تحلیل چند سطحی راهبردهای رسانه اجتماعی با منظومه عملکرد شغلی کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی تحلیل چند سطحی راهبردهای تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان انجام‌شده است زیرا سازمان‌ها سیستم‌های چند سطحی هستند امروزه با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه‌های اجتماعی  یکی از مهم‌ترین ابزار مورد استفاده سازمان‌ها قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قزوین است. از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای20 نفر مدیر و 194 کارمند مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. پایایی کل پرسشنامه با محاسبه عدد 88/0 مورد تایید قرار گرفت و روایی آن با روش‌های روایی محتوا، روایی همگرا و واگرا تأییدشده است. نتایج پژوهش نشان داد رسانه‌های اجتماعی بر سرمایه انسانی در سطح سازمانی و در نهایت برعملکرد شغلی در سطح فردی اثر مثبت و معناداری دارد. تجزیه‌‌و‌تحلیل اثرگذاری سرمایه انسانی (در سطح سازمانی) بر متغیر سطح فردی یعنی عملکرد شغلی کارکنان به کمک روش‌های عادی رگرسیونی امکان‌ناپذیر است و به همین دلیل برای شناسایی این اثرگذاری در دو سطح مختلف از تجزیه‌‌‌وتحلیل چندسطحی استفاده گردید. داده‌ها همچنین به کمک نرم‌افزار تحلیل خطی سلسله ‌مراتب تحلیل ‌شده‌اند خروجی نرم‌افزار تأییدکننده روابط چندسطحی متغیرهای پژوهش است. همچنین اثر متغیرهای میانجی با استفاده از آزمون سوبل و شدت آن با آزمون واف سنجش شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی تاثیر معناداری دارد، همچنین نتایج تاثیر متغیرهای میانجی را تایید کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multilevel analysis of social media strategies with employees' job performance system

نویسندگان [English]

 • Maryam Akhavan Kharazian 1
 • MOHSEN AGHA ALIKHANI 2
1 Shahid Beheshti University
2 PhD student
چکیده [English]

