طراحی سیستم هوش مصنوعی فازی مدیریت کسب‌وکار در انتخاب سبک استراتژی‌های مادری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هئیت علمی دانشگاه

3 عضو هدیت علمی دانشگاه قزوین

چکیده

نقش شرکت های مادر یکی از موضوع های مهم در پژوهش های مربوط به مدیریت استراتژی تبدیل شده است. نحوه تدوین استراتژی های مادری و استفاده از روش های نوین علمی تحلیل داده از مهم ترین خلاهای پژوهشی در این حوزه می باشد. مساله اصلی در این پژوهش این می باشد، چه متغیرهایی در انتخاب سبک استراتژی های مادری موثر می باشد و چگونه می توان با طراحی یک مدل خبره تصمیم گیری ، نوع سبک استراتژی مادری را انتخاب نمود. در این پژوهش با بررسی پژوهش های پیشین، متغیرهای تاثیرگذار شناسایی و با استفاده از روش تصمیم گیری دلفی فازی پایش و با بهره گیری از سیستم خبره فازی، مدل سازی گردید. خبرگان از شرکت های مادر در حوزه گاز انتخاب و 27 شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیرهای سطح ارزش آفرینی، عملکرد سازمانی، دوره عمر، توان رقابتی و فرهنگ سازمانی بیشترین تاثیر را در انتخاب سبک استراتژی های مادری دارند. بر اساس خروجی مدل بیشترین فراوانی داده ها مربوط به انتخاب سطح کنترل استراتژی و استراتژی کنترل عملیاتی می باشد. لذا انتخاب این دو استراتژی با توجه به ماهیت شرکت های مورد مطالعه در اولویت تصمیم گیری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of a fuzzy artificial intelligence system in selection parent strategies in business management

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Rayisie 1
 • SADEGH ABEDI 2
 • reza ehteshamrasi 3
1 Student Phd
2 Faculty Member
3 Faculty Member
چکیده [English]

The role of parent companies has become one of the most important topics in research related to strategy management. How to formulate parent strategies and use new scientific methods of data analysis is one of the most important research gaps in this field. The main issue in this study is what variables are effective in choosing the style of parent strategies and how to design a type of parent strategy style by designing an expert decision-making model. In this study, by reviewing previous researches, effective variables were identified and monitored using fuzzy Delphi decision making method and modeling using fuzzy expert system. Experts were selected from parent companies in the field of gas and 27 companies were analyzed. The results show that the variables of value creation level, organizational performance, life expectancy, competitiveness and organizational culture have the greatest impact on the choice of parent strategies style. Based on the model output, the highest frequency of data is related to the choice of strategy control level and operational control strategy. Therefore, the choice of these two strategies according of the companies under study is a priority in decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Parent Organization
 • Fuzzy Systems
 • Artificial Intelligence
 • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 02 مهر 1399
 • تاریخ پذیرش: 13 آذر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 06 دی 1399