تبیین و تحلیل ضمانت در اسناد تجاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی حقوق, واحد اردبیل،‌ دانشگاه آزاد اسلامی , اردبیل, ایران

چکیده

در تعاملات اقتصادی و تجاری، اسناد تجاری نقش راهبردی و تسهیل‌گر میان طرفین معاملات ایفاء می‌کند. لذا هدف این مقاله بررسی، تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی ضمان به معنی «نقل ذمه به ذمه» و «ضم ذمه به ذمه» در فقه، کنوانسیون ژنو ، حقوق سایر کشورها ، حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران است تا با نگاه اجمالی نوع مسئولیت و شرایط ضمانت و نحوه مداخله ضامن، آثار ضمانت با توجه به وضعیت آن در اسناد تجاری معلوم شود. هر چند دخالت و ضمانت ضامن در اسناد تجاری منحصر به ضمانت در برات موضوع مواد 237 و 238 قانون تجارت ایران نمی‌باشد. تحقیق از نوع کیفی تفسیرگرایی و هرمنوتیک است که با دو سوال پژوهشی هدایت می‌شود. جامعه آماری تحقیق را منابع دست اول کتابخانه‌ای شکل می‌دهد. مطابق یافته‌های تحقیق مشخص گردید دخالت قانونی ضامن در برات فقط در مواد مذکور پیش بینی شده در سفته و چک بر اساس مواد 309 و 314 قانون تجارت که ارجاع به مقررات حاکم بر بروات است، بدلیل منتفی بودن موضوع قبول، نکول و اعتراض نکول در آنها, دخالت و ضمانت قانونی ضامن قابل اعمال نبوده در نتیجه مواد 237 و 238 قانون تجارت نمی تواند در سفته و چک اجرا شود و از این حیث مداخله و ضمانت با منشاء قانونی متفاوت از ضمانت قراردادی ضامن در اسناد تجاری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and analysis of the Suretyship in commercial instrument

نویسندگان [English]

 • Baman Alefy
 • Mozaffar Bashokouh
 • Alireza Lotfy Dodaran
Azad university of Ardebil,
چکیده [English]

