دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 15-166 

‌علمی

1. ارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر رقابت‌مندی کل صنعت در ایران

صفحه 15-41

حسین رحمان سرشت؛ سید عبدالجابر قدرتیان کاشان