راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های حیاتی در کشور ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها

2 پژوهشکده آماد، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

3 اندیشکده علوم و فناوری های شناختی، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

حوزه علوم حیاتی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مرتبط با مسائل و موضوعات اثرگذار و اثرپذیر بر زندگی از جمله داروسازی، حوزه‌های درمانی و تکنولوژی‌های مرتبطی است که باتوجه به ماهیتشان بر سلامت انسان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارند. هدف این مقاله شناسایی راهبردهایی جهت توسعه علوم و فناوری‌های حیاتی در کشور ایران است. سؤال اصلی این تحقیق بر شناسایی جایگاه کشور ایران در حوزه علوم حیاتی، تحلیل وضعیت کشور و تعیین راهبردهای مؤثر برای ارتقا وضعیت فعلی کشور متمرکز است. باتوجه به روش‌شناسی تحقیق می‌توان این تحقیق را از نظر پارادایم تفسیری، نوع هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی، رویکرد ترکیبی یا کمی-کیفی، گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی دسته‌بندی کرد. ازآنجاکه سیاست‌گذاری و ارائه برنامه‌های راهبردی برای حوزه علوم حیاتی نیازمند درک وضعیت فعلی کشور و نیازمندی‌های آتی آن است؛ در نخستین بخش از این تحقیق به تعیین جایگاه علوم حیاتی در ایران، جامعه هدف موردبررسی و عوامل اثرگذار بر این علوم براساس مطالعات میدانی و نتایج پرسشنامه‌های تکمیل‌شده پرداخته می‌شود. سپس با بررسی نقاط ضعف و قوت در کنار تهدیدها و فرصت‌ها در تحلیل SWOT، راهبردهایی متناسب ارائه می‌شوند. در ادامه به تعیین نهاد‌های مسئول و نقش آن‌ها برای اجرایی ساختن این راهبردها براساس اصول نگاشت نهادی پرداخته می‌شود. همچنین برای تعیین اولویت هر راهبرد از نظر خبرگان و روش فرایند تحلیل شبکه استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategies for the development of life sciences and technologies in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mahdi Ershadi 1
 • Hanif Kazerooni 2
 • Hosein Hasanpoor 3
1 No. 350, Hafez Ave, Valiasr Square, Tehran, Iran
2 Tehran.
3 Tehran.
چکیده [English]

Aim and introduction: The field of life sciences is one of the most important fields related to issues and issues affecting life, including pharmacy, therapeutic, and related technologies with direct and indirect effects on human health due to their nature. The increasing complexity of communication between sciences affecting human health in Iran. Significant scientific advances in recent years, international developments, special social conditions in Iran, and the efforts of different countries in this field, make life sciences in Iran even more important key. Also, the need for this research is clear due to the need to provide effective strategies for the development of this field in Iran. Therefore, the purpose of this article is to identify strategies for the development of life sciences and technologies in Iran. The main question of this research is focused on identifying the position of Iran in the field of life sciences, analyzing the situation in the country, and determining effective strategies to improve the current situation in the country.
Methodology: This research is categorized in terms of interpretive paradigm, type of applied goal, descriptive research method, combined or quantitative-qualitative approach, library, and field information collection. Policy-making and the presentation of strategic plans for the field of life sciences require an understanding of the current state of the country and its future needs. Therefore, in the first part of this study, the position of life sciences in Iran, the target population, and the factors affecting these sciences are determined based on field studies and the results of designed questionnaires. Then, by examining the strengths and weaknesses along with the threats and opportunities in the SWOT analysis, appropriate strategies are presented. In the following, the responsible institutions were determined and their roles for the implementation of these strategies were determined based on the principles of institutional mapping. It is also used to determine the priority of each strategy according to the experts' knowledge and the analytic network process (ANP).
Findings: In the first stage of this study, the factors affecting the development of life sciences and technologies in Iran were examined by the target community, which included some experts and active researchers in this field. For this purpose, studies were conducted and questions were designed based on the SERVQUAL model. The focus of the main questions was determined based on the relevant specialties and current knowledge due to the statistical sample with different disciplines and specialties. After designing the main questions in the questionnaires, their validity was assessed with the content validity ratio index and their reliability was assessed by Cronbach's alpha method. After ensuring the validity and reliability of the questionnaires, they were analyzed based on the SWOT method. According to this analysis, the most important strength, weaknesses, opportunities, and threats are coordination of the country's scientific services and products with international needs; becoming this field as a bridge to leave the country due to the knowledge frontier; Iran's richness in raw materials, organic and plant structures; focus on producing articles without considering their application, respectively. Other identified items were ranked according to their frequency and importance. Then, by dividing the strengths and weaknesses related to Iran in the field of life sciences and confronting them with identified opportunities and threats, solutions were extracted. These solutions are designed based on different aspects including managerial, political, technical, infrastructural, social, and communication perspectives. Also, the institutions related to the field of life sciences were identified and the proposed solutions were assigned to them using institutional maps according to the results obtained from the completed questionnaires. Based on the results of the questionnaires, the weight and importance of each solution were determined and their priority was determined based on the analytic network process (ANP).