 Aim and introduction: This study aims to investigate the multilevel analysis of social media impact strategies on employees' job performance because organizations are multilevel systems. Today, with the development of information and communication technology, social media has been used as one of the most important tools by organizations. Social media is widely used within organizations and they are used as a tool to communicate between employees, and given that the use of social media facilitates the transfer of information resources within the organization and also creates close and dynamic relationships in among employees, the organization's social media is very important. The sharing of rich information by social media within the organization has raised the level of measures related to knowledge sharing within organizations, and on the other hand, these media have tremendous effects on socialization and entertainment of employees. In fact, technological innovations such as social media strengthen organizations. And have enhanced their capabilities in a variety of areas, from creating business models and marketing techniques to improving demand forecasting, the possibility of new management and training applications, and improving creativity, knowledge sharing, collaboration, and communication. But despite all this, so far few studies have been done on the effects of social media on employees' job performance and how this impact has been done. On the other hand, human resources of any organization is considered as the most important element in achieving sustainable and effective competitive advantage for the organization. In such a situation, the human capital within any organization, which indicates the amount of knowledge, technical skills, creativity and experience of any organization, is very important. In this regard, social media as one of the tools that promotes the human capital of the organization they count. In fact, people who make the most of social media gain information and knowledge that they can use to solve problems that colleagues and others face, thereby improving their job performance and organizational performance.
Methodology: The present study is descriptive-correlation in terms of applied purpose and in terms of data collection method, which is based on structural equation modeling. Gathering the information needed to conduct this research includes two sections: library and field. The study population consisted of 300 employees of Qazvin Agricultural Jihad Organization. The number of samples was determined based on Morgan table 169 people, in which 250 questionnaires were distributed and finally 194 questionnaires were collected. Also, for multi-level analysis of the second level questionnaire (organization), 20 managers of this organization were measured. Which is a whole number and the whole community of managers were examined
Findings: The total reliability of the questionnaire was confirmed by calculating the number 0.88 and its validity was confirmed by content validity, convergent and divergent validity methods. The significance coefficient of the path among all research variables is more than 1.96, which indicates the significant effect of social media on human capital and social capital, as well as the significant effect of human and social capital on performance at the 95% confidence level and confirms this. It is hypothesized that social media has a significant effect on social capital, human capital and ultimately on performance. The standardized coefficient of path (β) between the social media and human capital variables (0.645) indicates that it explains 65% of the changes in human capital. While this coefficient is between human capital and performance (0.560), the standardized coefficient is the path between the social media variable and social capital (0.633), which means that social media determines 63% of the changes in the performance variable. And the standardized coefficient is the path between the social capital variable and job performance (0.442), which means that social capital determines 44% of the changes in the performance variable.
Discussion and Conclusion: The results showed that social media has a positive and significant effect on human capital at the organizational level and finally on job performance at the individual level. Analysis and analysis of the impact of human capital (at the organizational level) on the individual level variable, ie job performance of employees Regression is impossible and therefore multi-level analysis was used to identify this effect at two different levels. The data are also analyzed using Hierarchical Linear Analysis (HLM) software. The output of the software confirms the multilevel relationships of the research variables. Also, the effect of mediating variables was measured using the Sobel test and its intensity was measured by the Waf test. The results show that human capital has a significant effect on job performance, also confirmed the results of the effect of mediating variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multilevel analysis
 • Social media
 • Job performance
 • Human capital
 • Social capital
 1. Abolghasemi, A., Moradisoroush, M., Narimani, M., & Zahed, A. (2011). The relationship between personal initiative, religious orientation and organizational social capital and workers job performances in the productive centers. Knowledge & Research in Applied Psychology, 12(1), 86-94.
 2. Ali-Hassan, H., Nevo, D., & Wade, M. (2015). Linking dimensions of social media use to job performance: The role of social capital. The Journal of Strategic Information Systems24(2), 65-89.‏
 3. Asur, S., & Huberman, B. A. (2010). Predicting the future with social media. In Proceedings of the 2010 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology- 1, 492-499. IEEE Computer Society.‏
 4. Angrist, N., Djankov, S., Goldberg, P. K., & Patrinos, H. A. (2019). Measuring human capital. The World Bank.‏
 5. Bian, M., & Leung, L. (2015). Linking loneliness, shyness, smartphone addiction symptoms, and patterns of smartphone use to social capital. Social Science Computer Review, 33(1), 61-79.‏
 6. Chan, M. (2015). Mobile phones and the good life: Examining the relationships among mobile use, social capital and subjective well-being. New Media & Society, 17(1), 96-113.‏
 7. Chen, F.C., & Liu, Z.J., & Kweh, Q.L. (2014). Intellectual capital and productivity of Malaysian general insurers. Economic Modelling, 36, 413-20.
 8. Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2012). Personal learning environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. The Internet and higher education15(1), 3-8.‏
 9. Ellinger, A., Findley Musgrove, C., Ellinger, A., Bachrach, D., Elmadağ Baş, A., & Wang, Y. (2013). Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance. Journal of Business Research, 66(8), 1124-1133.
 10. Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152.
 11. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons53(1), 59-68.‏
 12. Khan, M. M. S., Alheety, S. N. Y., & Bardai, B. (2020). Impact of human capital skills on corporate performance: a case of islamic banks in Pakistan. Journal of Islamic Finance9(1), 076-088.‏
 13. Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business horizons, 54(3), 241-251.‏
 14. Lardo, A., Dumay, J., Trequattrini, R., & Russo, G. (2017). Social media networks as drivers for intellectual capital disclosure. Journal of Intellectual Capital.19(6), 74-86.‏
 15. Lisk, T. C. (2020). Social Media, Personality, and Leadership as Predictors of Job Performance(Doctoral dissertation, The Claremont Graduate University).‏
 16. Meng, J., Williams, D., & Shen, C. (2015). Channels matter: multimodal connectedness, types of co-players and social capital for Multiplayer Online Battle Arena gamers. Computers in Human Behavior, 52, 190-199.‏
 17. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management review23(2), 242-266.‏
 18. Ofori, D., & Sackey, J. (2010). Assessing social capital for organizational performance: Initial exploratory insights from Ghana. Journal Organizations and Markets in Emerging Economies, 1(2), 71- 91.
 19. Perrin, A. (2015). Social media usage. Pew research center, 52-68.‏
 20. Perreault, C., Brenner, G., Menzies, T., Filion, L., & Ramangalahy, C. (2007). Social capital and business performance: Ethnic enterprises in Canada. International Journal of Business and Globalization, 1(2), 145-160.
 21. Putnam, R. D. (1993). The prosperous community. The american prospect4(13), 35-42.‏
 22. Shiell, A., Hawe, P., & Kavanagh, S. (2020). Evidence suggests a need to rethink social capital and social capital interventions. Social science & medicine257, 111930.‏
 23. Segerberg, A., & Bennett, W. L. (2011). Social media and the organization of collective action: Using Twitter to explore the ecologies of two climate change protests. The Communication Review14(3), 197-215.‏
 24. Tufekci, Z., & Wilson, C. (2012). Social media and the decision to participate in political protest: Observations from Tahrir Square. Journal of communication62(2), 363-379.‏
 25. Wambugu, S., Okello, J., & Nyikal, R. (2010). Effect of social capital on performance of smallholder farmer organizations in Western Kenya. Journal of Agricultural Science and Technology, 4(6), 10-19.
 26. Whiting, A., & Williams, D. (2013). Why people use social media: a uses and gratifications approach. Qualitative Market Research: An International Journal16(4), 362-369.‏
 27. Wu, L. (2013). Social network effects on productivity and job security: evidence from the adoption of a social networking tool. Information Systems Research, 24(1).
 28. Zhang, H., Gupta, S., Sun, W., & Zou, Y. (2020). How social-media-enabled co-creation between customers and the firm drives business value? The perspective of organizational learning and social Capital. Information & Management57(3), 103200.‏
 29. Zivnuska, S., Carlson, J. R., Carlson, D. S., Harris, R. B., & Harris, K. J. (2019). Social media addiction and social media reactions: The implications for job performance. The Journal of social psychology159(6), 746-760.‏
 30. Yen, Y. S., Chen, M. C., & Su, C. H. (2020). Social capital affects job performance through social media. Industrial Management & Data Systems.‏ 15(2), 46-76.‏
 31. Hashemi, H., Ebrahimpour, M., & Ghanbari, M. (2015). Pattern of promoting organizational citizenship behavior based on social capital and organizational health. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 20(5), 107-127.
 32. Hasanzadeh, T., Moghimi, M. (2010). The effect of social capital on organizational excellence. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 3(1), 123-143.
 33. Khorshidi, G. Tabarsa, G., & Khodabakhsh, A. (2011). Strategic architecture of human capital. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 7(2), 15-36.
 34. Azami, M. Akbari, P. (2017). Analyzing the impact of social interactions and human resource strategy on organizational outcomes. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 32(8), 57-74.