الگوی راهبردی برنامه‌ریزی منابع سازمان دانش‌محور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران

چکیده

با جهانی شدن سازمان‌ها، شرکت‌ها و بازارهای هدف، سازمان‌ها باید از طریق به کارگیری استراتژی‌های مناسب بازار و فناوری اطلاعات به تغییرات پاسخ دهند. هدف این پژوهش تهیه مدلی برای پیاده سازی موفق برنامه‌ریزی منابع سازمان با توجه به مولفه‌های دانشی بود. ابتدا مولفه‌ها و زیرمولفه‌های دانشی موثر بر پیاده‌سازی موفق برنامه‌ریزی منابع سازمان شناسایی شد، سپس الگوی بومی برنامه ریزی منابع سازمان با توجه به مولفه‌های دانشی در پتروشیمی خراسان تهیه و تایید گردید و در انتها مولفه‌های الگوی بدست آمده سطح‌بندی شدند. در این پژوهش از پارادایم‌های کمی و کیفی استفاده گردید. با روش فراترکیب الگویی از مولفه‌های دانشی موثر بر سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان تهیه گردید و در ادامه با استفاده از نظر 13 نفر از خبرگان اعتبار سنجی الگوی بومی برای شرکت پتروشیمی خراسان ارایه شد. در پایان پژوهش مولفه‌های بدست آمده حاصل از روش فراترکیب با روش تصمیم‌گیری کمی مدلسازی ساختاری تفسیری سطح‌بندی شدند. الگوی بدست آمده شامل هفت مولفه اصلی مدیریت دانش، سیستم مدیریت دانش، انواع دانش، کارگزاران هوشمند، رهبری دانش‌گرا، دانش مشاور و فرهنگ همکاری می‌باشد. مشخص شد مدل ما دارای سه سطح می‌باشد. مولفه مشاور در سطح یک، مولفه‌های سیستم مدیریت دانش، انواع دانش، ویژگی‌های کارکنان، رهبری دانش‌گرا و فرهنگ همکاری در سطح دو و مولفه مدیریت دانش در سطح سه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model with a native strategy of organizational resource planning according to knowledge components in Khorasan Petrochemical and leveling the components of this models: Application of meta- Synthesis method and interpretive structural modeling

نویسندگان [English]

 • abdolhossein ghazavi garmeh 1
 • mehrdad madhoshi 2
 • Abdolhamid Safaei Ghadikolaei 2
 • Meysam Shirkhodaie 3
1 1. Ph.D. Candidate Production and Operations Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 2. Prof. Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 4. Associate Prof. Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

With the globalization of organizations, companies and target markets, organizations must respond to change by applying appropriate market strategies and information technology. The purpose of this study was to prepare a model for successful implementation of organizational resource planning with respect to knowledge components. First, the components and sub-components of knowledge effective on the successful implementation of organizational resource planning were identified, then the local model of resource planning of the organization according to the knowledge components in Khorasan Petrochemical was prepared and approved, and finally the components The obtained pattern was graded. Quantitative and qualitative paradigms were used in this study. Using the meta- Synthesis method, a model of knowledge components affecting the organization's resource planning systems was prepared and then, using the opinion of 13 validation experts, a native model was presented for Khorasan Petrochemical Company. At the end of the research, the components obtained from the meta- Synthesis method were leveled with the quantitative decision-making method of interpretive structural modeling. The obtained model includes seven main components of knowledge management, knowledge management system, types of knowledge, smart brokers, knowledge-based leadership, consulting knowledge and cooperation culture. It turned out that our model has three levels. The consultant component at level one is the components of the knowledge management system, types of knowledge, staff characteristics, knowledge-oriented leadership and cooperation culture at level two, and the component of knowledge management at level three.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Native Strategy
 • Enterprise Resource Planning
 • Meta-Synthesis
 • Interpretive Structural Modeling
 • Knowledge Management
 • تاریخ دریافت: 21 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 11 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401