بررسی روند تحول و راهبرد دیجیتال صنعت بیمه کشور (مورد مطالعه؛ استارت آپ های منتخب بیمه ای)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

2 گروه انسان شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، پردیس بین المللی جزیره کیش، جزیره کیش، ایران

4 مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی، قم، ایران

چکیده

این مقاله به منظور بررسی روند تحول صنعت بیمه کشور به جمع آوری داده از شرکت های نوپای نوظهور بیمتیس، بیمه بازار، بیمیتو، ازکی و بیمه دات کام پرداخته است. با هدف بررسی عمیق از موردهای مذکور، از روش موردپژوهی تطبیقی استفاده شده است. در این پزوهش برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق و مشاهده مشارکتی و بررسی اسناد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند و از منابع کتابخانه و میدانی برای گردآوری داده های اولیه استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بسترهای لازم برای تحول صنعت بیمه کشور به صورت کامل آماده نشده است و شرکت های نوپا با چالش های بسیار جدی روبرو هستند. در نهایت مدل نظریه سازی شده شرکت های نوپای بیمه ای ارایه شده است و پیشنهادهایی برای کمک به این روند تحولی بیان شده است. ایجاد زیرساخت های لازم توسط نهاد نظارتی صنعت بیمه برای تسهیل زمینه ای شرکت های نوپا در مرحله گذار دیجیتال می تواند با طراحی استراتژی تحول صنعت و ترسیم نقشه تحول دیجیتال صنعت بیمه راهی روشن را پیش روی فعالان بازار قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Trend of Digital Transformation and Strategy of the Country's Insurance Industry (Case study; selected insurance startups)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Nazari 1
 • Abo Ali Vedadhir 2
 • Hamidreza Ezati 3
 • Ahmad Torkaman 4
1 Associate Professor, Business Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Anthropology, Faculty of Social and Behavioral Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Business Management, Kish Island International Campus, University of Tehran, Kish Island, Iran
4 Business Management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

This article collects data from Start-ups such as Bemetis, Bime Bazaar, Bimito, Azki and Bime.com in order to study the evolution of the country's insurance industry. In order to investigate these cases in depth, a comparative case study research method has been used. In this research, the Systematic Grounded Theory approach has been used to collect data. Purposeful sampling and library and field resources have been used to collect initial data. The results of this study show that the necessary conditions for the transformation of the country's insurance industry have not been fully prepared and start-ups are facing very serious challenges. Finally, a model of insurance start-ups is presented and Suggestions have been made for improvement in this evolutionary process. Creating the necessary infrastructure by the Insurance Industry Regulatory Authority to facilitate the field of start-ups in the digital transition phase can provide a clear path for market participants by designing an industry transformation strategy and drawing a map of the digital transformation of the insurance industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital transformation
 • Digital Strategy
 • Startups
 • Digital
 • Insurance Industry
 • تاریخ دریافت: 23 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401