شناسایی و تبیین مؤلفه‌های اثرگذار و اثرپذیر رهبری چابک سازمان‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه های مؤثر بر سبک رهبری چابک با استفاده از روش دیمتل فازی انجام گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت های دانش بنیان در استان لرستان هستند که 30 نفر از خبرگان آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای- کوهن تایید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و عوامل مؤثر بر سبک رهبری چابک شناسایی شدند. در بخش کمی برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد و با استفاده از روش دیمتل فازی اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه های مؤثر بر سبک رهبری چابک شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مؤلفه های انعطاف پذیری بالا، مهارت های ارتباطی بالا، ریسک پذیر و آینده نگر بودن اثرگذارترین و مؤلفه های خوشرو و گشاده رو بودن، روابط اجتماعی قوی و تفکر خلاقانه اثرپذیرترین مؤلفه های مؤثر بر سبک رهبری چابک می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the Most Effective and Influential Components Affecting Agile Leadership in Knowledge-based Organizations

نویسندگان [English]

 • Fariborz Fathi Chegeni 1
 • Amirhoshang Nazarpouri 2
 • Seyed Najmoddin Mousavi 2
 • Reza Sepahvand 3
1 PhD Candidateof Management, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
3 Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and explain the most effective and efficient components affecting agile leadership style using Fuzzy Dematel method. This research is a type of research mixed with a qualitative and quantitative approach in the inductive paradigm, which is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population of the research was the managers of knowledge-based companies in Lorestan Province, from which 30 experts were selected according to purposive sampling method. In the qualitative part, a semi-structured interview was used to collect information, the validity and reliability of which were confirmed using CVR coefficient and Kappa-Cohen test, and the data obtained from the interview were analyzed using Atlas.ti software and coding method. And factors affecting agile leadership style were identified. In the quantitative part, a pairwise comparison questionnaire was used to collect information, the validity and reliability of which were confirmed by content validity and retesting , and the most effective and influential components affecting agile leadership style were identified using the Fuzzy Dematel method. The results show that the components of high flexibility, high communication skills, risk-taking and foresight are the most effective and the components of cheerfulness and openness, strong social relationships and creative thinking are the most effective components affecting agile leadership style.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership
 • Agility
 • Agile Leadership
 • Knowledge Based Organizations
 • تاریخ دریافت: 28 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 13 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401