پدیدارشناسی سرمایه اجتماعی و نقش آن در تبیین راهبرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی با توجه به نقش میانجیگری اخلاق سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار، دانشکده مدیریت واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در شرایط اقتصادی کنونی تمام سازمان‌ها سعی دارند از توانمندی‌های استراتژیک خود برای تبیین نقش و جایگاه خود در بین ذینفعان و مشتریان استفاده نمایند. در این جهت هر سازمان سعی می‌کند تا در تدوین برنامه‌های خود جایگاه مناسبی برای محیط و جامعه در نظر بگیرد. بانک‌ها ارتباط بسیار نزدیک و تأثیر قابل توجهی در اقتصاد و جامعه داشته و نقش ارزنده‌ای در تحقق برنامه‌های کلان جامعه ایفا می‌کنند، لذا به استقرار رویکرد مناسبی برای توجه به ذینفعان و مشتریان نیاز دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه‌ اجتماعی در تبیین راهبرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی با نقش میانجیگری اخلاق سازمانی در بانک‌های ملی و ملت است. روش تحقیق آمیخته مورد استفاده قرار گرفت. از رویکرد کیفی فراترکیب برای ساخت مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و از رویکرد کیفی پدیدارشناسی برای ساخت مدل سرمایه اجتماعی استفاده شد. مدل اخلاق سازمانی سونسون و وود(2004) به عنوان متغیر میانجی وارد شده و از رویکرد کمی با تأکید بر رگرسیون برای تحلیل نهائی استفاده شد. نتایج نهائی حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی تأثیر مستقیم و مثبت دارد که با افزوده شدن اخلاق سازمانی، میزان این تأثیر افزایش یافته است. پیشنهاد می‌شود در تدوین برنامه‌های راهبردی مرتبط با مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی بانک‌ها از شاخص‌های اخلاقی و تجارب مدیران در حوزه تعامل با محیط، اجتماع و دولت استفاده شود تا بتوان از ظرفیت بانک‌ها برای تحقق اهداف جامعه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Phenomenology of Social Capital and Its Role in Explaining Corporate Social Responsibility Strategy Given the Mediating Role of Organizational Ethics

نویسندگان [English]

 • ali mir 1
 • farshid namamian 2
 • fakhredin maaroofi naqadehi 3
 • alireza moradi 4
1 Ph.D. Student, Faculty of management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2
3 Associate Professor, Faculty of management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Aim and introduction: Considering the importance of banks in society, the lack of qualitative studies in the field of social responsibility of banks, as well as the importance of social capital and organizational ethics as two important variables in any organization; The aim of this study was to evaluate the role of social capital on corporate social responsibility with the mediating role of organizational ethics in MELLI and MELLAT banks.
In recent years, corporate social responsibility has emerged as a dominant view in the business world and has required various business owners to comply with the standards, regulations and rights of stakeholders including government, customers, the environment as well as employees and managers. The transfer of government economic power to the private sector and smaller governments has also led to increased attention to corporate social responsibility. Considering the importance of corporate social responsibility in terms of stabilizing the company's position in the environment, being a complementary strategy along with competitive strategies, financial, etc. and its impact from internal and external environmental factors on the other hand, study The role of variables that according to thinkers in the development of various strategies of the organization is necessary.
Organizational ethics is in close contact with organizational activities, professional and people daily life and it is very important in decision-making, organizational Policy setting, marketing, financial affair and so on. Social capital, in the form of a certain set of informal norms or values, raises the level of cooperation and lowers the level of exchange and communication costs.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive and survey in terms of data collection method and is a combination of qualitative and quantitative data based on the nature of the data. A library study was used to obtain study records and field methods to identify variables related to corporate social responsibility and the phenomenology of social capital. Semi-structured interviews were used as data collection tools in the hypertext section and phenomenology and lived experiences were used to collect data related to social capital. The statistical population included 135 managers and officials of marketing and advertising or public relations of MELLI and MELLAT banks in Tehran and provincial centers. In the qualitative section, the available sampling method was used until the theoretical saturation was reached, in which 12 people participated. In the quantitative section, 118 people answered the questionnaire questions using the available sampling method.
