تأثیر فرهنگ و رهبری مسئولیت‌ اجتماعی ‌سازمانی بر عملکرد مالی و مسئولیت‌ اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 2- استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش‌عالی ارشاد دماوند، تهران، ایران.

2 دانش آموخته موسسه آموزش‌عالی ارشاد دماوند، واحد تهران.

چکیده

فرهنگ و رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی، به عنوان موضوعی کلیدی و استراتژیک نقش مهم و تعیین کننده‎ در ارتقاء عملکرد دارد. هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیر فرهنگ و رهبری مسئولیت‌ اجتماعی ‌شرکتی بر عملکرد مسئولیت‌ اجتماعی ‌شرکتی و اثر آن بر عملکرد مالی با میانجی‌گری رضایت مشتری، و آزمون مدل آن در شرکت‌های هواپیمایی شهر تهران است. آزمون فرضیه‌ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که تاثیر بین متغیرها را دو به دو بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کند. از جمله نتایج آزمون نشان داد فرهنگ و رهبری مسئولیت‌ اجتماعی‌شرکتی بر عملکرد مسئولیت‌ اجتماعی‌شرکتی تاثیر معنادار دارد و این تاثیر بر عملکرد مالی با میانجی‌گری رضایت مشتری، مثبت و معنادار است. به این ترتیب نتایج این مطالعه نشان داد، هرچه رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی عملکرد بهتری داشته باشد، و هرچه قابلیت‌های رهبری و نقش‌های استراتژیک آنان با استراتژی کلان شرکت همسوتر باشد، پس عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی افزایش می‌یابد. همچنین هرچه فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی و مجموعه معانی، اعتقادات و ارزش‌های شرکت افزایش یابد، پس میزان دلبستگی به تصویر و شهرت شرکت و ایجاد فرهنگ سازمانی بیشتر آشکار می‌شود. به این ترتیب، عملکرد مسئولیت اجتماعی و نیز عملکرد مالی و رضایت مشتری افزایش بیشتری خواهد داشت. از جمله پیشنهادها، درنظرگرفتن منابع نامحسوس قابلیت‌های زنجیره ارزش، و توجه به ارزیابی منابع ناملموس فرهنگ و مجموعه معانی، اعتقادات و ارزش‌های شرکت در گزارش های دوره ای و...است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of CSR Leadership and CSR Culture on CSR Performance and Financial Performance (Case Study: Airlines)

نویسندگان [English]

 • samane lajevardi 1
 • Hoda Karemi 2
1 2. Assistant Prof., Faculty of Management, Institute Higher Education Ershad Damavand, Tehran, Iran
2 MSc. University of Damavand Ershad, Tehran,
چکیده [English]

Culture and leadership Corporate social responsibility is a key and strategic issue and plays a crucial role in improving performance. The aim of this study is to understand the effect of culture and leadership of corporate social responsibility on the performance of corporate social responsibility, and to test its in Tehran airlines. The hypothesis test is based on a structural equation model that examines and analyzes the effect between variables in pairs. The test results showed that the culture and leadership of corporate social responsibility has a significant effect on the performance of corporate social responsibility and this effect on financial performance mediated by customer satisfaction is positive and significant. The results of this study showed that the better the performance of corporate social responsibility leadership, and the more their leadership capabilities and strategic plans are in line with the company's overall strategy, then the corporate social responsibility performance increases. Also, the more the culture of corporate social responsibility and the set of meanings, beliefs and values of the company increases, the more the attachment to the image and reputation of the company and the creation of organizational culture becomes more apparent. In this way, the performance of social responsibility as well as financial performance and customer satisfaction will be further increased. Among the suggestions are considering the intangible sources of value chain capabilities, and paying attention to the evaluation of intangible sources of culture and set of meanings, beliefs and values of the company in periodic reports, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate social responsibility culture
 • Leadership
 • Performance
 • Corporate social responsibility
 • Customer satisfaction
 • تاریخ دریافت: 05 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401