تاثیر منطقه گرایی بر گردشگری سلامت در کشورهای مسلمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور

چکیده

تحولات سریع در تکنولوژی ها و فرآیندهای سازمانی، پیشرفت دانش و توسعه علم مدیریت در حوزه خدمات سلامتی از یک سو و افزایش هزینه های تدارک و ارائه مراقبت از سوی دیگر باعث شده‌اند تا نگرش سیاستگذاران و دولت‌مردان به بخش سلامت و فناوری‌های ارائه خدمات در این حوزه تغییری بنیادین یابد، به گونه ای که در طراحی و اجرای برنامه های توسعه با رویکردی تعاملی و استراتژیک به نظام سلامت نگریسته شود.
در واقع استراتژیست‌ها و سیاست‌گذاران بخش بهداشت و درمان با بهره گیری از قابلیت‌های گوناگون تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، فرآیندهای طرح ریزی، ارائه و ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی را اثر بخش‌تر و کارآتر می‌نمایند. بدین دلیل است که موضوع گسترش حوزه عملیات استراتژی تجارت الکترونیک و کاربرد آن در بخش سلامت به‌منظور تدارک و ارایه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در دو دهه اخیر در اولویت برنامه‌های کلان توسعه در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است.
در این راستا تحقیق حاضر گردشگری سلامت و تجارت این نوع خدمات را بر اساس مزیت نسبی کشورهای مسلمان، در دوره زمانی 1370 تا 1398 با روش پانل دیتا، مورد بررسی قرار داده است.
نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که :
با افزایش یک درصدی در اندازه اقتصادی موثر، بهبود گردشگری سلامت در حدود 1/0 درصد افزایش خواهد یافت. ضریب منفی به دست آمده متغیر فاصله مرزی، نشان از تاثیر 17 درصدی این متغیر بر بهبود گردشگری سلامت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Regionalism on Health Tourism in Muslim Countries

نویسندگان [English]

 • Hassan Makhmali 1
 • Samira Motaghi 1
 • azar Safari 2
 • farzaneh sadeghi 2
1 Payam Noor University, Economics Department, College of Tehran-West
2 Enterprise
چکیده [English]