The validity of the instrument was assessed in the qualitative section for phenomenology through the comments of two participants and in the Meta- Synthesis qualitative approach through the content validity and reference to studies and the use of the kappa method. The total validity of the questionnaire was examined by referring to three experts in terms of form and content and confirmatory factor analysis was used to assess the validity of the structure. Evaluation of the reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha showed that the factors in the questionnaire have good internal consistency.
To analyze the data, the structural equation model in two stages (confirmatory factor analysis, significance numbers and path coefficients) was used using PLS software. Other tests are based on descriptive statistics (mean and standard deviation), tests related to data normality by Kolmogorov-Smirnov method and calculations related to correlation coefficients between variables and explaining the role of mediating variables by stepwise regression method.
Findings: The output of the process of corporate social responsibility Meta- Synthesis led to 16 categories in 3 dimensions: individual and organizational, financial and economic, social and environmental. The output of the process of phenomenology of social capital led to 10 categories in three dimensions: structural and administrative, cognitive and educational, behavioral and communication. Dimensions and components of organizational ethics Sevenson and Wood (2004) entered the model as a mediating variable and finally, the research findings showed quantitatively that social capital with the mediating role of organizational ethics has a significant role in corporate social responsibility.
Discussion and Conclusion: Four hypotheses about the significance of the role of social capital on organizational ethics; The role of organizational ethics on corporate social responsibility; The role of social capital on corporate social responsibility and finally the mediating role of organizational ethics in the impact of social capital on corporate social responsibility was discussed. Findings showed that the effect of social capital on organizational ethics is equal to 0.54; The effect of organizational ethics on corporate social responsibility is 0.78; The effect of social capital on corporate social responsibility is equal to 0.71 and in all cases are significant at the level of confidence of 0.95. Organizational ethics strategy along with social capital were introduced through stepwise regression, the effects of which on corporate social responsibility are equal to 0.86 and are statistically significant at 95% confidence level. Organizational ethics and social capital can affect corporate social responsibility by 0.56 and 0.41, respectively. In this regard, although the effect of social capital on corporate social responsibility is 0.41, but with the introduction of organizational ethics as a mediator, the share of these two variables has increased to 0.86.
If the banks' strategy regarding accountability to Beneficiaries (government, customers, environment, etc.) is integrated with organizational ethics and social capital, it will stabilize the position of banks among them. Banks by improving and upgrading the level of organizational ethics by increasing the level of interaction with people, training capable managers and employees and paying attention to ethical standards on the one hand and promoting social capital through expanding social banking, networking and interaction, institutional support, accepting their role in being a pioneer in the fight against corruption and the need for cooperation in the implementation of government policies, etc .; Increase their strategic processes and infrastructure to enhance the level of corporate social responsibility and thus use organizational ethics and social capital as two important sources and assets in improving their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Capital
 • Corporate Social Responsibility
 • Organizational Ethics
 1. Abbaszadeh, Hadi & Kerami Kamran (2010). Sustainable social capital and national security. Strategic Studies Quarterly; 14(1): 31-58. (In Persian).
 2. Abdolshah, Mohammad & Moqhimi, Mostafa & Khatibi Seyed Amir Ahmad (2018). Ethical Leadership and its Influence on Social Capital in Government Service Organizations (Case Study: Tehran Documentation and Property Registration Organization). Social Capital Quarterly; 4(2): 245-264. (In Persian).
 3. Abukari, Abdul Jelil Abdul-Hamid Ibn Kailan (2018). Corporate Social Responsibility Reporting in The Telecommunications Sector in Ghana, International Journal of Corporate Social Responsibility, 3 (2): 1-9.