Discussion and Conclusion: According to the results of this study, the most effective strategy to increase the relationship between science and industry is to hold international conferences and scientific meetings in the field of life sciences and the convergence of related sciences in this field to monitor developments in different countries. This strategy can attract domestic and foreign investment and flourish many research projects. The next strategy is to determine the regulating laws of capital between different fields of life sciences and technologies in Iran according to national and international needs and trends, which will lead to the balanced development of the country in this field. Also, the development of centers for organizing materials and logistics related to the field of life sciences in Iran is the next effective strategy that can stabilize the research processes of many companies active in this field. On the other hand, investment policies in the country should be organized in accordance with the needs of the country so that in addition to the country's self-sufficiency in this area, foreign markets should be targeted. The results of this research should be reviewed regularly to identify the most appropriate strategies in any situation and time because the dynamics of current scientific developments is one of the limitations of the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Life science and technology
 • Strength-weakness-opportunity-threat
 • Institutional mapping
 • Analytic network process
 1. Akhlaghi, E., Amini, S., & Akhlaghi, H. (2012). Evaluating educational service quality in technical and vocational colleges using SERVQUAL model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5285-5289.
 2. Alsaedi, A., & Ahmad, B. (2020). Anisotropic problems with unbalanced growth. Advances in Nonlinear Analysis, 9(1), 1504-1515.
 3. Andrews, S. E., Runyon, C., & Aikens, M. L. (2017). The math–biology values instrument: Development of a tool to measure life science majors’ task values of using math in the context of biology. CBE—Life Sciences Education, 16(3), ar45.
 4. Antonacci, G., Beck, T., Bilenca, A., Czarske, J., Elsayad, K., Guck, J., ... & Scarcelli, G. (2020). Recent progress and current opinions in Brillouin microscopy for life science applications. Biophysical Reviews, 12(3), 615.
 5. Artaza, H., Hong, N. C., Corpas, M., Corpuz, A., Hooft, R., Jiménez, R. C., ... & Van Parys, T. (2016). Top 10 metrics for life science software good practices. F1000Research, 5.
 6. Augustyn, J. (2017). Emerging science and technology trends: 2017-2047. FutureScout Providence United States.
 7. Barrow, J., Forker, C., Sands, A., O’Hare, D., & Hurst, W. (2019, June). Augmented reality for enhancing life science education. In VISUAL (pp. 7-12).
 8. Barthels, F., Barthels, U., Schwickert, M., & Schirmeister, T. (2020). Findus: An open-source 3D printable liquid-handling workstation for laboratory automation in Life Sciences. Slas technology: Translating Life Sciences Innovation, 25(2), 190-199.
 9. Bell, J. (2017). Life sciences: industrial strategy. London: Office for Life Sciences, 30.
 10. Bezuidenhout, L. (2019). To share or not to share: Incentivizing data sharing in life science communities. Developing world bioethics, 19(1), 18-24.
 11. Brown, J. D. (2002). The Cronbach alpha reliability estimate. JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, 6(1).
 12. Chou, K. C. (2019). An insightful recollection since the birth of Gordon Life Science Institute about 17 years ago. Adv Sci Eng Res, 4, 31-36.
 13. Chou, K. C. (2019). Gordon life science institute: its philosophy, achievements, and perspective. Annals of Cancer Therapy and Pharmacology, 2, 001-26.
 14. Cochran, W. G. (1940). Note on an approximate formula for the significance levels of z. The Annals of Mathematical Statistics, 11(1), 93-95.
 15. Deville, S. (2017). Freezing colloids: observations, principles, control, and use: applications in materials science, life science, earth science, food science, and engineering. Springer.
 16. DiPietro, L., Al-Ansari, S. S., Biddle, S. J., Borodulin, K., Bull, F. C., Buman, M. P., ... & Chou, R. (2020). Advancing the global physical activity agenda: recommendations for future research by the 2020 who physical activity and sedentary behavior guidelines development group. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 17(1), 1-11.
 17. Drysdale, R., Cook, C. E., Petryszak, R., Baillie-Gerritsen, V., Barlow, M., Gasteiger, E., ... & McEntyre, J. (2020). The ELIXIR Core Data Resources: fundamental infrastructure for the life sciences. Bioinformatics, 36(8), 2636.
 18. Elavarasan, R. M., Afridhis, S., Vijayaraghavan, R. R., Subramaniam, U., & Nurunnabi, M. (2020). SWOT analysis: A framework for comprehensive evaluation of drivers and barriers for renewable energy development in significant countries. Energy Reports, 6, 1838-1864.
 19. Fochler, M., Felt, U., & Müller, R. (2016). Unsustainable growth, hyper-competition, and worth in life science research: Narrowing evaluative repertoires in doctoral and postdoctoral scientists’ work and lives. Minerva, 54(2), 175-200.