Aim and Introduction: Rapid developments in organizational technologies and processes, advancement of knowledge and development of management science in the field of health services on the one hand and increasing the costs of providing and providing care on the other hand have caused strategists and policy makers in the sector. To make the planning, presentation and evaluation processes of health services more effective and efficient by using the various capabilities of e-commerce and information technology. In this regard, the present study has researched health tourism and trade of this type of services in Muslim member countries of the Islamic Conference.
Methodology: This article is based on the comparative advantage of 50 Muslim countries in the period 1990 to 2017 using the panel data method, and using the dependent variable of health tourism and independent variables including economic size, population size, distance of countries, exchange rate, tax rate, Common language, regional arrangements, the Organization for Economic Co-operation, eight developing Islamic countries, the Gulf Cooperation Council and the Western Maghreb have been examined.
Findings: According to the acceptable value of F-Limer statistic and significant value that is less than 0.05 and the results of Haussmann test, the model will fit the panel data using the fixed effects method. The results of the present study indicate that by increasing the effective economic size by one percent, the improvement of health tourism will increase by about 0.1 percent. The obtained negative coefficient of the border distance variable shows the effect of 17% of this variable on the improvement of health tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health tourism
 • Convergence
 • OIC
 1. Breinlich, H., & Criscuolo, C. (2011). International trade in services: A portrait of importers and exporters. Journal of International Economics84(2), 188-206.
 2. Chauvin, S., & Gaulier, G. (2002). Regional trade integration in Southern Africa (No. 2002-12). CEPII.
 3. Chanda, R. (2001). Trade in health services. Indian council for research on international economic relations, 70. working Paper.
 4. Crozet, M., Milet, E., & Mirza, D. (2016). The impact of domestic regulations on international trade in services: Evidence from firm-level data. Journal of Comparative Economics44(3), 585-607.
 5. Chanda, R. (2002). Trade in health services. Bulletin of the World Health Organization80, 158-163.
 6. Clarke, F., & Vidler, A. R. (1940). Christian news-letter books, no. 3: Education and social change an English interpretation. Sheldon Press, New York.
 7. Fiorini, M., & Hoekman, B. (2018). Services trade policy and sustainable development. World Development112, 1-12.
 8. Gani, A., & Clemes, M. D. (2013). Modeling the effect of the domestic business environment on services trade. Economic Modelling35, 297-304.
 9. Gilbert, J., Scollay, R., Bora, B., & Cnuced. (2001). Assessing regional trading arrangements in the Asia-Pacific. UN.
 10. Hosseini Nasab, S. I., Mottaqi, S., Mottaqi, A., & Fathi, Y. (2010). Study of business creation and deviation in selected business organizations in Asia, Quarterly Journal of Business Research, 57, 155-182. ]In Persian[
 11. Jabbari, A. R., & Men, R. (2012). Health services trade in Asia; migration of health professionals: challenges and opportunities, Health Information Management, 9(7), 1104-1112. ]In Persian[
 12. Jugurnath, B., Stewart, M., & Brooks, R. (2007). Asia/Pacific regional trade agreements: an empirical study. Journal of Asian Economics18(6), 974-987.
 13. Kanchanachitra, C., Lindelow, M., Johnston, T., Hanvoravongchai, P., Lorenzo, F. M., Huong, N. L., & Dela Rosa, J. F. (2011). Human resources for health in southeast Asia: shortages, distributional challenges, and international trade in health services. The Lancet377(9767), 769-781.
 14. Lotfalipour, M. R., Shakeri, S. Z., & Kobra Bata, F. (2011). Study of Economic Convergence between Iran and Latin American Countries, Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, First Year, 3. ]In Persian[
 15. Mitra, A. (2009). Impact of trade on service sector employment in India. Institute of Economic Growth.
 16. Ottaviano, G. I., Peri, G., & Wright, G. C. (2018). Immigration, trade and productivity in services: Evidence from UK firms. Journal of International Economics112, 88-108.
 17. O’Neill, E., Kostakos, V., Kindberg, T., Penn, A., Fraser, D. S., & Jones, T. (2006, September). Instrumenting the city: Developing methods for observing and understanding the digital cityscape. In International Conference on Ubiquitous Computing(315-332). Springer, Berlin, Heidelberg.
 18. Rahman, M. (2002). Bangladesh-India bilateral trade: an investigation into trade in services. Trade, Finance and Investment in South Asia, Social Science Press, New Delhi, 183-238.
 19. Sadeghi, A., & Shoushtari, S. M. J. (2010). Convergence of Islamic countries, challenges and solutions, Proceedings of the Fourth International Congress of Geographers of the Islamic. World (ICIWG2010) b.]In Persian[
 20. Smith, G. (2009). Democratic innovations: designing institutions for citizen participation. Cambridge University Press.
 21. Suri, A. R. (2014). Analysis of factors affecting iran's trade convergence with selected regional blocks: application of an attraction model, Quarterly Journal of Economic Research, Fourteenth Year, 53, 37-62.]In Persian[
 22. Suri, A. R., & Tashkini, A. (2013). Factors affecting Iran's mutual trade with regional blocks, Quarterly Journal of Business Research, 68, 58- 33.]In Persian[
 23. Shahbazi, K., Rezaei, I., & Hamidi Rozi, Davood. (2015). Study of economic convergence of economic cooperation (eco) member states: a panel on spatial econometrics approach, Quarterly Journal of Business Research, 74, 155-196.] In Persian[
 24. Shakibaei, A., & Sanai, H. (2012). Study of economic convergence and simultaneity of useless cycles in shanghai group, Quarterly Journal of Economic Research, Twelfth Year, No. 3, 89-105. .]In Persian[
 25. Turki, L., Taybi, S. K., & Sharifi, S. (2010). The impact of financial reforms on conomic growth and convergence among selected Islamic countries, Quarterly Journal of Economic Modeling Research, 2. ]In Persian[
 26. Turani, I., Tabibi, S. J., Tawfiqi, S., & Sharabafchizadeh, N. (2010). International trade in health services in selected Asian member countries; Challenges and Opportunities, Health Information Management 2011; 8(4): 453-468.]In Persian[