 4. Abzari, Mehdi & Yazdanshenas, Mehdi (2007). Work ethics social responsibility in modern quality management. Organizational culture management; 5(15): 5- 16. (In Persian).
 5. Aluchna, Maria (2010). Corporate social responsibility of the top ten: examples taken from the Warsaw Stock Exchange. Social Responsibility Journal, 6(4): 611–626.
 6. Amirqhasemkhani, Somayeh & Kazemi, Mehdi & Molahosseini, Ali (2016). Corporate Social Responsibility and Its Role in Gaining Competitive Advantage. Two-Monthly Applied Studies in Management and Development Sciences, 1(2): 41-21. (in persian).
 7. Ardalan, Mohammad Reza & Ghanbari, Sirous & Beheshti Rad, Roghieh & Navidi, Parviz (2015). The Impact of Social Capital and Social Responsibility on Organizational Commitment (Case Study of Razi University Personnel in Kermanshah). Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, 5(10): 109- 132. (In Persian).
 8. Asomani, Nadah. (2012). Banks Corporate Social Responsibility and Strategic Direction the Importance of Internal Stakeholders, Unpublished doctoral dissertation., Legon University of Ghana.
 9. Belen, Fernandez & Souto Feijoo (2009). Crisis and Corporate Social Responsibility: Threat or Opportunity? International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 2(1): 36-50.
 10. Birch, David and Moon, Jeremy (2004). Introduction in Theme issue: corporate social responsibility in Asia, Journal of Corporate Citizenship, 1(13): 18–23.
 11. Carroll, Archie, Tilt (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, The Academy of Management Review, 4(4): 497-505.
 12. Carroll, Archie, Tilt (2016). Corporate Social Responsibility Research: The Importance of Context, International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(2): 1-9.
 13. Center for Promotion and Accountability of Iran. (2011). Corporate Social Responsibility. www.csriran.com. 2 Sep. 2018. Visit Date: October 12, 2019. (in persian).
 14. Chiang, Kevin C. H. & Wachtel, Gregory J. & Zhou, Xiyu (2019). Corporate social responsibility and growth opportunity: The case of real estate investment trusts. Journal of Business Ethics, Springer, 155(2), p: 463-478.
 15. Coleman JS. (1996). Social Capital in the creatin of human capital. American journal of sociology supplement; 12(94): 298- 316.
 16. Daft, Richard. L. (2009). New age of management, first volume, (8th ed), translated by Tahereh Feizi & Mohammad Ali Sarlak, Tehran: Gostareh publication. (in persian).
 17. Dalirsedehi, Mohammad Reza & Javidnia Mohammad & Barrodi Sadeh Hussein (2014). Investigating the Relationship between Social Capital Components and Teachers' Responsiveness and Engagement. The 2nd National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies; Tehran: Soroush Islamic Studies and Research Center. (In Persian).
 18. Davis, Keith (1975). Five Propositions for Social Responsibility. Business Horizons, 18(I3): 19-24.
 19. Debroux, Philippe (2008). Corporate Social Responsibility and Sustainable Development in Asia: A Growing Awareness, Soka keiei Ronshu, 32(1): 25- 44.
 20. Delavar, Ali (2003). Research Methods in Psychology and Educational Sciences. 16sted. Tehran: Virayesh Publication. (In Persian).
 21. Denison, Daniel. (2000). Organizational Culture and Corporate Social Responsibility: Can it be a key lever for Driving Organizational Chang? International Institute for Management Development, Chapter2.
 22. Eatemadi, Hossein & Sepasi, Sahar & Boshaqh, Mohammad Reza (2016). Business ethics, corporate social responsibility and performance. Journal of Ethics in Science and Technology; 11(3): 107-115. (In Persian).
 23. Elmi Mohammad (2008). Business ethics (Ethical guidelines for business success). 1sted. Tehran: Commercial publishing company. (In Persian).
