کلیدواژه‌ها = زنجیره تامین
طراحی ساختار علی مدل مدیریت زنجیره تامین توزیع شده هوشمند در صنعت دارو با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی

دوره 14، شماره 56، دی 1402

10.22034/smsj.2023.366744.1742

عاطفه عبدالهی؛ مصطفی ابراهیم پور؛ محمدرحیم رمضانیان؛ محمود مرادی


مدل راهبردی شبکه‌سازی فرآیند تولید، ذخیره‌سازی و بهینه توزیع

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 209-227

مهدی مرادی؛ علیرضا ایرج پور؛ مرتضی موسی خانی؛ محمود شیخ حسنی


مدل‌سازی پویای بهینگی زنجیره تأمین صنعت برق کشور

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 205-227

مجتبی امیدیان؛ یونس وکیل الرعایا؛ سید عبدالله حیدریه