مدل‌سازی میراث برند و تجربه نوستالژیک بر عشق و ترجیح برند محصولات ورزشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده

یکی از راه‌های حفظ سهم بالا در محیط متلاطم امروز تأکید بر مؤلفه‌های تاریخی و خاطره انگیز برند است. برندهای ورزشی با تصویرهایی دارای مؤلفه‌هایی همچون میراث و اعتبار در حال کسب محبوبیت‌اند. از این‌رو، هدف از پژوهش حاضر مدل‌سازی میراث برند و تجربه نوستالژیک برعشق و ترجیح برند محصولات ورزشی بود. سؤال اینجاست که آیا بین میراث برند و تجربه نوستالژیک با ترجیح برند با نقش میانجی عشق به برند محصولات ورزشی رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری مشتریان فروشگاه‌های ورزشی شهر تهران بودند که 354 نفر به‌روش نمونه‌گیری تصادفی_خوشه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از 4 پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش‌نامه‌ها توسط متخصصان تأیید و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 7/0 به‌دست آمد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که میراث برند و تجربه نوستالژیک بر عشق به برند و ترجیح برند محصولات ورزشی تأثیر مثبت معناداری داشتند. همچنین عشق به برند در ارتباط بین میراث برند، تجربه نوستالژیک و ترجیح برند محصولات ورزشی نقش میانجی دارد. نتایج این پژوهش بر لزوم توجه مدیران به شاخص‌هایی از قبیل سابقه برند ورزشی، ارزش‌های عاطفی، کارکردی، اجتماعی، تجارب خوش گذشته، دلبستگی به برند، توجه به احساسات مشتریان ورزشی در جهت دست‌یابی به بازاریابی نوین در صنعت ورزش تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Brand Heritage and Nostalgic Experience on the Love and Brand Preference Sport Products

نویسندگان [English]

 • sahar pirjamadi 1
 • Ahmad Mahmoudi 2
 • Ali Hemati Afif 3
 • Manouchehr Dezhahang 4
1 University of Allameh Tabataba’I
2 University of Tehran
3 Imam Khomeini International University
4 Azad University, Takestan Branch
چکیده [English]

One way to maintain a high share in today's turbulent environment is to emphasize the historical and memorable components of the brand. The purpose of this study was modeling brand heritage and nostalgic experience on the love and brand preference sport products. The question is whether there is a relationship between brand heritage and nostalgic experience with brand preference with the mediating role of love for the brand of sport products? The research method was correlation with the structural equation model approach. The population included customers of sport stores in Tehran, 354 people were selected as a sample by random-cluster sampling method. 4 standard questionnaire were used to collect data. The validity of the questionnaires was confirmed by experts and their reliability was obtained using Cronbach's alpha above 0.7. Descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation and SEM were used to analyze the data. The results showed that brand heritage and nostalgic experience had a significant positive effect on brand love and brand preference for sport goods. Also brand love has a mediating role in the relationship between brand heritage, nostalgic experience and brand preference for sport goods. The results of this study emphasize the need for managers to pay attention to indicators such as sports brand history, emotional, functional, social values, past good experiences, brand attachment, attention to sport customers' feelings to achieve new marketing in the sport industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brand Heritage
 • Brand Preference
 • Love the Brand
 • Nostalgic Experience
 • Sport marketing
 • تاریخ دریافت: 27 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401