نویسنده = رضا احمدی کهنعلی
واکنش‌های راهبردی و تعیینه‌های نهادی

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 19-43

سعید سعیدپور؛ رضا احمدی کهنعلی


آینده‌پژوهی برای راهبرد‌های مدیریت دانش با رویکرد سناریونگاری

دوره 6، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 173-202

سعید سعیدپور؛ محمدرضا بهبودی؛ رضا احمدی کهنعلی