مدیریت دانایی در مسیر آینده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌‌ی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مدیریت دانایی از مهم­ترین مباحث در حوزه مدیریت سازمان­ها و رسانه‌­ها است و راهبرد مدیریت دانایی با نگاه به آینده­‌پژوهی به چه مدل و مؤلفه­‌هایی نزدیک­تر بوده است. از این­رو در پژوهش حاضر به مصاحبه عمیق با خبرگان که شامل (اعضای هیئت علمی دانشگاه‌­ها و مدیران ارشد رسانه) پرداخته­ایم .در این پژوهش از رویکرد گلوله برفی برای انتخاب نمونه­‌ها  و از روش اشباع تم‌­ها به­‌منزله استانداردی برای پایان نمونه­‌گیری استفاده گردیده است .ازآن­جایی­‌که تم­‌های برگزیده با بهره‌­گیری از نظرات خبرگان، احصاء شده، روایی مصاحبه‌­ها مورد تأیید قرار گرفته و برای تأیید پایایی مصاحبه­‌ها از روش باز آزمایی استفاده شده است .با توجه به نظرات ارائه شده در پژوهش، سوگیری مدیریت دانایی، پیچیدگی­‌های رفتار انسان و موانع شناخت انسان، مهم­ترین ملاحظات اثرگذار مدیریت دانایی بر فرآیند آینده­پژوهی شناسایی شده است .از سوی دیگر، تحقق پیش‌­بینی­‌ها، رسیدن به آینده مورد نظر و ارتقای دانایی آینده‌­پژوهی، مهم­ترین دستاوردهای تعامل دوسویه آینده پژوهی و مدیریت دانایی تشخیص داده شده است.
همچنین پیش‌­بینی آینده، ایجاد تغییرات مطلوب در آینده و شناسایی عوامل تغییر، مهم­ترین اثرات ناشی از فرآیند آینده‌­پژوهی بر مدیریت دانایی در سازمان صدا و سیما قلمداد گردیده است؛ به‌­گونه‌­ای که کاربرد مدیریت دانایی با نگاه به آینده در رسانه ملی سبب افزایش یادگیری سازمانی، در سازمان صداوسیما شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management in the future

نویسندگان [English]

 • Behzad Asemannasab 1
 • mohsen ghadami 2
1 IRIB.System Expert
2 Faculty, Islamic Azad University
چکیده [English]

Aim and Introduction. Knowledge management is one of the most important issues in the field of management of organizations and media and knowledge management strategy has been closer to what model and components looking at the futurology. Making the desired changes and achieving the desired future in the field of knowledge management requires predicting the future in terms of recognizing the factors affecting change in this area. Identifying value-creating areas in the future of management sciences, counting knowledge transfer spaces in the future, recognizing the needs of future stakeholders, knowledge management and timely adaptation to change, are just some of the requirements and necessities of knowing the future. Despite the importance of the humanities among the various sciences, so far less attention has been paid to the issue of what is the future direction of knowledge management? What goals will knowledge management pursue in the future? What components influence changes in the field of knowledge management? What are the limitations of knowledge management that can affect the future research process in this field? What fruits will futurology bring to the field of knowledge management? We want to make better decisions using futurist knowledge and be able to have a greater impact on the future. Future research seeks to influence decisions and the components that influence decisions.
Methodology. The purpose of the research is applied and from the point of view of method and for data collection, descriptive method has been used to describe and make decisions about the existing conditions. In this research, semi-structured interviews with theme analysis approach were used. The aim of this research is to identify the initial ideas for developing theoretical models for future experimental research based on qualitative findings. Also, based on the research results, it is possible to identify ideas that can be used to conduct quantitative research with large statistical samples.
Due to the exploratory nature of this research, no hypothesis has been defined for it; the objectives of this research are determined by the following questions.
1) What are the opportunities and threats in knowledge management that affect the futurology in this field?
2) What are the future achievements of knowledge management research?
3) What effects will the futurology have on knowledge management?
4) What are the limitations and considerations of knowledge management in the futurology?
For the interview, 22 experts, including: professors, faculty members and senior managers of the Radio and Television Organization in Tehran, were selected by snowball method. The validity of the interview was confirmed, considering that the selected topics were counted using the opinions of experts. The retest method was also used to confirm the reliability of the interview; for this purpose, two of the interviews were coded and ten days after the first interview, the interviews were renewed. The similarity of the interviews was more than eighty percent. Instructions were provided for conducting the interviews. At the beginning of the interview, the general purpose of the interview communicated to the interviewee and it emphasized that the interview conducted for research purposes only and the identities of the individuals were kept completely secret. In order to conduct the interview, the method of storing information (through voice recording or taking notes) with the interviewee was coordinated. Therefore, in the present study, we have conducted in-depth interviews with experts, including the faculty members and senior media executives. A standard method used to end the sampling. Since the selected topics counted using the opinions of experts, the validity of the interviews confirmed and to confirm the reliability of the interviews by open method. Experiment has been used. According to the views presented in the research, knowledge management bias, complexities of human behavior and barriers to human cognition, the most important considerations affecting knowledge management on the futurology process have been identified.
 