 24. Emamqolizadeh, Saeed & Fallahpour, Farhad & Ranjbar Kochaksaraee, Koushan (2018). The study of the effect of organizational culture on social capital with the role of mediator of professional ethics in Sari road and transport administration. Social Capital Quarterly; 4(3): 405- 428. (In Persian).
 25. European Commission (2011). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: renewed EU strategy 2011-14 for corporate Social Responsibility, Brussels: Eurupean Commission.
 26. Experts Group of Iran (2007). Corporate Social Responsibility (CSR) with EFQM Approach. Tehran: Management and Quality Publishing in association with Marandiz Publishing. (in persian).
 27. Ferrell, O.C. & Harrison, Dana E. & Ferrell, Linda & Hair, Joe F. (2019). Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study. Journal of Business Research, V95, P: 491- 501.
 28. Fisher, Josie & Bonn, Ingrid (2007). Internatinal Strategies and ethics: exploring the tension between head office and subsidiaries. management Decision, 45(10): 1560- 1572.
 29. Fleming, Peter & Jones, V. Marc (2002). The end of corporate social responsibility: crisis and critique, (1st ed), London: Sage Publications.
 30. Freeman, Edward & Harrison, Jeffrey & Cavalcanti Monica (2015). Stakeholder Theory as an Ethical Approach to Effective Management: applying the theory to multiple contexts, Review of Business Management, 17(55): 858-869.
 31. Fukuyama Francis (1999). Social Capital and Civil Society. The Institute of Public Policy, George Mason University.
 32. Gao, Yongqiang (2011). CSR in an emerging country: A content analysis of CSR reports of listed companies. Baltic Journal of Management, 2(6): 263- 291.
 33. Gbadamosi, Gbolahan (2004). Academic ethics: what has morality, Culture and administration got to do with its measurement? management Decision, 42(9): 1145-1161.
 34. Ghanbari, Sirus & Beheshti Rad, Roghieh & Sultanzadeh, Vahid (2015). Investigating the Impact of Social Capital on Transitional Behaviors and Organizational Commitment: Testing the Intermediary role of Social Responsibility. Journal of Sociology of Social Institutions; 2(6): 9- 38. (In Persian).
 35. Ghasemi Hosseinabadi, Faezeh (2016). Corporate Social Responsibility and its Measurement, Two-monthly applied studies in Management and Development Sciences, 1(2), 43-54. (in persian).
 36. Gholamrezakashi, Fatima (2017). A survey on corporate social responsibility performance at social insurance investment company (shasta). (1st ed), Tehran: social security research institute. (in persian).
 37. Habibi, Navid & Vazifeh Dost, Hossein & Jafari, Parivash (2016). Components of Social Responsibility Promotion in Islamic Azad University. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 22(2), 125- 145. (in persian).
 38. Hagman, Angelica (2007). Social accountability international and the SA8000, (1st ed), San Diego: University of   California.
 39. Hajjah, Zohreh (2018). Competitive strategies, corporate performance, and social responsibility as the third strategy. Journal of Management Accounting, 11(36), 31- 43. (in persian).
 40. Haqhi, Ali (2002). Review the three stages of Husserl's phenomenology. Quarterly Journal of Tehran University, 1(4,5): 197-212. (In Persian).
 41. Harrison, Jeffery, S & Freeman, Edward, R & Abreu, Sa, de Monica, Cavalcanti (2015). Stakeholder Theory as an Ethical Approach to Effective Management: applying the theory to multiple contexts. Review of Business Management; 17(55): 858-869.
 42. Hasani, Mohammad & Shahinmehr, Bahar (2015). Modeling the relationship between professional ethics and social responsibility with organizational accountability. Journal of Ethics in Science and Technology; 10(1): 1- 9. (In Persian).
 43. Hasanpour, Akbar & Abbasi, Tayebeh & Hadipour, Amir (2018). Identifying and Prioritizing Ethical Institutions in Organization. Journal of Ethics in Science and Technology, 12(1): 1- 11.
