شناسایی و دسته‌بندی چالشهای حرکت استراتژیک محصول محوری به خدمات محوری در شرکت‌های تولیدکننده

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی- دانشگاه آزاد-واحد علو م و تحقیقات تهران

2 انشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشکده مدیریت-دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قزوین

چکیده

امروزه شرکتهای تولیدکننده، تلاش می‌کنند با استفاده از راه‌حلهای یکپارچه ‌خدمات-محصول ‌ترکیبی، موقعیت راهبردی خود را نزد مشتریان، بازتعریف نمایند تا از مزایای ارائه خدمات دوره عمر محصول، بهره‌مند شوند. هدف این پژوهش، معرفی پدیده خدمات‌محوری و ارائه روشی جهت شناسایی و دسته‌بندی چالشهای اتخاذ استراتژی خدمات‌محوری در صنعت تولید تجهیزات سنگین است.در این پژوهش کاربردی، جهت جمع آوری داده‌ها، از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 13 نفر از خبرگان صنعت و جهت تحلیل داده ها و استخراج نتایج، از روش تحلیل مضمون، استفاده شده است. با توجه به ناشناخته بودن فرآیند خدمات محوری در شرکتهای داخلی و ضرورت ایجاد یک منبع دانشی غنی، یک مطالعه ساختارمند از ادبیات پژوهش انجام و با استفاده از روش تحلیل تم، یک ساختار اولیه از چالشها مشتمل بر373 نکته کلیدی،41 تم فرعی و 9 تم اصلی ایجاد شد که به عنوان راهنمای مصاحبه وتحلیل نتایج، مورد استفاده قرار گرفت.نتایج مصاحبه ها،بیانگر الگویی با 262 نکته کلیدی، 44 تم فرعی و 10 تم اصلی از چالشهای توسعه خدمات‌محوری در صنعت تولید است. چالشهای اصلی عبارتند از: فرهنگ خدمات، مدیریت مشتری، انواع محصول-خدمت قابل ارائه، ارزش، قراردادها، سیستم تحویل خدمات، شبکه تأمین، مدیریت ریسک و تغییرات محیط اقتصادی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Servitization challengesin Strategic Journey of manufacturing companies,a case study inheavy equipmentindustry

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Mafakheri 1
  • Hamidreza s 2
  • Ali Badizadeh 3
1 Student of Business Management, Faculty of Management and Economics ,Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Azad eslamic, Qazvin branch
چکیده [English]

Today, manufacturers are trying to redefine their strategic position with customers, using integrated product-product solutions to benefit from advantages of product life cycle services. The purpose of this study is, to introduce the servitization phenomenon and provide a method for identifying and categorizing the challenges of adopting a service-oriented strategy in the heavy equipment industry. In this applied research, for data collection, semi-structured interviews with 13 industry experts were used, and the data was analyzed based on thematic analysis. Given the unknown nature of the service-oriented process in domestic companies and the need to create a rich source of knowledge, a structured study of the literature was conducted and, using the theme analysis approach, an initial structure of the challenges involved 373 key points, 41 sub themes and 9 themes was created which served as an interview guide and analysis of the results. The results of the interviews represent a pattern with 262 key points, 44 sub themes and 10 main themes of the challenges of service development in the manufacturing industry. The main challenges are: service culture, customer management, product-service offerings, value, contracts, service delivery systems, supply network, risk management and changes in economic environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Servitization
  • Product-service systems
  • service-oriented
  • Challenges