استراتژی نوآورانه همخواری در صنعت فناوری اطلاعات ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا (س) تهران

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

شرکت‌ها چند محصول مرتبط را به سه دلیل عمده عرضه می‌کنند؛ اول برای ارائه تنوع به مصرف‌کنندگان، دوم برای جذب حداکثر سهم بازار و سوم برای ایجاد فشار رقابتی. اما گاهی اوقات محصول جدید موقعیت خود را به عنوان یک محصول متنوع به دست نمی‌آورد و شروع به رقابت با محصول قدیمی شرکت خودی می‌کند و مفهوم همخواری آغاز می‌شود. هدف پژوهش حاضر واکاوی مفهوم و ارائه مدل تمایل به همخواری در صنعت فناوری اطلاعات هست. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های فعال در حوزه IT و ICT کلان‌شهرهای تهران، شیراز و تبریز است. با توجه به تعداد شرکتها در جامعه مورد بررسی، 240 پرسشنامه دریافت و تحلیل گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده و تجزیه و تحلیل‌ها از طریق نرم‌افزارهای Spss24و WARPPLS5 انجام شده است. نتایج نشان داد که تمرکز بازار آینده و قابلیت حس‌گری بازار بر تمایل به همخواری تأثیر معنادار و مثبت دارند. تمایل به همخواری بر عملکرد کلی بازار نیز تأثیر معنادار و مثبت دارد، قابلیت نوآوری رابطه بین تمرکز بازار آینده و تمایل به همخواری و همچنین رابطه بین قابلیت حس‌گری بازار و تمایل به همخواری را تعدیل می‌کند، امّا در رابطه بین تمایل به همخواری و عملکرد کلی بازار نقش تعدیلگری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Looking at the Concept and presenting a model for cannibalization Innovative strategy in IT industry of Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Golestani 1
 • morteza soltani 2
1 PhD student of AlZahra University, Tehran
2 faculty of management and accounting, college of farabi, university of tehran
چکیده [English]

Firms offer multiple related products for three major reasons; First to provide variety to their consumers, second to capture maximum market share and third to competitive pressure, but sometimes the new product not positioned as a variety product and start competing with company old product so the concept of cannibalization started. the aim of this research is Conceptualization and presentation willingness to cannibalize model in the IT industry. The population are companies in the field of IT and ICT in Tehran, Shiraz and Tabriz metropolises and 240 questionnaires were received and analyzed. To test the hypotheses, we used structural equation modeling and analysis using SPSS24 and WARPPLS5 softwares. esults showed that Future market focus and Market Sensing Capability to have a significant and positive effect on the willingness to cannibalize.willingness to cannibalize also to have a significant and positive effect on the Total market performance. The innovation capability modifies the relationship between the future market focus and the willingness to cannibalize, as well as the relationship between Market Sensing Capability and willingness to cannibalize, However, there is no moderating relationship between the willingness to cannibalize and the Total market performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : willingness to cannibalize
 • Future market focus
 • Total market performance
 • Market Sensing Capability
 • Innovation capability
 • تاریخ دریافت: 14 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 13 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401