 44. Hassas Yeganeh, Yahya & Barzegar, Ghodratollah (2013). The Presentation of Components and Indicators of Social Dimension of Corporate Responsibility and Its Current Status in Iran. Quarterly Journal of Social and Cultural Development Studies, 2(1): 209-234. (in persian).
 45. Hejabi, Hossein & Mahdizadeh, Hassan & Besharat, Ali (2015). The role of social capital and professional ethics in development. International Conference on Modern Orientations in Management, Economics and Accounting, Tabriz, Industrial Management Organization, East Azarbaijan. (In Persian).
 46. Hopkins, Micheal (2003). A lanetary bargain: corporate social responsibility matters, (1st ed), London: earthscan.
 47. Institute for Supply Management (ISM). (2007). Principles of Social Responsibility, (1st ed), London: Sage Publication.
 48. Jaafari, Mohammad Taqhi (2001). Leading culture, Tehran: Scientific Cultural Press. (in persian)
 49. Khanifar, Hossein & Mirzaei, Naqi & Parishani, Ali & Pourbahroozan, Ali (2018). Pathology of Internal Research on Social Responsibility with a Greater Approach. Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 6(3): 83-98. (in persian).
 50. Lantos, Geoffrey, P. (2001). The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility, Journal of Consumer Marketing, 18(7): 595-630.
 51. Mahoney, Lois and Thorne Linda and Cecil, Lianna and La Gore, William (2013). A Research Note on Standalone Corporate Social Responsibility Reports: Signaling or Greenwashing? Journal of Critical Perspectives on Accounting, 24(1): 350-359.
 52. Mandhachitara, Rujirutana & Poolthong, Yaowalak (2011). A Model of Customer Loyalty and Corporate Social Responsibility, The Journal of Services Marketing, 25(2): 122-133.
 53. Mellat Parast, Mahour & Adams, Stephanie (2012). Corporate Social Responsibility, Benchmarking, and Organizational Performance in The Petroleum Industry: A quality management perspective, International Journal of Production Economics, 139(2):447-458.
 54. Mishra, Dev & Sadok El Ghoul & Guedhami Omran & Kwok Chuk (2011). Does Corporate Social Responsibility Affect the Cost of Capital? Journal of Banking & Finance, 35(9): 2388-2406.
 55. Mohaghar, Ali & Jafarnejad, Ahmad & Modares Yazdi, Mohammad & Sadeghi Moghaddam, Mohammad Reza (2013). Presentation Comprehensive model of information coherence of the automotive supply network by Meta-Synthesis approach. IT management; 5(4): 161-194. (In Persian).
 56. Mohammadi, Hamed & Hakimi, Ali (2017). Measuring Corporate Social Responsibility Principles Using the Standard ISO26000 Approach (Case Study: Mazandaran Gas Company). Journal of Scientific and Promotion of Standard and Quality Management, 7(1): 16- 33. (in persian).
 57. Mojibi, Toraj & Nabavi, Fereshteh (2014). The Relationship between Social Capital and Social Responsibility (A Case Study of Islamic Azad University of Firoozkooh Branch). Management Quarterly; 11(36): 31-40. (In Persian).
 58. Monfort, Abel; Villagra, Nuria (2016). Corporate Social Responsibility and Corporate Foundations in Building Responsible Brands, El profesional de la información, 25(5):767-777.
 59. Moqimi, Seyed Mohammad (2007). Organizational Ethics; The Essence of Effective Organizational Culture. Management Culture; 5(17): 63- 87. (In Persian).
 60. Moratis, Lars & Egmond van Max (2018). Concealing Social Responsibility? Investigating The Relationship Between CSR, Earnings Management and The Effect of Industry Through Quantitative Analysis, International Journal of Corporate Social Responsibility, 3(8): 1-23.
