازمانی راهبردی به آن توجه کنند. یکی از این شیوه‌های ورود، صادارات است. هدف اصلی پژوهش، بررسی رابطه بین شهرت ناشی از کشور مبدأ، ملی‌گرایی، اعتماد و نگرش مصرف‌کننده می‌باشد. جهت حصول به این مهم، شش فرضیه تنظیم و تعداد 400 نفر از خریداران ایرانی، به­ عنوان نمونه، به ­صورت در دسترس، انتخاب و بررسی شدند. نتایج نشان می‌دهد که شهرت ناشی از کشور مبدأ باعث ایجاد اعتماد در ‌بازار بین‌المللی می‌شود و به ­صورت مستقیم بر نگرش مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد. همچنین، بررسی حاضر بیانگر آن است که ملی‌گرایی با اعتماد و نگرش مصرف‌کننده رابطه مستقیم دارد. به ­علاوه، مصرف‌کنندگان ایرانی نگرش مثبتی نسبت به لوازم خانگی دارند که برچسب «ساخت کشور کره» بر آنها نصب شده است. بر عکس، نگرش مثبتی نسبت به لوازم خانگی که برچسب «ساخت کشور ایران» بر آنها نصب شده است، ندارند. امید است دستاوردهای این مطالعه بتواند به سازمان‌ها و گروه‌های ذی­نفع کشور کمک کند تا نه تنها اقدام به تولید محصولات ایرانی به صورت رقابت‌آمیز کنند؛ بلکه، به راه‌های ورود به بازارهای بین‌المللی، از قبیل صادرات، اعطای لیسانس و غیره، به­ صورتی راهبردی نیز بیندیشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Strategic Glance on the Role of Country-of-Origin and Ethnocentrism on Trust and Attitude of Iranian Consumers in Appliance Market

نویسنده [English]

  • Abolfazl Tajzadeh Namin
Allame Tabatabaee University
چکیده [English]

Market entry modes, are one of the strategic decisions that the firms should consider them, either at the corporate or at the business unit levels. One of these entry modes is export. The aim of this study is analyzing and evaluating the relationship between reputation, ethnocentrism, trust and consumer attitude. To achieve this, six hypothesis were adjusted and 400 of Iranian buyers, were selected and investigated, as convenience as the sample size. The results of the study show that the reputation of firms from the country–of-origin helps to create trust in international markets and directly impacts consumer attitude. In addition, the current investigation identified the direct effect of ethnocentrism on trust and attitude. Iranian consumers have positive attitudes towards appliances labeled "Made in Korea". In contrast, they do not have positive attitudes towards appliances labeled "Made in Iran".It is hoped that the outcomes of this study can help the firms and stakeholders in our country Iran, not only to produce the Iranian products in a competitive manner but also to think about international market entry modes, such as export, licensing and etc., in a strategic way
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appliances
  • Country-of-origin
  • Reputation
  • Firm
  • Ethnocentrism
  • Trust
  • Consumer Attitude
 
