رهیافت راهبردی تجدید‌‌ حیات شهری فرهنگ محور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     ضرورت پاسخگویی نرمش‌پذیر به اثرات فرآیند‌های جهانی‌­شدن بر اقتصاد شهرها و نیاز به رویارویی با مشکلات شهری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، سبب توجه به«فرهنگ» به­‌عنوان ابزاری نوین در فرآیند «تجدید‌حیات شهری» برای مقابله با جنبه‌های افت شهری شده است؛ اما مداخله در نواحی دچار افت شهری در ایران، اغلب بدون توجه لازم به هویت و ظرفیت‌های فرهنگی انجام شده و در موارد بسیار، حتی به تضعیف آنها منجر شده است. هدف این مقاله، پیشنهاد چارچوبی برای رویارویی یکپارچه با جنبه‌های افت شهری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی است. به این منظور، از راه رتبه‌­بندی شدت افت شهری با روش آماری تحلیل عاملی، چهار محله در منطقه 6 شهر تهران به‌­عنوان نمونه موردی انتخاب شده‌­اند. پس از اثبات فرضیه معناداری ارتباط میان فرهنگ و ابعاد تجدید حیات شهری در این محله‌­ها با استفاده از آماره خی­دو، با به­کارگیری فن تحلیل عرصه‌های تصمیم­گیری مرتبط، به تولید و گزینش مسیرهای عمل گزینه هدایت‌گر تجدید ‌حیات شهری پرداخته شده است. دستاورد این مقاله، به‌­کارگیری چارچوبی برای یکپارچه­‌کردن فرهنگ و برنامه­‌ریزی راهبردی تجدید‌ حیات شهری است؛ به­‌گونه‌ای که با تأکید بر منفعت ساکنان، به رویارویی یکپارچه با افت شهری بپردازد و ایجاد چرخه‌ای خود‌‌پایدار از راه تقویت دو‌سویه ابزارها و جامعه مورد برنامه‌ریزی را امکان‌پذیر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Approach of Culture-led Urban Regeneration

نویسندگان [English]

  • Ali Bonyadi Naeini 1
  • Nashmin Izadi 2
1 University of Science and Technology
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The necessity of flexible responsiveness to impacts of globalization process on economic structure of cities of the world, accompanied by the need to resolve concentrated urban problems, through maximum utilization of local potentials, has  culminated in regarding “culture” as a new  tool for urban regeneration and deal with all dimensions of urban decline. Interventions in declined urban areas in Iran are made with inadequate attention to cultural identity and cultural potentials of these areas and in many cases lead to weakening their identity. The main purpose of this article is to create and introduce an integrated framework for optimized exploitation of cultural potentials of urban areas to deal with all dimensions of urban decline. To achieve this purpose, theoretical framework underlying culture- led urban regeneration approach is considered and after selecting case study by use of “factor analysis”, significance of relationships between culture and urban regeneration aspects in selected areas is proved using Chi-square test. Then alternative courses of action are generated using “the analysis of interconnected decision areas” technique. By evaluating the alternatives, one course of action is selected and introduced. The main achievement of this article is to devise and application of a framework to integrate culture into strategic planning of urban regeneration in the case study, with emphasis on interests of local residents and dealing with all dimensions of urban decline. This framework is designed such that makes it possible to create a self-sustaining circle in which regeneration tools and local communities reinforce each other mutually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regeneration
  • Decision Areas
  • Culture
  • Urban Decline
 
1. دانشپور، ز (1382). برنامه­ریزی راهبردی و برنامه­ریزی اختیار  راهبردی: ویژگی­ها، تفاوت­ها و پیش­شرط‌ها. فصلنامه مدیریت شهری، شماره 14، تهران، 23-14. 
2. مظفری، م. ح. و رزاقی، ح (1387). طرح جامع برنامه‌های فرهنگی شهر تهران. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران.
3. مهندسین مشاور توسعه بوم سازگان پایدار (1385). طرح ساختاری- راهبردی توسعه و عمران شهر تهران. وزارت مسکن و شهرسازی- شهرداری تهران.
4. مهندسین مشاور نقش جهان- پارس (1382). طرح مطالعات و بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 6 شهر تهران. نهاد مشترک مسئول تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران.
5. Andersen, J. A. (2000). Strategic Planning, Autonomous Actions and Corporate Performance. Long Range Planning, 33, 184–200.
6. Bayliss, D. (2004). Ireland's Creative Development: Local Authority Strategies for Culture-led Development. Regional Studies, 38(7), 817–831.
7. Bruton, M.,&Nicholson, D. (1985). Strategic Land Use Planning and the British Development Plan System. The Town Planning Review, 56(1), 21–41.
8. Bryson, J. M., &Einsweiler, R. C. (1987). Strategic Planning: Introduction. Journal of the American Planning Association, 53 (1), 6–8.
9. Chun, Z., Bin, L. (2008). Cultural Approach to Planning of Inner City Regeneration- A Case Study of Nanluogu Alley in Beijing. 44th ISOCARP Congress.
10. Couch, C. (1990). Urban Renewal: Theory and Practice. London: Macmillan Education.
11. Dekker, F., Mastop, H., Verduijn, G., Bardie, R., &Gorter, L. (1978). A Multi-Level Application of Strategic Choice at the Sub-Regional Level. The Town Planning Review, 49(2), 149–162.
12. Evans, G. (2005). Measure for Measure: Evaluating the Evidence of Culture’s Contribution to Regeneration. Urban Studies, 42(5/6), 959–983.
13. Fredrickson, J. W. (1984). The Comprehensiveness of Strategic Decision Processes: Extension, Observations, FutureDirections. The Academy of Management Journal, 27(3), 445–466.
14. Friedman, J. (2004). Strategic Spatial Planning and the Longer Range. Planning Theory & Practice, 5(1), 49–67.
15. Harrison, E. F. (1995). Strategic Planning Maturities. Management Decision, 33, 48–55.
16. Kearns, G., Philo, C. (1993). Selling Places: The Past as Cultural Capital Past and Present. Oxford: Pergamon.
17. Kroeber, A. L., &Kluckhohn, C. (1952). Book Review: Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. New York: Vintage Books.
18. McCarthy, J. (1998). Dublin’s temple bar- A Case study of Culture-led Regeneration. European Planning Studies, 6(3), 271–281.
19. Monclus, J., Guardia, M. (2006). Culture, Urbanism and Planning.Ashgate e-Book.
20. Roberts, P., Hugh, S. (2000). Urban Regenration: A Handbook.London: Sage publications.
21. Rodriguez, R. M. (2009). Strategic Urban Planning: A Local Governance Tool in Response to the Complexity of the New Socio-Economic Environment.
22. Steinberg, F. (2005). Strategicurbanplanning in Latin America: Experiences of Building and Managing the Future. Habitat International, 29, 69-93.
23. UNEP (2004). Guidelines for Urabn Regeneration in the Mediterranean Region, Priority Actions Programme. Regional Activity Centre.