 61. Moujodi, Amin & Darzian Azizi, Abdolhadi & Qasemi, Paria (2014). Investigating the Effect of Organizational Social Responsibility on Customer Loyalty. Marketing Management, 1(22): 99-116. (in persian).
 62. O'Brien, Dan (2001). Integrating corporate social responsibility with competitive strategy. Unpublished doctoral dissertation, The Center for Corporate Citizenship at Boston College (MBA Paper).
 63. Oginni, Oyewole, Simon & Omojowo, Adewale, Daniel (2016). Sustainable Development and Corporate Social Responsibility in Sub-Saharan Africa: Evidence from Industries in Cameroon, Economies, 4(10): 1-15.
 64. Ogrizek, Michel (2002). The effect of corporate social responsibility on the branding of financial services. Journal of Financial Services Marketing; 6(3):215–228.
 65. Omidwar, Alireza (2005). Government policy in promoting corporate social responsibility in Iran. [Ph. D thesis]. Tehran: University of Tehran, Faculty of Law and Political Science, General Politics. (In Persian).
 66. Pawlik, Thomas & Gaffron, Philine & Dewes, Patric (2012). Corporate social responsibility in maritime logistics. In: Song, D-W. & Panayides, P.M. (ed.) Maritime logistics: Contemporary issues. UK: Emerald Group Publishing Limited.
 67. Pratihari, Suvendu Kumar & Uzma, Shigufta Hena (2019). A Survey on Bankers’ Perception of Corporate Social Responsibility in India. Social Responsibility Journal, Accepted for Publication, DOI: 10.1108/SRJ-11-2016-0198. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3303691.
 68. Qhadami, Mohsen & Kawsar, Zahra (2013). The Effect of E-Government on Social Responsibility. Journal of Management Studies (Improvement and Development), 23(71), 75- 114. (in persian).
 69. Rahimian, Nezameddin & Kazempour, Morteza (2018). Corporate Social Responsibility: Concepts, Dimensions, Theories and Overview of its Models. Accounting Research, 8(4), 152- 175. (in persian).
 70. Rob, Steele (2011). International standard: Guidance on social responsibility. (1st ed), Switzerland: ISO copyright office.
 71. Robins, Fred (2005). The Future of Corporate Social Responsibility, Asian Business & Management, 1(4): 95–115.
 72. Rodriguez, Gutierrez, Pablo & Valino, Cuesta Pedro & Burguete Vazquez Jose Luis (2017). The effects of corporate social responsibility on customer-based brand equity: Spanish hypermarket case. Economic Research, 30(1): 290–301.
 73. Rottman Joseph, W (2008). Successful knowledge transfererence within offsher supplier in strategic alliance. Journal of Information Technology; 23(1): 31-43.
 74. Salavati, Adel & Rostami Noroozabad, Mojtaba & Rahmani Noroozabad, Saman (2013). Professional Ethics and Social Responsibility in The Hotel Industry, Journal of Tourism Management Studies, 8(21): 101- 113. (in persian).
 75. Sandelowski, Margarete & Barroso, Jullio (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer.
 76. Senoubar, Naser & Khalili, Majid & Saqafian, Hamed (2011). Investigating the Relationship between Social Responsibility and Corporate Financial Performance. Journal of Research in Business Management; 2(4): 28- 52. (In Persian).
 77. Shafei, Reza & Azizi, Nematollah (2013). Study of The Status of Organizational Social Responsibility in Universities and Higher Education Institutions of the West of the Country (Designing an Evaluation Model). Organizational Behavior in Education, 1(2): 5- 22. (in persian).
 78. Sharbatoghli, Ahmad & Afshari, Davood & Najmi, Manouchehr (2010). Social Responsibility to Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Management Management, 5(19): 63- 81. (in persian).
 79. Sharif, Usman (2012). How do firms use corporate social responsibility to build brand equity. [Ph. D thesis], University of Agder.
