ارائه مدل استراتژی های کنترل براساس الگوی نتیجه‌ای دو بعدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کیش دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: کنترل در سطح استراتژیک شامل کنترل تمامی عناصر سازمان در سطح ذهنی و مفهومی است؛ در کنترل استراتژیک فرایندی توجه و تمرکز به صحت و درستی فرایند مدیریت استراتژیک است و در کنترل استراتژیک نتیجه ای با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک گونه ها به دست می آیند. از این رو هدف این پژوهش ارائه الگوی نتیجه ای دو بعدی استراتژی های کنترلمی‌باشد.
روش شناسی:در روش مرور نظام‌مند، ابتدا با جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر، تعداد 130 مقاله استخراج و از میان آن ها 60 مقاله براساس معیارهای مشخص انتخاب گردید. سپس با استفاده از روش استنتاج مضمون، زمینه های تحقیقاتی کنترل شامل کنترل استراتژیک، اهرم های کنترل و سیستم های مدیریت کنترل شناسایی و پس از آن نگاشتی از مفاهیم و موضوعات مرتبط با هر زمینه ترسیم گردید.
یافته‌ها: شناسایی استراتژی‌های کنترل با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک که با سایر عناصر هماهنگ بوده زیرا هماهنگی هم معیار صحت است و هم باعث هم افزایی می گردد. نقاط مرجع استراتژیک در این جا میزان تمرکز و کانون توجه تعیین شده و همراه با 16 زیرمقوله و 47 کد (عامل) زیر مجموعه، از جمله یافته های اصلی این تحقیق هستند.
بحث و نتایج‌: با استفاده از این گونه شناسی چهار استراتژی به دست آمده عبارتند از: استراتژی‌های کلیدی عملکرد، استراتژی‌های سودآوری، استراتژی‌های تحول و استراتژی‌های ارتباطی که هماهنگ با الگوی نتیجه‌ای کنترل استراتژیک لورنژ و الگوی اهرم‌های کنترل استراتژی سایمونز است.
کلید واژه‌ها: کنترل استراتژیک، هماهنگی استراتژیک، نقاط مرجع استراتژیک، استراتژی‌های کنترل

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of control strategies based on a two-dimensional outcome model

نویسندگان [English]

 • Leila Ghodratabadi 1
 • mohammadali shahhoseini 2
 • Seyed Mohammad arabi 3
1 University of Tehran Kish
2 Faculty of Management University of Tehran
3 Department of Management and accounting - University of Allame Tabataba'I (ATU)
چکیده [English]

Purpose-Control at the strategic level involves the control of all elements of the organization at the subjective and conceptual level; In process strategic control focus is on the accuracy and integrity of strategic management processes. In result strategic control focus is on strategic reference points of the species. The purpose of this paper is to present a two dimensional model of control strategies.
methodology-130 articles were extracted from Systematic Review method and 60 articles were selected based on specific criteria by searching valid databases. Then, using content inference method, the research areas of control including strategic control, control levers and control management systems were identified and then a map of concepts and topics related to each field was drawn.
Findings-Identifying control strategies using strategic reference points that are in consistent with other elements because alignment is both a measure of accuracy and synergistic. The strategic reference points here are the amount of concentration and attention determined and along with 16 sub-categories and 47 sub-codes (factors) including the main findings of this study.
Conclusion- Using this typology, the four strategies obtained are: key performance strategies, profitability strategies, transformation strategies and communication strategies that align with Lorange's strategic control and Simon’s levers of control.
Keywords: strategic control, strategic alignment, strategic reference points (SRP), control strategies

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic control
 • strategic alignment
 • strategic reference points (SRP)
 • control strategies
 • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 03 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401