شناسایی قابلیت‌های شبکه‌ای شرکت‌های بزرگ و کوچک در فرایند شکل‌گیری و توسعه شبکه-های نوآوری (مورد مطالعه: صنعت زیست دارویی )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ستاد زیست فناوری

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی انواع قابلیت‌های شبکه‌ای شرکت‌های بزرگ و کوچک در شبکه‌های حوزه زیست دارویی کشور می‌باشد. بنابراین، در ابتدا با بررسی مبانی نظری و مصاحبه با تعدادی از متخصصان حوزه شبکه‌های زیست دارویی در بخش دولتی، صنعتی و دانشگاهی و با روش تحلیل تم نسبت به شناسایی انواع قابلیت‌های شبکه‌ای شرکت‌ها اقدام گردید. در بخش دوم با رویکرد کمی و با روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار Smart-Pls و از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ و کوچک زیست دارویی، ابعاد شناسایی شده مورد تایید نهایی قرار گرفت. با توجه به یافته‌ها، قابلیت حضور فعال در شبکه و قابلیت مدیریت شبکه، به عنوان دو تم اصلی قابلیت‌های شبکه‌ای شناسایی شد. قابلیت‌های درون سازمانی و برون سازمانی به عنوان تم‌های فرعی قابلیت حضور فعال در شبکه و قابلیت-های شبکه‌سازی و ارکستری به عنوان تم‌های فرعی قابلیت مدیریت شبکه شناسایی گردید. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های کوچک بیشتر دارای قابلیت‌های عمومی حضور فعال در شبکه هستند و قابلیت مدیریت شبکه، مربوط به شرکت‌های بزرگتر می‌باشد که این شرکت‌ها اغلب با عنوان هاب شناخته می‌شوند. در نهایت، شرکت‌های کوچک و بزرگ زیست دارویی، بر اساس نقشی که در شبکه‌ها دارند باید به دو دسته قابلیت عمومی و قابلیت مدیریت شبکه برای کسب موفقیت در شبکه‌ها توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the network capabilities of large and small companies in the process of formation and development of innovation networks (Case study: Biopharmaceutical Industry)

نویسندگان [English]

 • atiyeh safardoust 1
 • Seyed Soroush Ghazi Nouri 2
 • Manouchehr Manteghi 3
 • mohammad naghizade 4
 • Jahanyar Bamdad Soofi 5
1 ستاد زیست فناوری
2 Associate Professor, Department of Technology Management and Entrepreneurship, Allameh Tabataba'i University
3 Professor, Department of Technology Management, Malek Ashtar University of Technology, Tehran. Iran
4 Associate Professor, Department of Technology Management and Entrepreneurship, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran
5 Associate Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the types of network capabilities of large and small firms in the biopharmaceutical networks of the country. Therefore, at first, by reviewing the theoretical foundations and interviewing a number of experts in the field of biopharmaceutical networks in the public, industrial and academic sectors, and using the theme analysis method, the types of network capabilities of companies were identified. In the second part, with a quantitative approach and confirmatory factor analysis using Smart-Pls software and by distributing a questionnaire among senior managers of large and small biopharmaceutical firms, the identified dimensions were finally approved. According to the findings, the ability to be active in the network and network management, were identified as the two main themes of network capabilities. Intra-organizational and extra-organizational capabilities were identified as sub-themes of active presence in the network and networking and orchestration capabilities were identified as sub-themes of network management capability. Findings also show that small firms have more general capabilities of active presence in the network and network management capability is related to larger firms, which are often known as hub. Finally, small and large biopharmaceutical firms, based on their role in networks, should pay attention to two categories of general capability and network management capability to succeed in networks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • network formation Stages
 • network capabilities of small and large firms
 • network management
 • configuration and networking capability
 • orchestral capability
 • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 22 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401