1. خورشیدی، غلامحسین؛ عارفی، اصغر؛ فیاضی، علی (1389). برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره‌ای، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۱:۷۷–۹۳.
2. سبحانی­فرد، یاسر؛ اخوان، خرازیان، مریم؛ محمد زمانی، مجید؛ انصاری، امین (۱۳۹۱). ارزیابی راهبردهای برند لوازم خانگی داخلی و خارجی از دید مشتریان ایرانی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره ۱۸:۹۷– ۱۱۲.
3. Anderson, E., and Weitz, B. (1992). The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distribution Channels. Journal of Marketing Research, 29(1), 18-34.
4. Bilkey, W.J., and Nes, E. (1982). Country-of-origin effects on product evaluations. Journal of International Business Studies, 13(1), 89-99.
5. Bohner.G., Wanke, M. (2002). Attitudes and Attitude change. New York: Psychology press.
6. Chantal , A. (2007). Global Consumer Behavior: Wiley-ISTE I Ltd.
7. Chattalas, M., Kramer, T., and Takada, H. (2008). The Impact of National Sterotypes on the Country of Origin Effect. International Marketing Reviews, 25(1), 54-74.
8. Chisik, R. (2003).Export industry policy and reputational comparative advantage. Journal of International Economics, 59(2), 423-451.
9. Dunn and Schweitzer, M.E. (2005). Feeling and Believing: The Influence of Emotion on Trust. Journal of Personality and Social Psychology, 88(5), 736-748.
10. Habersam, M., and Piber, M. (2003). Exploring intellectual capital in hospitals: two qualitative case studies in Italy and Austria. European Accounting Review, 12(4), 753-779.
11. Hawkins, D. I., Best, R. J., Coney, K. A. (2004).Consumer Behavior: Building Market Strategy: McGraw-Hill/Irwin.
12. Hellriegel, D., Jackson, S.E., and Slocum, J.W. (1999). Management. Cincinnati: South-Western College.
13. Herbig, P., and Milewicz, J. (1995). The Relationship of Reputation and Credibility to Brand Success. Journal of Consumer Marketing, 12(4), 5-10.
14. Jime´nez, N. H., & Martı´n, S. San. (2012). Emerging Markets Commerce: The Role of Country-of-Origin and Animosity in Purchase Intention. International Journal of Business and Management, 7(17).
15. Jime´nez, N. H., and Martı´n, S. (2010). The Role of Country-of-Origin, Ethnocentrism and Animosity in Promoting Consumer Trust. The Moderating Role of Familiarity. International Business Review, doi:10.1016/j.ibusrev.2009.10.001.
16. Koubaa, Y.(2008.Country of Origin, Brand Image Perception, and Brand Image Structure. Asia Pacific Journal of Marketing and Logestics, 20(2), 139-155.
17. Michaelis, M., Woisetschläger, D.M., Backhaus, C., and Ahlert., D. (2008). The Effects of Country-of-Origin and Corporate Reputation on Initial Trust. An Experimental Evaluation of the Perception of Polish Consumers. International Marketing Review, 25, 404-422.
18. Michaelis, M., Woisetschlager, D.M., Backhaus, C., Ahlert, D. (2008). The Effect of Country of Origin and Corporate Reputation on Initial trust, an Experimental Valuation of the Perception of the Polish Consumers. International marketing review, 25(4), 404-422.
19. Parkvithee, N., & Miranda, M. J. (2012). The interaction effect of country-of-origin, brand equity and purchase involvement on consumer purchase intentions of clothing labels. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24(1), 7-22.
20. Shankarmahesh, M. N. (2006). Consumer Ethnocentrism: an Integrative Review of Its Antecedents and Consequences. International Marketing Review, 23(2), 146-172.
21. Sumner, G. W. (1906). Folkways: The Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals, NY: Ginn and Co.
22. Teo P.C., Mohamad O., Ramayah T. (2011). Testing the Dimensionality of Consumer Ethnocentrism Scale (CETSCALE) Among Young Malaysian Consumer Market Segment. African Journal of Business management, 5(7), 2805-2816.
23. Tseng, Ya. F., and Wang, Tsung-Li. (2011). A Study of the Effect on Trust and Attitude with Online Shopping. International Journal of Digital Society (IJDS), 2(2).
24. Wang, J., Wang, Z.(2007).The Political Symbolism of Business. Journal of Communication Management, 11.
25. Wang, L.C., and Chen, X.Z. (2004). Consumer Ethnocentrism and Willingness to Buy Domestic Products in a Developing Country Setting: Testing Moderating Effects. Journal of Consumer Marketing, 21(6), 391-400.
26. Yasin,N., Mohad.N., and Mohamad,O. (2007).Does Image of Country –of –Origin Matter to Brand Equity? Journal of Product & Brand Management, 16(1), 38-48.