Findings. Experts in this study believed that the most important considerations for the futurology in knowledge management were "knowledge management orientation", "complexities of human behavior" and "barriers to human cognition". Also the point of success of the futurology in this area, "realization of predictions", "achieving the desired future" and "promotion of future research knowledge" have been stated. The most important effects of the futurology include "predicting the future", "making desirable changes in the future" and "identifying the factors influencing future changes". Human beings and social institutions are the discussed element in knowledge management. This axis acquires and reads or acquires the knowledge that the researcher produces about him. Acquiring this knowledge is manifested in the type of his behavior and therefore changes his behavior. It is therefore difficult and sometimes impossible to regulate the behavior of such objects.
 
Discussion and Conclusion. Social phenomena, unlike natural phenomena, are constantly changing due to the active role of human beings in them; this is due to the confusion of human beings in making the right decisions and achieving their goals. Today's human behavior has increased. Considering that human beings have the ability of reason both in opinion and in practice, adequate knowledge of human beings faces obstacles. In other words, reason is the most important human activity and in all Activities, including hearing, seeing, cardiac observations, as well as generating concepts and propositions, inferences, evaluations, generalizations, references, corrections, repeated revisions, and certainty and practice are present. The resulting cognition has limitations. Therefore, managers must learn how to manage, with limited control and insufficient information. Perhaps one of the reasons pioneering knowledge management is that it seeks to create new knowledge. Organizations must be predictable, so the future of management depends on the allocation and consideration of appropriate strategies to deal with turmoil and uncertainty, and from predictable and efficient situations, the production of goods and services. Thus, the ability, flexibility and quick adaptation and skill building to meet the needs of the environment, felt and undoubtedly seems very necessary.
Also predicting the future, making desirable changes in the future, and identifying the causes of change are the most important effects of the futures research process on the management of knowledge in ICT, so that the application of future knowledge management to the national media (IRIB) enhances organizational learning, in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Futurology
 • Organizational Learning
 1. Abbasi, S. (2011). (Capability of foresight in the effectiveness of innovation management), Amirkabir Entrepreneurs, No. 6, August.persian.
 2. Abdi, I. (2013). A n Introduction to the Future of National Policy and the Evolution of the Humanities. Quarterly Journal of Futuristic Studies, Second Year, No. 5. (in Persian).
 3. Aghazadeh, H. (2017). Strategic Management Manual. University of Tehran Press, first edition. (in Persian)..
 4. Alex ,M. Department of Political Science, Memorial University of Newfoundland, St. John's, Published Online: December, (2016).
 5. Azadi, J. & Hamidnia, B. (2015). (Strategic requirements for knowledge-based organization and management), Proceedings of the Annual Conference on Strategic Management. (in Persian).
 6. Bagheri, S. (2013). Human Resources Management, Islamic Azad University, Rasht Branch (in Persian).
 7. Danaeifard, H. (2012), An Analysis of Barriers to Knowledge Production in the Humanities: Guidelines for Improving the Quality Capacity of Iran's National Science Policy, Science and Technology Policy, Volume II, Number One. persian.
 8. Davenport, Thomas.H. Veprosak, L. (2005). (Knowledge Management), translated by Hossein Rahman Seresht, first edition, Iran Auto Design and Parts Supply Company (Sapco) Publications.
 9. Druker, P.F (2001). Management task, Responsibility practice. New york: Harper row publishers.
 10. Ehresman, C. (2012). A theoretical frame for future studies, On the Horizon.
 11. Ghadami, M. (2015). (Presenting a model of sustainable national development based on the principles of strategic knowledge based on the theory of order in turmoil).Investment Knowledge, Spring, No. 25. (in Persian). Persian.
 12. Ghadami, M. (2015). (Strategic Knowledge Management), Tehran: Tisa Publications, Second Edition. (in Persian).
 13. Khazaei, S. (2012). Cultural and Social Futurology, Farabi Bimonthly, No. 27. persian.
 14. Gilani Nia, S. (2012). Effective decision-making model and certainty about future changes, Associate Professor of Management, Islamic Azad University, Rasht Branch, Journal of Management Engineering(in Persian).Goodarzi, Gh. & M. Mohammadi. (2013).A Comparative Study of Western and Islamic Civilization Perspectives on Lifestyle as Future Studies. Journal of Futuristic Studies, Second Year, No. 7(in Persian).
 15. Kheirandish, M. & Abtahi, H. (2011), (Explaining Cultural Factors for the Success of Knowledge Management in the Organization), Case Study (in the National Iranian Petroleum Products Distribution Company), Fall and Winter. (in Persian).Lashkar Blokhi, H. (2018). (Controversy over the non-applicability of academic knowledge): Towards the theory of social construction, the exploitation of future knowledge, Quarterly Journal of Science and Technology Policy, Spring. (in Persian).
 16. Malhotra, Y & galta, M. (2016). Extending lead user theory to users’ innovation-related knowledgesharing in the online user community: The mediating roles of socialcapital and perceived behavioral controlYong. International Journal of Information Management.
 17. Robbins, S. (2010). (Organizational Behavior), translated by Ali Parsaian and Mohammad Arabi, Tehran: Cultural Research Office, 16th Edition, Vol1.
 18. Rostogi, A. (2016). Geographical FDI knowledge spillover and innovation of indigenous firms in China. Volume 25, Issue 4, August 2016.
 19. Shum, C. Gatling, A. & Shoemaker, S. (2018). A model of hospitality leadership competency for frontline and director-level managers: Which competencies matter more, International Journal of Hospitality Management.
 20. Tishe Yar, M. (2011). Futurology in Strategic Studies, Institute for Strategic Studies Publications, First Edition.