مفهوم پردازی استراتژی های اجتماع محور شرکت: مفاهیم،رویکرد ها و پیامد ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی-دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشگاه علامه طباطبائی تهران-تهران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ، ایران

3 مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیات مدیره بانک مهر اقتصاد

چکیده

از آنجا که در عصر حاضر ماهیت و نگاه به فعالیت کسب و کار ها دچار تحولاتی شده و انتظارات از کسب و کار ها در زمینه حل مسائل اجتماعی بیش از پیش بالا رفته است، بنابراین بررسی انواع رویکرد ها به این استراتژی ها و شناسایی پیامد های حاصل از آن، می تواند به نحوه انتخاب استراتژیک شرکت ها با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی کمک کند. از این رو هدف پژوهش حاضر ارائه یک چارچوب از دیدگاه یکپارچه و فراگیر از استراتژی های اجتماع محوری است که می تواند پیامد های گسترده تری برای جامعه داشته باشد. بدین منظور برای درک عمیق از پدیده، رویکرد تفسیرگرایانه اتخاذ و از روش فراترکیب، برای تجمیع و بسط نظریه های پیشین استفاده شد. از کل مجموعه مقالات بررسی شده 66 مقاله واجد شرایط از تمام تحقیقات کیفی و کمی مربوط به 15 سال اخیر به زبان انگلیسی و فارسی را در بر گرفته است. پس از مطالعه و ارزیابی محتوای مقالات، و استخراج کد ها و مفاهیم مرتبط، محتوای استراتژی های اجتماع محور مورد شناسایی قرار گرفتند. طبق ادبیات دو جهت گیری مسئولانه شرکت ها در قبال جامعه یعنی جهت گیری تنظیم و جهت گیری تغییر، محتوای استراتژی های اجتماع محور را شکل می دهند،که با عنوان استراتژی های تنظیم گرا و استراتژی های فراگیر نام گذاری شدند. در نهایت پس از جمع بندی چارچوب مفهومی از دسته بندی شناسایی شده حاصل از این استراتژی ها و محتوای آن و پیامد های آن ارائه داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of Corporate Social-Based Strategies: Concepts, Approaches and Consequences

نویسندگان [English]

 • masoomeh qasemi shams 1
 • vahid khashei 2
 • Mohsen Akbari 3
 • mahdi ebrahimi 4
1 Department of Business Management - Faculty of Management and Accounting - Allameh Tabatabaei University - Tehran - Iran
2 Faculty of Management and Accountancy. Allameh Tabataba'i Universityy. Olympic Village.Tehran. Iran
3 Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Because in the present age, the nature and view of business activity has changed, And expectations from businesses to solve social problems have risen even higher, Therefore, examining the various approaches to these strategies and identifying the consequences of it, can help how to choose companies strategically, taking into account social issues. Therefore, the aim of the present study is to provide a framework from an integrated and comprehensive perspective of social-based strategies that can have wider implications for society. For this purpose, for a deep understanding of the phenomenon, an interpretive approach was adopted and the meta-synthesis method was used to consolidate and expand the previous theories. From the total collection of articles reviewed, 66 qualified articles from all qualitative and quantitative researches related to the last 15 years have been included in English and Persian. After studying and evaluating the content of the articles, and extracting the relevant codes and themes, the content of social-based strategies that are different from the company's social responsibility philosophy and its classic concepts were identified. According to the literature, companies form two responsible orientations towards society, namely the orientation of regulation and change the content of social-based strategies, and each of them has its own consequences, components and elements based on their strategic approaches. Finally, after summarizing, a conceptual framework of the identified classification resulting from these strategies and its content was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • corporate social responsibility
 • social innovation
 • shared value creation
 • meta-synthesis method
 • inclusive development
 • تاریخ دریافت: 15 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401