تاثیر همسویی راهبردی محصول گرا، کیفیت گرا و بازارگرا بر عملکرد با نقش میانجی همسویی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده

یکی از درگیری‌های ذهنی سازمان‌های امروزی همسویی اجزاء سازمان به منظور اجرای موفقیت آمیز راهبردها است. در این راستا ایجاد همسویی راهبردی محصول‌گرا، همسویی راهبردی کیفیت‌گرا و همسویی راهبردی بازارگرا نقش پررنگی را ایفا می‌کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد سه‌گانه همسویی بر عملکرد با نقش میانجی همسویی سازمانی در شرکت‌های واقع در شهرک صنعتی مشهد می‌باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها پیمایشی است، همچنین از حیث ماهیت و روش، علی و از نظر ماهیت داده‌ها، کمی است. جامعه‌ی آماری شامل شرکت‌های واقع در شهرک صنعتی مشهد به تعداد 820 شرکت بوده که با استفاده از جدول مورگان 260 شرکت با روش غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه‌ی مورد بررسی انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی استاندارد [24] استفاده شده است که روایی محتوایی در قسمت تدوین گویه‌ها توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفت و در بُعد کمّی از تحلیل عاملی، روایی همگرا و روایی واگرا به منظور بررسی روایی استفاده گردید. پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که همسویی راهبردی محصول‌گرا، همسویی راهبردی بازارگرا و همسویی راهبردی کیفیت‌گرا تاثیر مثبتی بر عملکرد و همسویی کلی سازمان دارد و همچنین ابعاد سه گانه مذکور از طریق همسویی کلی سازمان تاثیر مثبتی بر عمکرد دارد و در نهایت تاثیر همسویی کلی سازمان بر عملکرد مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of product-oriented, quality-oriented and market-oriented strategic alignment on performance with the mediating role of organizational alignment

نویسندگان [English]

 • seyed morteza ghayour baghbani 1
 • soofya gholami 2
1 department of management, faculty of accounting and management, Imamreza international university
2 department of management, faculty of accounting and management, imamreza international university
چکیده [English]

One of the mental conflicts of today's organizations is alignment of organizational components. The coordination between the elements is necessary for implementing strategies. In this regard, creating product-oriented strategic alignment, quality-oriented strategic alignment and market-oriented strategic alignment, which are dimensions of alignment, play a significant role. The purpose of this study is to investigate the effect three dimensions of alignment on performance with the mediating role of organizational alignment in companies located in Mashhad industrial town. This research is a survey in terms of applied purpose and in terms of data collection, it is also causal in terms of nature and method and quantitative in terms of data nature. The statistical population included 820 companies located in Mashhad industrial town, which were selected as a sample using 260 companies using the non-random method available using Morgan table. In this study, a standard questionnaire [24] was used to collect data. Content validity of items was confirmed by factor analysis, convergent validity and divergent validity in order to Validity check was used. The reliability of the instrument has also been verified through Cronbach's alpha and composite reliability. Structural equation method using PLS software was used to analyze the data. The results indicate that product-oriented strategic alignment, market-oriented strategic alignment and quality-oriented strategic alignment have a positive effect on the performance and overall alignment of the organization, as well as three dimensions through The overall alignment has a positive effect on performance and the effect of overall alignment on performance was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alignment
 • product-oriented strategic alignment
 • quality-oriented strategic alignment
 • market-oriented strategic alignment
 • performance
 • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 13 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401