عارضه پردازی بی‌حسی سازمانی سرمایه‌های انسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان ،لرستان ، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استاد گروه مدیریت دانشگاه لرستان

4 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

چکیده

در سال‌های اخیر عارضه‌های سازمانی به دلیل اثرات منفی که بر منابع انسانی و سازمان‌ها گذاشته‌اند بیشتر موردتوجه و ‏اهمیت سازمان‌های پیشرو قرار گرفته‌اند. تا جایی که اجتناب از این عارضه منفی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران ‏سازمان‌ها شده است. اثرات عارضه‌های منفی بر سرمایه‌های انسانی که مأموریت اصلی سازمان به‌واسطه آن‌ها انجام ‏می‌شود بسیار شدیدتر است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر شناسایی همه‌جانبه عارضه بی‌حسی سازمانی در ‏سرمایه‌های انسانی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش ‏پژوهش ‏اکتشافی با رویکرد داده بنیاد است. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه سازمان و مدیریت در شرکت ملی گاز ‏استان کرمانشاه بودند که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد ۱3 مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری داده‌ها انجام شد. ‏یافته‌ها حاکی از 367 کد باز، 77 کد محوری و 24 کد انتخابی بود که در قالب الگویی شش متغیره شامل؛ عوامل علی، ‏زمینه‌ای، مداخله‌گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدهای عارضه بی‌حسی سازمانی سرمایه‌های انسانی در شرکت ملی گاز ‏استان کرمانشاه ارائه‌شده‌اند. نتایج شامل شناسایی مهمترین مؤلفه‌های ایجادکننده بی‌حسی سازمانی در سرمایه‌های انسانی ‏از قبیل؛ عدم شایسته‌سالاری و بی‌عدالتی در سازمان، اهمیت ندادن مدیر به رشد کارکنان و مسائل اقتصادی و شخصی ‏بودند. علاوه براین، مهمترین تبعات این عارضه منفی از قبیل؛ کاهش بهره‌وری فردی و سازمانی، افزایش تخلف در ‏سازمان، بیزاری و بی‌اهمیتی نسبت به کار و سازمان و نارضایتی فراگیر، شناسایی و راهکارهایی عملی جهت اجتناب و یا ‏مدیریت این عارضه منفی به مدیران شرکت ملی گاز استان کرمانشاه ارائه گردید. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complications of organizational Insentience of human capital

نویسندگان [English]

 • mohammad amin aeiny 1
 • Sayed Najmedin mousavi 2
 • Reza Sepahvand 3
 • amirhoshang Nazarpouri 4
1 Ph.D. Student, College oF Economics and Administrative Sciences, University of Lorestan, Lorestan, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, ‎Lorestan University, Khorramabad, Iran‏.‏‎ ‎
3 ‎3.‎ Prof., Faculty of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences ‎Lorestan University, Khorramabad, Iran‏.‏‎ ‎
4 associated professor of LORESTAN university
چکیده [English]

The effects of adverse effects on the human ‎capital through which the main mission of the organization is performed are much more severe. ‎Accordingly, the purpose of this study is to comprehensively identify the complication of ‎organizational Insentienc‏ ‏‎ in human capital based on Grounded Theory‏.‏The present research ‎method is applied in terms of purpose and exploratory research in terms of research method with ‎Grounded Theory. The statistical population included experts in the field of organization and ‎management in the National Gas Company of Kermanshah province. 13 interviews were ‎conducted by snowball sampling method until the theoretical saturation of the data‏. ‏Findings ‎show 367 open source code, 77 core code and 24 optional code‏. ‏The results are in the form of a ‎six-variable model; Causal, contextual, intervening factors, pivotal phenomena, strategies and ‎consequences of organizational Insentience‏ ‏‎ of human capital are presented in Kermanshah ‎National Gas Company. The results include identifying the most important components of ‎organizational Insentience‏ ‏‎ in human capital, such as; Lack of meritocracy and injustice in the ‎organization were the manager's disregard for staff growth and economic and personal issues. In ‎addition, the most important consequences of this negative complication, such as; Reduction of ‎individual and organizational productivity, increase of violations in the organization, disgust and ‎insignificance towards work and organization and general dissatisfaction, identification and ‎practical solutions to avoid or manage this negative complication were presented to the managers ‎of Kermanshah National Gas Company.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complications
 • human capital
 • Organizational Insentience‏‎
 • National Gas Company of ‎Kermanshah province‏.‏
 • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 13 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401