 20. Fujii, N., Fujii, N., Takata, T., & Sakaue, H. (2017). The Importance of the Idea of “Parachirality” in Life Science. Advances in Asymmetric Autocatalysis and Related Topics, 119-131.
 21. Guerrini, A. (2016). The material turn in the history of life science. Literature Compass, 13(7), 469-480.
 22. Han, H. (2013). Unbalanced development of the system of modern medical science. Chinese Journal of Medical Science Research Management, 26(4), 221-223.
 23. Keramati, H., Hasani, M., Kazerooni, H., Hasanpoor, H., Mohamadkhani Ghiasvand, H. (2019). Strategies for developing science and technology in regenerative medicine in Iran: Using SWOT analysis and innovation system in instituational mapping framework. Journal of Strategic Management Studies, 10(39), 45-64.
 24. Khashei, V., Asady, R. (2019). Designing a model of strategic control in internet-based startups. Journal of Strategic Management Studies, 10(37), 125-139.
 25. Lee, J. H., Khee-Su, B., Lee, J. W., In, Y., Kwon, T., & Lee, W. (2016). Valuation method by regression analysis on real royalty-related data by using multiple input descriptors in royalty negotiations in Life Science area-focused on anticancer therapies. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2(4), 21.
 26. Malik-Sheriff, R. S., Glont, M., Nguyen, T. V., Tiwari, K., Roberts, M. G., Xavier, A., ... & Fairbanks, E. L. (2020). BioModels—15 years of sharing computational models in life science. Nucleic Acids Research, 48(D1), D407-D415.
 27. Mandil, A., El Jardali, F., El Feky, S., Nour, M., Al Abbar, M., & Bou Karroum, L. (2018). Health research institutional mapping: an eastern mediterranean regional perspective. EMHJ-Eastern Mediterranean Health Journal, 24(02), 189-197.
 28. Marshall, T., Champagne-Langabeer, T., Castelli, D., & Hoelscher, D. (2017). Cognitive computing and eScience in health and life science research: artificial intelligence and obesity intervention programs. Health information science and systems, 5(1), 13.
 29. Mason, K., Friesl, M., & Ford, C. J. (2017). Managing to make markets: Marketization and the conceptualization work of strategic nets in the life science sector. Industrial Marketing Management, 67, 52-69.
 30. McMurry, J. A., Juty, N., Blomberg, N., Burdett, T., Conlin, T., Conte, N., ... & Parkinson, H. (2017). Identifiers for the 21st century: How to design, provision, and reuse persistent identifiers to maximize utility and impact of life science data. PLoS biology, 15(6), e2001414.
 31. Mitrasinovic, S., Camacho, E., Trivedi, N., Logan, J., Campbell, C., Zilinyi, R., ... & Dumont, E. L. (2015). Clinical and surgical applications of smart glasses. Technology and Health Care, 23(4), 381-401.
 32. Nakajima, K., Kawakita, Y., Itoh, S., Abe, J., Aizawa, K., Aoki, H., ... & Harada, M. (2017). Materials and life science experimental facility (MLF) at the Japan proton accelerator research complex II: neutron scattering instruments. Quantum Beam Science, 1(3), 9.
 33. Oeschger, F. M., & Jenal, U. (2018). Addressing the misuse potential of life science research—perspectives from a bottom-up initiative in Switzerland. Frontiers in bioengineering and biotechnology, 6, 38.
 34. Paramasivam, V., Senthil, V., & Ramasamy, N. R. (2011). Decision making in equipment selection: an integrated approach with digraph and matrix approach, AHP and ANP. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 54(9-12), 1233-1244.
 35. Rai, A. K., & Sherkow, J. S. (2016). The changing life science patent landscape. Nature Biotechnology, 34(3), 292-294.
 36. Sethi, B. B., & Panda, K. C. (2012). Use of e-resources by life scientists: A case study of Sambalpur University, India. Library Philosophy and Practice.
 37. Sigl, L. (2016). On the tacit governance of research by uncertainty: How early stage researchers contribute to the governance of life science research. Science, Technology, & Human Values, 41(3), 347-374.
 38. Tayebi Abolhasani, A., & Rouhanirad, S. (2019). Structure and trend analysis of strategic management subject networks in Iran (Case Study: Strategic Management Journals). Journal of Strategic Management Studies, 9(36), 85-112.
 39. Tekkol, i. a. (2020). An investigation of life science course curriculum within turkish qualifications framework. proceedings book.
 40. Toraby, A., Kazerooni, H., Hassanpoor, H. (2020). Strategic analysis of neurotechnologies in Iran. Journal of Strategic Management Studies, 11(42), 19-35.
 41. Whittington, K. B. (2018). A tie is a tie? Gender and network positioning in life science inventor collaboration. Research Policy, 47(2), 511-526.
 42. Wilson, F. R., Pan, W., & Schumsky, D. A. (2012). Recalculation of the critical values for Lawshe’s content validity ratio. Measurement and evaluation in counseling and development, 45(3), 197-210.
 43. apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C53c2eyqB49W5rThDSf&preferencesSaved=
 44. mjl.clarivate.com/search-results