 80. Singh, J. Parkash & Sethuraman, Kannan & Lam Y. Jocelin (2017). Impact of Corporate Social Responsibility Dimensions on Firm Value: Some Evidence from Hong Kong and China. Sustainability, 9(1): 1-24.
 81. Smith, Richard (2011). Defining Corporate Social Responsibility: A Systems Approach for Socially Responsible Capitalism. Unpublished Master of Philosophy Theses, University of Pennsylvania.
 82. Solomon Olajide, F. (2014). Corporate Social Responsibility (CSR) Practices and Stakeholders Expectations: The Nigerian Perspectives. Research in Business and Management; 1(2): 13- 31.
 83. Steurer, Reinhatd & Margula, S. & Martinuzzi, A. (2012). Public Policies on CSR in Europe: Themes, Instruments, and Regional Differences, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 19(1): 206-227.
 84. Streubert, Helen. J., & Carpenter, Dona Rinaldi (1999). Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative. Philadelphia:
 85. Svensson, Goran & wood, Greg (2003). The dynamics of business ethics: a function of time and culture – cases and models. Management Decision, 41(4):.350-361.
 86. Tabarsa, Gholamali & Rezaeian, Ali & Azar, Adel & Alikhani, Hamid (2011). Explaining and Designing the Organizational Social Responsibility Model. Strategic Management Studies, 1(8): 83-102. (in persian).
 87. Tabatabaei Yazdi, Roaya & Mafi, Farzaneh (2013). Moral Markets and Sustainable Development. Economic Strategy, 2(4): 167-198. (in persian).
 88. Torres, Cristina A. Cedillo & Garcia, French, Mercedes & Hordijk, Rosemarie & Nguyen, Kim & Olup, Lana (2012). Four Case Studies on Corporate Social Responsibility: Do Conflicts Affect a Company’s Corporate Social Responsibility Policy? peer-reviewed section of the Utrecht Law Review, 8(3): 51-73.
 89. Torrico, Boris, Herbas & Björn, Frank & Tavera, Carlos, Arandia (2018). Corporate Social Responsibility in Bolivia: Meanings and Consequences, International Journal of Corporate Social Responsibility, 3(7): 1-13.
 90. Tota, Ikbale & Shehu, Hidajet (2012). The Dilemma of Business Ethics. Procedia Economics and Finance; 3: 555-559.
 91. Ubius, Ulle & Alas, Ruth (2012). The Impact of Corporate Social Responsibility on the Innovation Climate, Engineering Economics, 23(3): 310-318.
 92. Uddin Mohammed Belal & Hassan md. Riad & Tarique md. Kazi (2008). Three Dimensional Aspects of CSR, Daffodil international university journal of business and economic, 3(1): 199- 212.
 93. Vakiliifard, Hamid Reza & Hosseinpour, Fatemeh (2017). Investigating the Effect of Accountant's Religious Attitude on Corporate Responsibility. Two-Dimensional Accounting and Valuation Book, 1(3): 185- 214. (in persian).
 94. Walters, William (2002). Social Capital and Political Sociology: Re-imagining Politics?  Sociology; 36(2):377-397.
 95. Wang, Heli & Tong, Li & Takeuchi, Riki & George Gerard (2016). Corporate Social Responsibility: An Overview and New Research Directions, Academy of Management Journal, 59(2): 534–544.
 96. Wells, Barron & Spinks, Nelda (1996). Ethics must be communicated from the top. Career Development international, 1(7): 28-30.
 97. Werther, William B & Chandler, David. (2006). Strategic corporate social responsibility as global brand insurance. Business Horizons; 48(1): 317- 324.
 98. Wood, Donna (1991). Corporate Social Performance Revisited, The Academy of Management Review, 16(4): 691-718.
 99. Zairi, Mohammad & Peters, John (2002). The Impact of Social Responsibility on Business Performance, Managerial Auditing Journal, 17(4): 422-456.