In economic and commercial interactions, commercial instruments play a strategic and facilitating role between the parties to the transaction.The purpose of this article is to review, explain and analyze the legal nature of guaranty in terms of "transfer of obligation to obligation" and "add obligation to obligation" in jurisprudence, Geneva Convention and the Law of Other Countries, Civil Law and Commercial Law of Iran. The terms of the guarantee and the manner of intervention of the guarantor and the effects of the guarantee should known according to its status in the commercial documents. However, the interference and guarantee of the guarantor in commercial documents is not limited to the guarantee in the subject of Articles 237 and 238 of the Iranian Commercial Code. The research is of a qualitative type of content analysis, interpretiveness and hermeneutics, which guided by two research questions. The statistical population of the research formed by first-hand library resources.According to the findings of the survey, the legal intervention of the guarantor in you, which provided only in the mentioned articles in the promissory note and check according to Articles 309 and 314 of the Commercial Code, which refer to the rules governing you.They are not applicable by legal interference and guarantee of the guarantor, as a result of Articles 237 and 238 of the Commercial Code can not be enforced in promissory notes and cheques, and in this regard intervention and guarantee with origin. The law is different from the guarantor contract guarantee in commercial documents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bill of Exchange
 • Promissory Notes
 • Cheque
 • Joint and Several Responsibility
 • Guarantee
 1. E., & Footoohirad, A. (1395). Economic analysis of commercial documents as a payment system, Economic law knowledge quarterly, 9, 112-135 .(in Persian)
 2. Ahmadi, A. (1346). Code of Justice in ancient Iran, Tehran: Ministry of Culture and Arts) in Persian)
 3. Akhlaghi, B. (1384). Commercial law, commercial instruments, Tehran: law and political faculty of Tehran University, 11. )in Persian)
 4. Amid, H. (1390). Dictionary of Amid, Vol 2, Tehran: AmirKabir Publication) .in Persian)
 5. Asadai, S.H. (1393). Suretyship in commercial instrument, Tehran: Judgeship monthly, 10, 41-48. (in Persian)
 6. Collection of advisory opinions of the Legal Department of the Ministry of Justice in field of civil cases, 16, 11.) In Persian)
 7. Eskini, R. (1395). Commercial Law: Bill of exchange, Promissory note, Cheque, Warrant, Bearer Bonds, Tehran: SAMT publication. )in Persian)
 8. Eskini, R. (1399). Commercial Law, General Commercial Transactions, Tehran: SAMT publication. )in Persian)
 9. Eslami, A. (1383). Suretyship in commercial instrument, Bar Association Journal, No. 50, 57-68. )in Persian)
 10. Fakharri, A.H. (1387) . Commercial Law, Legal thoughts 3, Tehran: Majd Publications.)in Persian)
 11. Golidashti, M.R. (1345). Joint and Several Responsibility in Iran`s Civil Law, Tehran: Pardis Farabi Library. )in Persian)
 12. Hosseini Ameli, S.M.J. (1226) Meftahol Kalama fi Sharhol Allama , 5, Al-bait Ahehya Altaras Institute. )in Arabic)
 13. Jaafari Langroodi, M.J. (1386). Law terminology, Tehran: GanjeDanesh Publication )in Persian).
 14. Jaziri, A.R. (1986). Alfeghol mazahebol arbae, 3, Darol ehya altrasol arabi. (in Arabic)
 15. Kashani, S.M. (1388). Civil Rights Booklet 7, Law Faculty of Shahid Beheshti University, 203&207-208&281-284. )in Persian)
 16. Katoozian, N. (1382). Specific Contracts, Security Debt, Permission Contracts, 4, Tehran: Bahman Publication. )in Persian)
 17. Katoozian, N. (1385) . Introductory Course of Civil Law, Legal acts of Contracts, Unilateral Act, Tehran: Bahman Publication. )in Persian)
 18. Kaviani, M. (1391) . Commercial Documents Law, Tehran: Mizan Publication. )in Persian)
 19. Mazo, J., Civil Law lessons, part of Obligations, 2, 9. )In Persian)
 20. Moein, M. (1386). Moein Dictionary, 2, Tehran: Zarrin Publication. )in Persian)
 21. Mohhaghege Damad, S.M. (1380). Article on the nature of principles and effects of debtor`s joint and several responsibility, Humanities Journal, Tehran: Alzahra University, 149-150. )in Arabic)
 22. Mohagheg Helli. (1408). Sharayeol Eslam, Qhom: Esmailian Publication. )in Arabic)
 23. Nikfrjam, K. (1381). Guarantee in Commercial Instruments, Quarterly Journal of Legal Prespectives, 25, 94-115. )in Persian)
 24. W. (1983). Chitty joseph, Chitty on contracts, 2, 25 London: Sweet and Maxwell,11.
 25. Radan Jebeli., A. (1389). Endorsement and Suretyship in commercial instrument, Isfahan: Bar Association Journal, 46, 25. (in Persian)
 26. Sanhoory, A.R. (1991). Brokerage in new Civil Law, 10th part, Personal and objective collection, Beirut, Lebanon: Darolhaya Altaras Alarabiyeh. )in Arabic)
 27. Shahidi, M. (1398) . Civil Law, Formation of Contracts, Vol. 1, Tehran: Majd Publications. )in Persian)
 28. Shahidi, M. (1399). Termination of Liabilities, Vol. 5, Tehran: Majd )in Persian)
 29. Shushi Nasab. (1394). Quasi-Commercial Documents. Private law Quartely , number 3,pages: 453-469. (in Persian)
 30. Sootoode Tehrani., H. (1398). commercial law, Tehran: Dadgostar publication. )in Persian)
 31. Tabatabaee, Hakim, S.M. (1409). Mostamsak Orvatol Vosga, Vol. 13, Qhom: Esmailian Publication )in Arabic) .
 32. Tabatabaee, Yazdi, M.K.(1392) Orvatol Vosga , Ketabe Zhaman, Translater: Sheykh Abbas Qomi, Tehran: Dina Publication,. ) in Persian)
 33. Toosi, A.J.M., & Ebne Ali Sheykh Toosi (1407). Ketab Alkhalaf, Maktab Almortazaviye Alehya Alasar Aljafariye, Vol. 2, Qhom:Alnashr Aleslami Institute. )in Arabic)
 34. Translation Of Civil Law and Iran`s Commercial Law. (1342-1346). Tehran: BarAssociation journal. ) in Persian)
 35. Vahedi, J. (1387). Swiss Obligations Law, Tehran: Mizan Publication. )in Persian)

Zimermann, R. (1996). Law of obligation, London, Oxford University Press